Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 478-0047/2010 Ob-6745/10 , Stran 2846
I. Predmet prodaje je: a) nepremičnina – stanovanje (dvosobno), z identifikacijsko številko: 1345/1, stanovanje št. 1, v izmeri 64,43 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta z naslovom Meža 156B, 2370 Dravograd, stoječim na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o. Dravograd. Izklicna cena za stanovanje, v izmeri 64,43 m2 znaša 54.000,00 EUR. b) nepremičnina – stanovanje (dvosobno, z identifikacijsko številko: 1345/13, stanovanje št. 13, v izmeri 64,08 m2, ki se nahaja v mansardi, večstanovanjskega objekta z naslovom Meža 156B, 2370 Dravograd, stoječim na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o. Dravograd. Izklicna cena za stanovanje, v izmeri 60,56 m2 znaša 55.000,00 EUR. c) Nepremičnina – poslovni prostor, z identifikacijsko oznako 829-00844-042 (42 E), Lokal št. TRŽ, v izmeri 1525 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Meža 10, 2370 Dravograd, stoječ na parc. št. 1329/2, k.o. Dravograd, vpisan pri (podvložku) vl. št. 809/42 (tržnica). Izklicna cena za poslovni prostor Lokal št. TRŽ, v izmeri 1525 m2 znaša 200.000,00 EUR. d) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 24/94 – travnik, v izmeri 277 m2, vpisana pri vl. št. 37, k.o. Črneče. Izklicna cena znaša 6000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). e) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 24/95 – travnik, v izmeri 370 m2, vpisana pri vl. št. 37, k.o. Črneče. Izklicna cena znaša 8.000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). f) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 109/1 – travnik, v izmeri 764 m2, vpisana pri vl. št. 3, k.o. Otiški vrh II. Izklicna cena znaša 15.200,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). g) Nepremičnina – stavbno zemljišče parc. št. 348/2 – cesta, v izmeri 570 m2, vpisana pri vl. št. 125, k.o. Vič. Izklicna cena znaša 7.700,00 EUR (davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno). h) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 150/2 – travnik, v izmeri 345 m2 in parc. št. 153/0 – travnik, v izmeri 1065 m2, obe vpisani pri vl. št. 181, k.o. Libeliška gora – zemljišči v skupni izmeri 1440 m2 se prodajata kot celota. Izklicna cena znaša 26.000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). i) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 150/3 – pašnik, v izmeri 290 m2 in travnik, v izmeri 749 m2 in parc. št. 150/4 – travnik, v izmeri 339 m2, obe vpisani pri vl. št. 181, k.o. Libeliška gora – zemljišči v skupni izmeri 1378 m2 se prodajata kot celota. Izklicna cena znaša 24.900,00 EUR (DDV ni vključen v ceno), j) Nepremičnina – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 136 – travnik, v izmeri 162 m2, vpisane pri vl.št. 612, k.o. Dravograd Izklicna cena znaša 3.800,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. V izklicni ceni zemljišč niso zajeti morebitni stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka, ki se odmeri v posebnem postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti in ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Nepremičnine so na prodaj po načelu videno-kupljeno. II. Nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 30. 11. 2010 za nepremičnino: pod I a) ob 8.30.; pod I b) ob 9. uri; pod I c) ob 10.30.; pod I d) ob 11. uri; pod I e) ob 11.30; pod I f) ob 12.. uri; pod I g) ob 12.30.; pod I h) ob 13. uri; pod I i) ob 13.30. in pod I j) ob 14. uri, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, do ponedeljka, dne 29. 11. 2010 do 13. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od treh mesecev, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa izpisek iz ustrezne evidence AJPES, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Občine Dravograd, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Občine Dravograd (za katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 24. 11. 2010 na Referatu za finance Občine Dravograd), – davčno številko in številko (transakcijskega) računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na transakcijski račun Občine Dravograd, št: 01225-0100009832, sklic: – pod točko I. a): 00 – 1 – 1, – pod točko I. b): 00 – 1 – 2, – pod točko I. c): 00 – 1 – 3, – pod točko I. d): 00 – 1 – 4, – pod točko I. e): 00 – 1 – 5, – pod točko I. f): 00 – 1 – 6, – pod točko I. g): 00 – 1 – 7, – pod točko I. h): 00 – 1 – 8, – pod točko I.i): 00 – 1 – 9, – pod točko I. j): 00 – 1 – 10, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke javne dražbe. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na transakcijski račun Občine Dravograd, št: 01225-0100009832 v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe, oziroma izstavitve računa. Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja, plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino oziroma premično stvar, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji lahko dvigajo ceno pri nepremičnini pod točko I a) in 1 b) za večkratnik zneska 500 EUR, pod točko I c) za večkratnik zneska 1000 EUR, pri ostalih pa za večkratnik zneska 200 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo – Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek kadarkoli brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 26. 11. 2010 do 12. ure, na tel. 02/87-23-554 (za zemljišča in poslovni prostor) ali tel. 02/87-23-558 (za stanovanji). XI. Natančnejši podatki o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in bodo objavljene na internetni strani: www.dravograd.si/obcina/. XII. Ustrezno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja in osnutek pogodbe, si lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, ogledajo tudi na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost