Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6742/10 , Stran 2829
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 54. člena Uredbe PRP je namen podpore olajšanje ustanovitve in administrativnega delovanja skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil. (2) Skladno z drugim odstavkom 54. člena Uredbe PRP se podpora dodeli zaradi: – povečanja obsega proizvodnje članov skupine proizvajalcev, – povečanja skupnega trženja kmetijskih proizvodov (priprava za prodajo, centralizacija prodaje, dobava grosistom, skupna cenovna politika in nadzor nad uporabo simbola kakovosti), – izvajanja skupnih projektov glede informiranja in promocije. (3) Skladno s tretjim odstavkom 54. člena Uredbe PRP so predmet podpore naslednje upravičene aktivnosti: – Administrativno delovanje skupine proizvajalcev: – usposobitev prostorov (administrativna, tehnološka in informacijska podpora, ki bo omogočalo delovanje skupine proizvajalcev v prostorih), – registracija skupine proizvajalcev, – nakup informacijske tehnologije in druge opreme, – pospeševanje prodaje proizvodov skupine proizvajalcev. – Stalna zaposlitev ene osebe za namene delovanja skupine proizvajalcev. – Nabava opreme, nujno potrebne za skupno trženje kmetijskih pridelkov oziroma živil skupine proizvajalcev. – Oblikovanje skupnih pravil skupine proizvajalcev o proizvodnji in delovanju skupine proizvajalcev. V skupnih pravilih mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo skladno s pravili skupine. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje trži sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Določena morajo biti skupna pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti proizvodov ali ekološke pridelave), skupna pravila o dajanju blaga v promet in pravila v zvezi s podatki o proizvodu, predvsem glede na spravilo in razpoložljivost pridelka. – Priprava vloge in operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje petletno vizijo razvoja skupine, načrt aktivnosti za projekt in načrt za dosego skupnega trženja proizvodov za vsaj 25% vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine proizvajalcev. Petletna vizija mora vsebovati: – idejni načrt usklajevanja pridelave in predelave s povpraševanjem, – idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov, – načrt priprave pravil glede skupnega trženja, informiranja in promocije. Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene skupinam proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene kmetijske proizvode. Zaščiteni kmetijski proizvodi, upravičeni znotraj tega javnega razpisa so proizvodi, ki so zaščiteni z naslednjimi označbami: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost. III. Vlagatelji Vlagatelji so skladno z odstavkom 56. člena Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09) in ki: – Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega kmetijskega proizvoda na trgu ali; – Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega območja Republike Slovenije zaradi skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov s tega območja na trgu ali; – Združujejo proizvajalce določenega zaščitenega kmetijskega proizvoda ali proizvodov zaradi skupnega nastopa tega proizvoda ali proizvodov na trgu. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 1. Splošni pogoji: Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Skladno s prvim in drugim odstavkom 57. člena ter s sedmim in osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje pogoje: – skupina proizvajalcev je pravna oseba in mora biti priznana kot skupina proizvajalcev pri MKGP; – skupina proizvajalcev mora združevati vsaj tri člane; – skupine proizvajalcev mora imeti člane, ki svoje proizvode tržijo; – združevati proizvajalce ekoloških ali zaščitenih kmetijskih oziroma živilskih proizvodov; – vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; – vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije – do podpore so upravičene skupine proizvajalcev v obdobju prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev. Projekt: Skladno s 5. točko prvega odstavka 57. člena Uredbe PRP mora biti izdelan operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje: – Petletno vizijo razvoja skupine proizvajalcev. Vizija mora vsebovati: a) Idejni načrt usklajevanja pridelave s povpraševanjem, b) Idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja kmetijskih pridelkov oziroma živil svojih članov, c) Načrt priprave pravil skupnega trženja, informiranja in promocije – leten projekt za povračilo stroškov, ki mora vključevati natančen načrt aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru letnega projekta in – načrt za dosego skupnega trženja proizvodov za vsaj 25% vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine proizvajalcev. 2. Podrobnejši pogoji (skladno z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP): (1) Skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev morajo proizvode iz shem kakovosti tržiti. (2) Skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev morajo na svojih proizvodih uporabljati nacionalni oziroma evropski zaščitni znak oziroma simbol kakovosti. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta (1) Skladno s točko (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec zagotoviti, da bo skupina proizvajalcev delovala z namenom skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo grosistom. Za dosego tega namena mora skupina proizvajalcev v petletnem obdobju od priznanja do zadnjega izplačila sredstev oziroma peto leto od priznanja poskrbeti, da bo zagotovila skupno trženje proizvodov za vsaj 25% vrednosti celotne proizvodnje vseh članov. Skupina bo 25% skupno trženje morala zagotavljati s pogodbami, računi in drugimi partnerskimi razmerji, ki bodo jasno sklenjene tudi na ime skupine proizvajalcev (tripartitne pogodbe so dovoljene v primeru, da je skupina proizvajalcev v pogodbi jasno navedena). Skupina proizvajalcev bo morala pri vsakem zaključku projekta dokazovati dosego načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov pri vrednotenju rezultatov, ki je obvezno dokazilo pri zadnjem zahtevku. Ne glede na dobo financiranja mora skupina proizvajalcev peto leto od priznanja dokazovati dosego 25% deleža vrednosti celotne proizvodnje, ki se bo tržila preko skupine proizvajalcev. Skupina proizvajalcev bo to dokazovala: – pri zadnjem vrednotenju, ki bo opravljeno peto leto od priznanja skupine proizvajalcev in – pri kontroli na kraju samem, ki se bo izvedla po petletnem obdobju od priznanja skupine proizvajalcev. (2) Za zagotavljanje pogoja iz točke (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec za shemo kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo vseh stroškov in prihodkov. Skupina proizvajalcev mora voditi svoje knjigovodstvo od članov skupine proizvajalcev ločeno. (3) Za zagotavljanje namenov določenih v prvem odstavku 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec pred zadnjim izplačilom izvesti vrednotenje doseženih rezultatov in učinkov, ki jih je dosegel v obdobju financiranja od svoje ustanovitve. (4) Upravičenec mora v celoti izvesti vse aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Skladno z tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti projekt končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Vlagatelj lahko vloži največ 3 zahtevke. Kadar vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati posamezno aktivnost v celoti in mora predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo. Zahtevku mora upravičenec skladno s 59. členom Uredbe PRP priložiti originalni izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih. Vsi računi oziroma dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime priznane skupine proizvajalcev. (2) Kot dokazilo za zaključek celotnega projekta se šteje poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov v letu za katero se prejme sredstva, ki ga je treba priložiti zadnjemu zahtevku. (3) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena in drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi; ** To dokazilo se priloži tretjemu oziroma zadnjemu zahtevku (4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije teh računov in dokazila o plačilu se morajo glasiti na upravičenca. (5) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se zavržejo. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (6) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP. (7) Označevanje projekta/aktivnosti: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Prejemnik sredstev mora biti vključen v shemo kakovosti in zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. (2) Skladno s 103. členom Uredbe PRP mora prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega ukrepa, voditi vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V. Omejitev sredstev: (1) Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: – upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP; – sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (2) Skladno z osmim odstavkom 55. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za: – projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se po poglavju XII. Uredbe PRP ne priznajo kot skupine proizvajalcev; – projekte, ki prejmejo za isti namen podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike, navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES; – iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne 19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2009, str. 1); – iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj ukrepa podpora skupinam proizvajalcev, pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane – ukrep 133; – za skupine proizvajalcev, ki ne zastopajo proizvajalce ekoloških in zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno z 55. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški tisti, ki so nastali pri izvajanju upravičenih aktivnostih administrativnega delovanja prvih pet let po datumu registracije skupine proizvajalcev ter zajemajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno z drugim odstavkom 55. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, najkasneje do 31. 12 2011. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (3) Skladno s četrtim odstavkom 55. člena Uredbe PRP lahko, ne glede na določbo drugega odstavka te točke, upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev na podlagi tega ukrepa iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) uveljavljajo z vloženo vlogo stroške nastale od 1. januarja 2010. (4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. (5) Skladno s sedmim odstavkom 55. člena Uredbe PRP so upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani z ustanavljanjem skupine proizvajalcev ter pripravo in izvedbo projekta, kot so priprava vloge ter priprava zahtevkov za izplačilo, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov projekta. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno s prvim odstavkom 58. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno s prvim odstavkom 58. člena in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se izberejo projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk, določene v tem javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Vstopna meja točk za ta javni razpis znaša 51. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. VIII. Finančne določbe 1. Splošni finančni pogoji (1) Skladno s četrtim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva se upravičencu dodelijo na podlagi vloge, vendar le za prvih pet let od priznanja skupine proizvajalcev. Po tem javnem razpisu se upravičencu dodelijo sredstva za stroške nastale od zaprtja javnega razpisa do vključno 31. 12. 2011 za skupine proizvajalcev, ki bodo prvič vlagale vlogo na javni razpis za ukrep 142. Če je skupina proizvajalcev že prejela odločbo o pravici do sredstev na podlagi tega ukrepa iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) lahko uveljavlja z vloženo vlogo stroške nastale tudi od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 59. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do 5% obsega lastne tržne proizvodnje vseh članov, ki svoje proizvode tržijo na dan 31.12. za preteklo leto. Delež podpore v% je predstavljen v spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam proizvodov, ki so upravičeni do podpore, merila za ocenjevanje; (b) Prijavni obrazec; (c) Zahtevek za izplačilo sredstev; (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 14.30 ali na informacijskih točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do 31. 12. 2010 do 24. ure. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na tretji javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010« (3) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXIV. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.189, 1000 Ljubljana«. (3) Skladno s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP se prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev objavijo na spletni strani MKGP. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja PRP 2007–2013, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v naslednjih primerih: – višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ob izpolnitvi pogojev, določenih s tretjim odstavkom 102. člena Uredbe PRP. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora uprevičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Utemeljen razlog v okviru tega javnega razpisa je: zamuda pri dobavi naročene opreme nastala zaradi krivde obavitelja. (4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

AAA Zlata odličnost