Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4825. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009, stran 13694.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
1. člen
V Uredbi o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009 (Uradni list RS, št. 81/10) se v 4. členu na začetku prvega odstavka črta besedilo »(1)« in na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. da se zoper nosilca kmetijskega gospodarstva na dan 1. julij 2008 izvršba ni opravljala v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09 in 51/10) za vrednost glavnice, ki presega 4424 evrov.«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
V 8. členu se črtajo četrti, peti in šesti odstavek.
Sedmi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Kontrolo izpolnjevanja pogojev iz 4. in 5. točke 4. člena te uredbe za vse zahtevke iz drugega odstavka tega člena izvede Agencija na podlagi podatkov, pridobljenih iz informatiziranih vpisnikov sodišč in z dodatnim vpogledom v konkretne izvršilne zadeve nosilca kmetijskega gospodarstva.«.
Osmi odstavek postane peti odstavek.
V devetem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »pogoj iz 4. točke prvega odstavka 4. člena« nadomesti z besedilom »pogoja iz 4. in 5. točke 4. člena«.
Deseti, enajsti in dvanajsti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(prehodna določba)
Predtiskan obrazec, ki ga je Agencija poslala kmetijskim gospodarstvom v skladu z Uredbo o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009 (Uradni list RS, št. 81/10) in ga le-ta do 4. novembra 2010 niso poslala na Agencijo, se šteje za pravočasnega, če je bil poslan na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, p.p. 189, s pripisom »začasna shema pomoči« ali oddan osebno v sprejemni pisarni Agencije, do 23. novembra 2010.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2311-0213
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost