Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4805. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širše območje Muzejskega trga v Kopru, stran 13670.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt-A ter 58/03 – ZZK-1, 45/08 – ZZK-1-A, 28/09 – ZZK-1B) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širše območje Muzejskega trga v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za širše območje Muzejskega trga v Kopru je predvidena ureditev na območju Muzejskega trga v Kopru, deloma tudi na mestu porušene Osnovne šole Janka Premrla - Vojka. Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04), ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve). Območje se nahaja znotraj planske prostorske enote KC-44, ureditvenega območja za poselitev s podrobnejšo namensko rabo »območje za centralne dejavnosti«. Ureditveno območje je namenjeno razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartarnih) dejavnosti, kakor tudi mešani rabi (mestno središče). Na severni strani posega območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) na območje urejanja z ureditvenim načrtom skladno z določili Odloka o ureditvenem načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, št. 2/1994, Uradni list RS, št. 61/04, 10/05, 58/07).
Prostor je trenutno neurejen in zahteva temeljito prenovo ob upoštevanju varstvenih režimov starega mestnega jedra Kopra in arhitekturno novejše oblikovanih bližnjih objektov. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve in programske obsežnosti je predvidena priprava OPPN, ki bo širše povzel značilnosti lokacije in predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora. Zaradi zgodovinskega ozadja predmetne lokacije je nujno povzeti lastnosti spreminjanja obstoječih struktur, jih ovrednotiti ter navezati na načrtovano umestitev objektov ter zunanje ureditve.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet in programska izhodišča
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt-A; v nadaljevanju ZPNačrt) ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, v nadaljevanju pravilnik).
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objektov,
– urejanje prometnih površin,
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture,
– urejanje zelenih in drugih javnih površin.
Programsko in oblikovno se ureditev obravnavanega prostora znotraj OPPN deli na:
– podzemno parkirno hišo,
– stanovanjsko vilo s pritličjem za poslovno dejavnost (poslovno-trgovsko-gostinski lokali),
– ureditev Muzejskega trga.
Ureditev Muzejskega trga Koper se predvideva delno na obstoječem stavbnem zemljišču porušenega objekta in na nezazidanem stavbnem zemljišču trga. Zemljišča za pozidavo v naravi zajemajo porušen objekt šole, ploščad mestnega trga, dovozne poti in dostope ter ostali del kot zelenice.
Parkirna hiša je umeščena pod odprti del sedanjega trga in deloma pod porušen objekt osnovne šole. Skrajni robovi posega v podzemlju so predvideni tako, da gradnja ne bo ovirala dostopa do sosednjih objektov.
Stanovanjska vila je locirana na severno-vzhodnem vogalu muzejskega trga in na porušenem mestu objekta osnovne šole z oddaljenostjo od obale morja ca. 100 m.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
 
Okvirno območje
Območje podrobnega načrta (ureditveno območje) se nahaja na severni strani preko ulice Belveder do Severne obvoznice (uvoz/izvoz v kletne garažne prostore), na južni strani do Pokrajinskega muzeja v Kopru, na zahodni strani do obstoječe pošte in stanovanjskega bloka »Tomos« ter na vzhodni strani do Mladinske ulice. Ureditveno območje obsega parcele in dele parcel št. 69/1, 66, 86, 85/1, 20, 19/1, 19/2 in 17/2, vse k.o. Koper. Velikost ureditvenega območja je okvirno 5375,10 m2 oziroma ca. 0,6 ha.
Območje obravnave se lahko spremeni, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Strokovne podlage glede naravnih in ustvarjenih danosti. Izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor izdelati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti pričakovane vplive izvedbe OPPN (oz. plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
6. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
7. Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pobudnik občinskega podrobnega prostorskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo OPPN
+--------------------+------------+----------+
|Faza        |Nosilec   |Rok    |
+--------------------+------------+----------+
|Sklep o začetku   |UOP,    |Oktober  |
|priprave OPPN    |župan,   |2010   |
+--------------------+------------+----------+
|Objava sklepa v   |župan    |     |
|uradnem glasilu in |      |     |
|svetovnem spletu  |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Priprava osnutka  |načrtovalec |     |
|OPPN        |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Poziv nosilcem   |UOP     |30 dni  |
|urejanja prostora za|      |     |
|pridobitev smernic |      |     |
|in pridobitev    |      |     |
|obvestila MOP za  |      |     |
|varstvo okolja o  |      |     |
|izvedbi celovite  |      |     |
|presoje vplivov na |      |     |
|okolje       |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Analiza smernic,  |načrtovalec |     |
|izdelava strokovnih |      |     |
|podlag in dopolnitev|      |     |
|osnutka OPPN    |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Izdelava okoljskega |izdelovalec,|     |
|poročila na osnutek |UOP,    |     |
|OPPN – na podlagi  |načrtovalec |     |
|obvestila MOP o   |      |     |
|izvedbi CPVO    |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|– Poziv MOP,    |UOP, MOP,  |15 dni  |
|pristojno za varstvo|izdelovalec,|     |
|okolja za presojo  |načrtovalec |     |
|kakovosti in    |      |     |
|skladnosti     |      |     |
|okoljskega poročila |      |     |
|in dopolnjenega   |      |     |
|osnutka OPPN    |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Javno naznanilo o  |župan,   |7 dni   |
|javni razgrnitvi in |UOP     |pred   |
|javni obravnavi   |      |pričetkom |
|dopolnjenega osnutka|      |javne   |
|OPPN; objava v   |      |razgrnitve|
|svetovnem spletu in |      |     |
|na krajevno običajen|      |     |
|način        |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Javna razgrnitev in |UOP,    |30 dni  |
|obravnava      |načrtovalec |     |
|dopolnjenega    |      |     |
|predloga OPPN z   |      |     |
|evidentiranjem vseh |      |     |
|pisnih pripomb   |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Priprava in sprejem |načrtovalec,|15 dni po |
|stališč do pripomb |UOP,    |zaključku |
|in predlogov iz   |župan    |javne   |
|javne razgrnitve in |      |obravnave |
|javne obravnave   |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Objava stališč do  |UOP     |     |
|pripomb na krajevno |      |     |
|običajen način,   |      |     |
|pisna seznanitev  |      |     |
|lastnikov parcel na |      |     |
|območju OPPN    |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Oblikovanje     |načrtovalec |15 dni po |
|dopolnjenega    |      |potrditvi |
|predloga OPPN na  |      |stališč  |
|podlagi stališč do |      |     |
|pripomb ter     |      |     |
|predlogov javnosti |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Pridobitev mnenj od |UOP,    |30 dni  |
|nosilcev urejanja  |načrtovalec |     |
|prostora na     |      |     |
|dopolnjen predlog  |      |     |
|OPPN in opredelitev |      |     |
|pristojnih     |      |     |
|ministrstev o    |      |     |
|sprejemljivosti   |      |     |
|OPPN, v kolikor je |      |     |
|potrebna celovita  |      |     |
|presoja vplivov na |      |     |
|okolje       |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|– Pridobitev    |UOP,    |60 dni  |
|potrdila od     |načrtovalec,|     |
|ministrstva,    |MOP     |     |
|pristojno za okolje |      |     |
|o sprejemljivosti  |      |     |
|OPPN        |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|– Priprava     |načrtovalec |     |
|usklajenega predloga|      |     |
|OPPN        |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|– Prva in druga   |župan,   |     |
|obravnava in sprejem|občinski  |     |
|odloka na občinskem |svet    |     |
|svetu        |      |     |
+--------------------+------------+----------+
|Objava odloka v   |      |     |
|Uradnem listu    |      |     |
+--------------------+------------+----------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper;
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik izdelave, naročnik in investitor OPPN je MONS d.o.o., Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana, ki financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Izdelovalca OPPN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) izbere naročnik in investitor OPPN.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor Mestne občine Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-6/2010
Koper, dne 30. oktobra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A e 58/03 – ZZK-1, 45/08 – ZZK-1-A, 28/09 – ZZK-1B), per effetto dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto
L A D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale riferito all’area più ampia della Piazza del Museo a Capodistria
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche
Il piano regolatore particolareggiato comunale riferito all’area più ampia della Piazza del Museo prevede la sistemazione di una porzione della suddetta piazza e della zona corrispondente al sedime del demolito edificio della Scuola elementare Janko Premrl - Vojko. L’intervento previsto è compatibile con le norme sovraordinate contenute nel Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), nel piano sociale del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), nel Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine ed di quello a medio termine del Comune città di Capodistria (Boll. uff., n. 16/99 e 33/01 e G.U. della RS, n. 96/04, 97/04), come pure nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Boll. uff., n. 29/1991, G. U. della RS, n. 16/07 – interpretazione autentica, 39/07 – interpretazione autentica, 65/10 – interpretazione autentica). L’area ricade nel comparto di pianificazione KC-44 con la destinazione d’uso residenziale che si distingue in quella dei “servizi di interesse generale” quali quelli commerciali e di servizi vari (terziari e quaternari), come pure in uso promiscuo (centro storico). Sul versante settentrionale, il piano regolatore particolareggiato comunale (nel seguito: PRPC) interessa l’area contemplata dal piano regolatore comunale di cui al Decreto sul piano regolatore della Bretella nord (Bollettino uff. n. 2/1994, G.U. della RS, n. 61/04, 10/05, 58/07).
