Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6687/10 , Stran 2845
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: SI 31214908. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena: Predmet prodaje so: 1. Zazidljivo stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno gradbeno parcelo. Investitor si mora priključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. Preko tega zemljišča bo potekala fekalna kanalizacija, na katero bo možnost priključitev objekta, ki bi bil grajen na tem zemljišču. Občina si zato pridržuje služnost gradnje fekalnega kanala na predmetnem zemljišču. Služnostno pravico si bo občina vpisala v zemljiško knjigo. Občina ima investicijo zavedeno v letih 2010, 2011. Do parcele bo možen dostop z LC 406 060 (Dvor – Sotensko). Predmetno zemljišče se nahaja v naselju Šmarje pri Jelšah med železnico, Dvorskim potokom in cesto v naselje Dvor. Na podlagi določil Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) je zemljišče opredeljeno kot območje eno in dvostanovanjskih stavb ter storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti. Prostorsko se ureja v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93). Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu železnice, lokalne ceste LC 406 060 in Dvorskega potoka. Naprodaj je sledeča komunalno neopremljena gradbena parcela, na parc. št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor, v skupni izmeri 1.690 m2. V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. 2. Zazidljivo stavbno zemljišče – gradbena parcela št. 144/2, k.o. Zadrže, v izmeri 785 m2, ki v naravi predstavlja komunalno opremljeno gradbeno parcelo v Finžgarjevi ulici v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah (Uradni list RS, št. 5/95 z dne 27. 1. 1995) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš. Komunalno opremo predstavlja: – dovozna cesta v grobi asfaltni prevleki, – elektro priključek, – vodovodni priključek in – možnost priključitve na javno kanalizacijo. Izklicna cena: – k 1. – za komunalno neopremljeno zemljišče (nepremičnina pod 1.) je 35.490,00 €, ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost parcel brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. – k 2. – za komunalno opremljeno parcelo v Finžgarjevi ulici (nepremičnina pod 2.) je 22.765,00 €, ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sistemu videno - kupljeno. Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo. III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo. – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino. – Za stavbni zemljišči pod točko 1. in 2., bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 2. 12. 2010 v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer: – za dražbo nepremičnin pod točko 1. (parc. št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor) z začetkom ob 10. uri in – za dražbo nepremičnine pod točko 2. (parc. št. 144/2, k.o. Zadrže) z začetkom ob 10.30. Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. VII. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti izklicne cene. VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk. IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti. X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah: www.smarje.si.

AAA Zlata odličnost