Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 497/2010 Ob-6707/10 , Stran 2822
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. I. Predmet ciljnega razpisa (So)financiranje projekta MEDIA Desk v Republiki Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov in njihovega sodelovanja v programih MEDIA 2007 za leto 2011. II. Razpisna področja Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine: – vsebinska zasnova in opravljanje storitev MEDIA Deska. III. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – izpolnjene pogodbene in druge obveznosti do ministrstva za kulturo, – transparentnost finančne konstrukcije, – pogoje, za opravljanje nalog MEDIA Deska, kot jih določata, – Sklep št. 2000/821 EC Evropskega Sveta z dne 20. decembra 2000, – Memorandum med Evropskim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju Republike Slovenije v programu »MEDIA Plus in MEDIA Traning«, Osebje: Zaposleni morajo izkazovati naslednja znanja: – poznavanje evropskih ustanov in politike, – izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov z javnostjo, – znanje enega izmed jezikov Skupnosti na višji ravni (angleškega ali francoskega) in enega jezika Skupnosti na nižji ravni, – delo z računalnikom. Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo Republike Slovenije je predviden v višini 31.000,00 €. Izbrani izvajalec programa MEDIA Deska mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje MEDIA Deska. Ravnanje osebja mora biti v interesu Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne organizacije, ki predloži projekt za pridobitev sredstev iz programa MEDIA 2007. Prostori: Za izvajanje programa MEDIA Deska bo Ministrstvo za kulturo predvidoma aprila 2011 dalje zagotovilo prostore s telefonskim priključkom in dostopom do interneta. Izbrani izvajalec bo dolžan poravnati sorazmerni delež obratovalnih stroškov, brez stroška najemnine. Do predvidoma aprila 2011 mora izbrani prijavitelj imeti na voljo svojo lokacijo. Lokacijo in prostore ministrstva mora izbrani izvajalec opremiti tako, da bo dejavnost, ki jo izvaja, opazna v javnosti in da nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj: – prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti, – prostor, ki je namenjen sprejemanju in predstavitvi dokumentacije. Material in oprema: Prijavitelj mora imeti na voljo: – zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti priključek na internet, – ker Komisija uporablja paket `Microsoft Office`, mora MEDIA Desk imeti združljiv softver, – telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj, elektronsko pošto. IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2010, znašajo okvirno 31.000,00 €. V. Rok za porabo dodeljenih sredstev: proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. VI. Merila za izbor ponudbe: Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi: – kakovosti predlagane storitve – do 40 točk, – referenc za izvajanje del, ki so predmet razpisa – do 40 točk, – tehničnih prednosti predlagatelja – do 10 točk, – referenc zaposlenih oziroma osebja – 10 točk. VII. Razpisni rok: razpis se prične 12. 11. 2010 in se zaključi 13. 12. 2010. VIII. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – naloge MEDIA Deska, – prijavni obrazec s finančno konstrukcijo. Obvezne priloge: – dokazila o lokaciji in potrebni opremi za izvajanje dejavnosti, – reference zaposlenih oziroma osebja, – reference o izvedenih primerljivih storitvah. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si IX. Oddaja in dostava predlogov: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 13. 12. 2010 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga – Razpis – z oznako JPR-MD-2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja in naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma priporočeno oddane na pošti na zadnji dan razpisnega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in je prijavitelj ni v celoti dopolnil v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: Irena Ostrouška, elektronska pošta: irena.ostrouska@gov.si, tel. 01/369-59-78. XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.

AAA Zlata odličnost