Al momento, l’area si presenta disordinata e richiede un’importante ristrutturazione nel rispetto dei regimi di tutela previsti per il centro storico di Capodistria, oltre che dei fabbricati adiacenti di recente fabbricazione. Visti da un alto la complessità, e dall’altro i contenuti dell’intervento previsto, si rende necessaria la predisposizione di un PRPC che contempli tutte le caratteristiche del sito oltre che il suo impatto sul territorio. Tenendo conto delle premesse storiche del sito occorre riassumere le proprietà delle modifiche apportate alle strutture preesistenti, valutandole e ricollegandole all’intervento in oggetto.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Oggetto e basi programmatiche
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (G. U. della RS, n. 33/07 e 108/09 – ZPNačrt-A; nel seguito: ZPNačrt) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale (G. U. della RS, n. 99/07, nel seguito: regolamento).
Sono previsti i seguenti interventi:
– costruzione di fabbricati,
– sistemazione delle superfici adibite al traffico,
– realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria,
– allestimento del verde e di altri spazi pubblici.
Dal punto di vista architettonico e dei contenuti, l’intervento si suddivide in:
– parcheggio sotterraneo,
– villa residenziale con piano terreno adibito ad attività direzionali-commerciali-di ristorazione),
– sistemazione della Piazza del Museo.
L’intervento che consiste nella sistemazione della Piazza del Museo interesserà parte del terreno fabbricabile già sito del demolito edificio scolastico ed il terreno fabbricabile non edificato della piazza ovvero il sedime del suddetto edificio demolito, il piazzale, le vie di accesso e le superfici rimanenti da destinarsi ad aree verdi.
Il parcheggio sotterraneo sarà realizzato sotto l’area sgombra dell’attuale piazza ed in parte sotto il sedime del demolito edificio scolastico. I lavori sotto terra saranno attuati in maniera da non ostacolare l’accesso agli edifici contermini.
La villa residenziale occuperà la parte nord-orientale della Piazza del Museo nonché il sedime del demolito edificio scolastico e distando circa 100 m dalla costa.
Lo strumento urbanistico deve tenere conto del carattere della zona adeguandovi la tipologia dell’edificato. Il previsto intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato nell’infrastruttura urbana preesistente.
Zona d’intervento
A nord, la zona contemplata dal PRPC (zona d’intervento) interessa l’area di Belvedere fino alla Bretella nord (accesso al parcheggio sotterraneo), a sud essa si estende fino al Museo regionale di Capodistria, ad ovest fino all’attuale edificio postale e quello condominiale della “Tomos”, e ad est fino alla Via della Gioventù. La zona comprende la totalità od una parte delle particelle catastali n. 69/1, 66, 86, 85/1, 20, 19/1, 19/2 e 17/2, c.c. di Capodistria. La superficie interessata equivale a 5375,10 m2 ovvero a 0,6 ettari circa.
La zona d’intervento potrà subire modifiche qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
1. Approfondimenti tecnici riguardanti i beni naturalistici e culturali. Gli approfondimenti tecnici esistenti vanno integrati in base alle linee guida ed alle condizioni di sito poste dagli enti preposti alla pianificazione territoriale. Nel caso in cui questi ultimi richiedano la compilazione di ulteriori approfondimenti tecnici, gli stessi sono a cura del promotore dell’intervento.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni di sito degli enti preposti alla pianificazione territoriale.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti del progetto di massima per la sistemazione territoriale in oggetto, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale, comprese le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono comprendere anche la rappresentazione della zona d’influenza e della valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, da compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie, come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero dell’ambiente e del territorio si richiede la redazione della relazione ambientale contenente la valutazione dell’impatto provocato dall’intervento (ossia del piano, in conformità con la terminologia della legislazione ambientale) e della rispettiva accettabilità, compresa la valutazione di eventuali varianti ed, in caso di accertato impatto negativo, anche la proposta e la valutazione dei necessari interventi mitigatori.
6. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
7. Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal progettista designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesistente) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico. Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.
