Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6700/10 , Stran 2857
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je: – nepremičnina z ident. št. 15.E – stanovanje št. 15 v 3. etaži s shrambo številka 15 v kleti (skupna neto tlorisna površina 83,95 m2, od tega stanovanje 57,77 m2, balkon 22,50 m2, klet 3,68 m2), ki je vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Kranju v vložek št. 1201/15, k.o. Breg ob Kokri in se v naravi nahaja na naslovu Breška pot 2b, 4205 Preddvor, skupaj z – nepremičnino parc. št. 334/31, k.o. Breg ob Kokri, ki v naravi predstavlja parkirno mesto št. 15 (z v zemljiški knjigi vpisanimi bremeni). Izhodiščna cena predmeta prodaje je 120.000,00 €. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa in Občina Preddvor zadrži njegovo varščino. 4. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene na račun Občine Preddvor, št. IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki Slovenije s pripisom »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«. 5. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Plačana varščina se bo uspelemu, najugodnejšemu ponudniku vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, navedbo podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS ali v državi članici EU; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS ali državljanstvu države članice EU; – dokazilo o plačilu varščine; – ponudba mora biti veljavna najmanj dva meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo. 7. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 8. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe na račun Občine Preddvor, št. IBAN SI56 0129 5010 0006 887 pri Banki Slovenije. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami predložiti na naslov Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 12. 2010 do 10. ure z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo Občina Preddvor obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnji odstavek, komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. d) Občina Preddvor na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji predmeta prodaje z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, 8. 12. 2010 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje postopka zbiranja javnih ponudb za prodajo v 2. točki navedenega predmeta prodaje. f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec Občina Preddvor. V nasprotnem primeru lahko Občina Preddvor k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 10. Kontaktne osebe: za vsa dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in njegovim ogledom je pristojen direktor občinske uprave, Marko Bohinec, ki je dosegljiv v času uradnih ur, na tel. 04/275-10-00.

AAA Zlata odličnost