4. Fasi e tempi di predisposizione del PRCP
+-------------------+---------------+----------------+
|Fase        |Amministrazione|Termine     |
|          |procedente   |previsto    |
+-------------------+---------------+----------------+
|Delibera sull’avvio|UAT,      |Ottobre     |
|del programma di  |Sindaco    |2010      |
|predisposizione del|        |        |
|PRPC        |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione del |Sindaco    |        |
|programma di    |        |        |
|predisposizione nel|        |        |
|bollettino     |        |        |
|ufficiale e sul  |        |        |
|sito web      |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Predisposizione  |Progettista  |        |
|della bozza del  |        |        |
|PRPC        |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Invito agli enti  |UAT      |30 giorni    |
|preposti alla   |        |        |
|pianificazione   |        |        |
|territoriale per l’|        |        |
|acquisizione delle |        |        |
|direttrici e    |        |        |
|l’avviso del MAT in|        |        |
|materia della   |        |        |
|valutazione    |        |        |
|dell’impatto    |        |        |
|ambientale     |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Analisi delle   |Progettista  |        |
|direttrici,    |        |        |
|realizzazione degli|        |        |
|approfondimenti  |        |        |
|tecnici e della  |        |        |
|proposta del PRPC |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Stesura della   |Compilatore  |        |
|relazione     |della     |        |
|ambientale riferita|RA, UAT,    |        |
|alla bozza del PRPC|progettista  |        |
|– in base     |        |        |
|all’avviso del MAT |        |        |
|circa la VIA    |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|– Invito del MAT, |UAT,      |15 giorni    |
|competente per la |MAT,      |        |
|tutela       |compilatore  |        |
|dell’ambiente, a  |della     |        |
|valutare la qualita|RA,      |        |
|e le conformita  |progettista  |        |
|della relazione  |        |        |
|ambientale e della |        |        |
|bozza integrata del|        |        |
|PRPC        |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Deliberazione   |Sindaco,    |7 gironi    |
|sull’esposizione al|UAT      |precedenti   |
|pubblico e sul   |        |l’esposizione  |
|dibattito pubblico |        |al       |
|in merito alla   |        |pubblico    |
|bozza integrata del|        |        |
|PRPC; pubblicazione|        |        |
|sul sito web e   |        |        |
|secondo le modalita|        |        |
|localmente in uso |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Esposizione al   |UAT,      |30 giorni    |
|pubblico e     |progettista  |        |
|discussione della |        |        |
|proposta integrata |        |        |
|del PRPC con    |        |        |
|l’indicazione di  |        |        |
|tutte le pervenute |        |        |
|osservazioni    |        |        |
|scritte      |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Discussione in sede|        |        |
|del Consiglio   |        |        |
|comunale      |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Prese di posizione |Progettista,  |15 giorni    |
|nei confronti delle|UAT,      |dalla      |
|osservazioni    |Sindaco    |conclusione   |
|scaturite     |        |del       |
|dall’esposizione al|        |dibattito    |
|pubblico e dal   |        |pubblico    |
|dibattito pubblico |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione,   |UAT      |        |
|secondo le modalita|        |        |
|localmente in uso, |        |        |
|delle prese di   |        |        |
|posizione nei   |        |        |
|confronti delle  |        |        |
|osservazioni,   |        |        |
|informazione    |        |        |
|scritta dei    |        |        |
|proprietari dei  |        |        |
|lotti nella zona  |        |        |
|interessata dal  |        |        |
|PRPC        |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Compilazione della |Progettista  |15 giorni    |
|proposta integrata |        |successivi   |
|del PRPC con il  |        |all’approvazione|
|recepimento delle |        |delle      |
|prese di posizione |        |prese di    |
|nei confronti delle|        |posizione    |
|osservazioni e   |        |        |
|proposte degli   |        |        |
|interessati    |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Acquisizione dei  |UAT,      |30 giorni    |
|pareri degli enti |progettista  |        |
|preposti alla   |        |        |
|pianificazione   |        |        |
|territoriale in  |        |        |
|materia della bozza|        |        |
|integrata del PRPC |        |        |
|e decisione dei  |        |        |
|ministeri     |        |        |
|competenti riguardo|        |        |
|all’accettabilita |        |        |
|del PRPC, qualora |        |        |
|si richieda la VIA |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|– acquisizione   |UAT,      |60 giorni    |
|dell’approvazione |progettista,  |        |
|del ministero   |MAT      |        |
|competente per   |        |        |
|l’ambiente circa  |        |        |
|l’accettabilita del|        |        |
|PRPC        |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|– predisposizione |Progettista  |        |
|della bozza    |        |        |
|integrata del PRPC |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Discussione in sede|Sindaco,    |        |
|del Consiglio   |Consiglio   |        |
|comunale ed    |comunale    |        |
|approvazione    |        |        |
|dell’atto     |        |        |
|urbanistico    |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione del |        |        |
|decreto nella   |        |        |
|Gazzetta ufficiale |        |        |
+-------------------+---------------+----------------+
5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana;
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; settore protezione e soccorso;
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano;
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria;
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria;
– L’Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria;
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione del PRPC.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore, il committente e investitore dell’intervento contemplato dal PRCP è la società MONS d.o.o., Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana, la quale finanzia la compilazione del progetto.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
Il compilatore del PRPC (nel seguito: progettista) viene scelto dal committente ed investitore del medesimo.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 110/02, 8/03 – rett. e 53/03 – ZK-1). Il PRCP deve essere elaborato in ossequio alla legge (articoli 55 a 61 del ZPNačrt – G.U. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità al presente programma di predisposizione. Il PRPC è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PRPC (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore provvede al finanziamento dell’elaborazione degli approfondimenti tecnici e del PRPC.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N. 3505-6/2010
Capodistria, 30. ottobre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost