Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4811. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih, stran 13679.

Na osnovi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 31. seji dne 30. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote v septembru pod številko OPPN-7/09. Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 48/04).
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa ureditveno območje OPPN. Z OPPN se določa načrtovane prostorske ureditve, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja, prehodne in končne določbe ter druge pogoje.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Načrtovana je širitev gramoznice na površini severno od obstoječe gramoznice v velikosti ca. 11 ha. Na južni strani obstoječe gramoznice se sanira del južnega obrežja obstoječe gramoznice tako, da se uredi položna brežina. Na zahodnem delu gozdne površine se uredi prostor za kampiranje za 50 enot z vsemi potrebnimi objekti in rekreacijskimi površinami. Vzhodni del gozdne površine se nameni ureditvi motela s spremljajočimi dejavnostmi. Osrednji del gozdne površine se uredi za turistično rekreacijske namene. Jugovzhodni del gramoznice se nameni športno rekreacijskim dejavnostim. Na robu tega območja se uredi gostinski objekt s teraso.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Za realizacijo OPPN obravnavamo naslednje parcele v k.o. Ivanci:
Parcelna št.: 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1122, 1127/2, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1251, 1257, 1261/2, 1262, 1263/1, 1263/2, 2354 ter deli parcel 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1250, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328, 1329, 2342, 2346, 2347, 2355 in 2368.
(2) Velikost širitvenega pridobivalnega prostora je 11,62 ha, ki zajema nepozidano površino in je v naravi kmetijsko zemljišče. Po namenski rabi je območje opredeljeno kot območje namenjeno rudarstvu, ki je opredeljeno za izkoriščanje mineralnih surovin – gramoza. Na južni strani območja obdelave se nahaja gozd, med razširitvijo in gozdom pa se nahaja vodna površina, ki je nastala zaradi izkopa gramoza. Vzhodno stran območja obdelave omejuje lokalna cesta Gančani–Bogojina, s katere je možen dostop do ureditvenega območja. Dostop do območja obdelave je možen tudi z zahodne strani. Severno stran območja omejujejo kmetijske površine. Celotna površina ureditvenega območja znaša 44,3 ha.
(3) Širitev gramoznice je predvidena v dveh fazah na območju pridobivalnega prostora površine 11,62 ha. Končna eksploatacijska količina gramoza bo potrjena na osnovi Elaborata o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov proda in peska v gramoznici Ivanci, ki ga bo potrdila Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin. Ob predvideni dinamiki proizvodnje 80.000 m3 letno je predvidena doba izkoriščanja okoli 13 let.
IV. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
5. člen
(1) Gramoznica je z dostopom prometno povezana z lokalno cesto Bogojina–Gančani. Za namene ureditve kampa, motela in ostalih turistično-rekreacijskih objektov se uredijo nove cestne povezave od gramoznice do ceste, ki vodi do naselja Ivanci.
(2) Gradnja novih infrastrukturnih vodov na območju črpanja gramoza ni predvidena, tako da tovrstne povezave ali vpliva na sosednje enote urejanja ne bo. Za turistično-rekreacijsko območje so predvideni novi priključki gospodarske javne infrastrukture, ki bodo povezani s sosednjimi enotami urejanja. Priključki na obstoječo infrastrukturo se izvedejo izven območja OPPN.
(3) Na sosednje enote urejanja posega vplivno območje gramoznice, glede na dopustne vrednosti emisij snovi ali energije, različno za različne vrste emisij (hrup, prah) in različno glede smeri od izvora vpliva do objekta. Spremenjena bo krajinska slika, nastala bo večja vodna površina, ki pa se bo po sanaciji gramoznice ponovno spojila z okoliško krajino in z obstoječim delom vodne površine.
(4) Po končanem izkoriščanju in izvedeni sanaciji gramoznice ne bo dejavnosti, ki bi povzročale hrup, emisije prahu v okolje. Torej tudi ni vplivnega območja gramoznice, oziroma vplivno območje ne presega meje ureditve – rudniškega prostora.
(5) Območje ureditve gramoznice glede velikosti posega v prostor in umeščenosti ter tudi ostalih vplivov in povezav s sosednjimi enotami urejanja je nemoteča in ne vpeljuje novih negativnih elementov v prostor.
(6) Predvidena realizacija programov (motela, kampa, gostilne, rekreacijskega območja) v območju urejanja ne bo imela vplivov na sosednje enote urejanja.
V. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
(načrtovana ureditev in razmestitev predvidenih dejavnosti)
(1) V prostorskih sestavinah planov sta obe območji (obstoječa in predvidena) opredeljeni kot območje za širitev gramoznice. Zemljišča načrtovane širitve gramoznice na severni strani so trenutno kmetijska zemljišča, zemljišča za ureditev turističnega območja na južni strani pa so gozdna zemljišča. Obe območji neposredno mejita na že izkoriščeno in sanirano gramoznico, ki je v pretežnem delu vodna površina. Obravnavano območje leži izven varstvenih ali zavarovanih območij. Do obstoječe gramoznice je urejena električna napeljava ter TK vod do obstoječega objekta, druge gospodarske javne infrastrukture ni. Po končanem izkoriščanju se bo vodna površina povečala. Brežine gramoznice se sanirajo in zasadijo z avtohtono vegetacijo. Na južnem delu območja obdelave se uredi kamp s spremljajočimi objekti, gostinski objekti in manjši motel, ki jih obkrožajo turistično rekreacijske dejavnosti in se podrobneje umestijo v projektni dokumentaciji.
(2) Primarna dejavnost na območju gramoznice je pridobivanje gramoza, ki je umeščena na severni rob obstoječe gramoznice v površini ca. 11 ha.
(3) Znotraj ureditvenega območja so opredeljene naslednje dejavnosti:
– območje motela s spremljajočimi dejavnostmi,
– območje za kampiranje s servisnimi objekti,
– plaža (območje za sončenje, sprostitev in počitek),
– območje za spremljajoče programe vodnih športov (ob gostinskem objektu),
– športno-rekreacijsko območje v gozdu (med kampom in motelom), kjer se uredijo posamezna igrišča,
– območje gostilne s spremljajočimi objekti in ureditvijo rekreacijskih ter parkovnih površin,
– ostale zelene površine,
– vodne površine.
(4) Na območju je možna gradnja, rekonstrukcija, odstranitev in vzdrževanje naslednjih vrst objektov pod pogoji predpisov, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost in so oblikovno usklajeni s stavbo (materiali in barve) h katerim pripadajo:
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (razen: greznic),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (razen baznih postaj),
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni objekti: pomožni cestni objekti (razen cestnega silosa), pomožni energetski objekti (razen etažnega plinskega priključka za etažno ogrevanje, tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk), pomožni komunalni objekti, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje (razen greznic in zbiralnice ločenih frakcij), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: samo ribnik, če je namenjen za rekreacijske in turistične dejavnosti,
– začasni objekti: razen cirkusa in objektov, namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
– vadbeni objekti: vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen planinskih poti, smučišč, športnih strelišč, vzletišč),
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
7. člen
(odkopna metoda)
(1) Pridobivanje proda, peska in mivke (gramoza) bo izvedeno s strojnim odkopom v dveh etapah, ki so pogojene z izkopom na »suhem« ter izkopom pod nivojem talne vode. Tehnološki postopek pridobivanja se sestoji iz naslednjih del:
a) pripravljalna dela, v katera sodi odpiranje gramoznice, priprava dostopnih poti in transportnih poti za odvoz materiala ter zavarovanje (ograditev) delovišča, odstranjevanje zgornjega humusnega dela ter deponiranje na začasnih deponijah znotraj pridobivalnega prostora, montaža potrebne opreme,
b) pridobivanje materiala pod vodo,
c) transport do obale, nakladanje in odvoz ter
d) tehnična sanacija izkoriščenih delov gramoznice – sanacija brežin.
(2) Smer odkopa oziroma napredovanja odkopne fronte je predvidena od zahoda proti vzhodu, najprej faza II in nato faza III.
8. člen
(pridobivanje materiala)
(1) Kot je uvodoma navedeno je izbrana smer odkopa od zahoda proti vzhodu. Začetek odkopa je na skrajnem zahodnem robu gramoznice. Z letnimi načrti so možna tudi odstopanja, odvisno od dinamike del in drugih pogojev v gramoznici ali okolici.
(2) Pridobivanje materiala nad vodo se bo izvajalo s hidravličnim bagrom z globinsko žlico, in sicer do globine 4–5 m odvisno od dolžine ročice bagra, kar je tudi višina te etažne brežine.
(3) Pridobivanje materiala pod vodo predstavlja naslednjo etapo v procesu pridobivanja. Uporabi se plavajoči bager z grabilno žlico – čeljustni bager. Plavajoči bager pobira material do predvidene globine oziroma do zaglinjenega proda v talnini. Globina izkopa s plavajočim bagrom bo največ do 18 m. Transport materiala od plavajočega bagra do kopnega je s transportnim trakom položenim na splave – pontone po navodilih proizvajalca.
(4) Pridobljeni material se deponira na začasni deponiji, kjer se odceja. Nakladanje se izvaja z nakladalnikom na transportna sredstva – kamione prekucnike.
9. člen
(pogoji in usmeritve za sanacijo gramoznice)
Sanacija izkoriščenega dela gramoznice se bo izvajala sproti, sočasno s širitvijo izkopa (smer zahod-vzhod), skladno s Krajinskim ureditvenim načrtom sanacije gramoznice. Po končanem izkoriščanju se gornje brežine poravnajo in se dokončno sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadijo z avtohtonim drevjem in grmovjem v skladu s krajinskim načrtom. Začasno se brežine lahko zasejejo z žitaricami in deteljo za utrjevanje travne ruše. Material, kateri se bo uporabil pri formiranju brežin pod vodno gladino, ne sme vsebovati ostanke rastlin, humus ali druge organske snovi, ki so prisotne v vrhnjih slojih tal.
VI. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE NAČRTOVANIH UREDITEV
10. člen
(pogoji in usmeritve za arhitekturne ureditve)
(1) Nulta kota objektov je 180,00 ABS. Nulta kota ureditve terena v okolici objektov je 179,50 ABS.
(2) Motel:
– Maksimalna etažnost je P+1 ali P+M.
– Streha je lahko ravna ali dvokapna. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.
– Možna je izvedba pohodne strehe ali zelene strehe.
– Tloris objekta je v okviru dovoljenega območja za pozidavo posamezne parcele.
– Višinski gabariti objekta ne smejo presegati višine gozdne vegetacije.
(3) Objekti na območju kampa:
– Etažnost: P.
– Objekti služijo oskrbi kampa: sanitarijam in drugim oskrbno servisnim potrebam kampa.
– Tlorisi objektov morajo biti je v okviru dovoljenega območja za pozidavo posamezne parcele.
– Glavno pročelje je orientirano na glavno dostopno pot.
– Med območji za kampiranje se uredijo utrjene poti.
– Parcele za kampiranje se po potrebi komunalno opremijo v skladu s standardi.
– V največji možni meri se ohrani obstoječa vegetacija, ki bo nudila senco ali pa se zasadi avtohtona drevnina.
(4) Gostinski objekt:
– Etažnost: P+M.
– Tlorisna velikost objekta mora biti v okviru območja velikosti 20 x 20 m.
– Dostop do gostilne z motornimi vozili je možen iz vzhodne strani do parkirišča pred objektom, kjer se postavi zaporna pregrada.
(5) Pri oblikovanju objektov je prepovedano oblikovanje nezdružljivih različnih naklonov, slemen in kritin streh kakor tudi oblikovanje večstranih naklonov streh, prepovedani so tudi večkotni izzidki, stolpiči in fasadni pomoli. Pri oblikovanju objektov se lahko uporabijo modernejši oblikovalski pristopi. Objekti so lahko grajeni v masivni konstrukciji ali v montažni izvedbi. Pri obdelavi fasade se lahko uporabljajo elementi tradicionalne arhitekture (les, omet) kot tudi sodobni materiali (jeklo, fasadne plošče, steklo, pločevine). Pri zunanji ureditvi se morajo uporabljati avtohtoni materiali kot so les in prodec. Dovoljena je še uporaba betonskih tlakovcev/plošč in kovinskih elementov. Uporaba asfalta je dovoljena le za povozne površine. Uporaba kamnitih skal ni dovoljena. Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh.
(6) Za vsako parcelo je določeno območje, znotraj katerega je mogoča gradnja objektov, ki je razvidno iz grafične priloge.
11. člen
(pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev)
(1) Odkop gramoza se vrši od roba gramoznice Ivanci v delovnem naklonu 1:2. Po končanem izkoriščanju se kopne brežine uredijo v blagem naklonu (največ 1:3) in se dokončno sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadijo z drevjem in grmičevjem. Okoli gramoznice se lahko uredijo makadamske poti (sprehajalne poti), ki omogočajo varnejše gibanje obiskovalcev. Nove ureditve se smiselno povežejo z obstoječimi saniranimi ureditvami obstoječega dela gramoznice. Obala gramoznice se lahko gramozira ali pa zaseje s travno mešanico.
(2) Že urejene brežine s potmi okoli gramoznice na vzhodni in zahodni strani, ki so tudi zasajene, se ohranijo. Obstoječa severna brežina se poruši. Njeni deli se ohranijo kot otok in kot polotok na vzhodu in zahodu. Južna brežina/nasip se oblikuje tako, da se nivojsko spoji z okoliškim terenom (obstoječo južno potjo) in omogoča postopen ali blag prehod do vode.
(3) Ob kampu se obala ali obrežje gramoznice uredi tako, da je mogoč položen dostop do vode, kjer se uredi plitvina do globine 50 cm.
(4) Severna in podaljški vzhodne ter zahodne obale se uredijo v zaporedju kot je prikazano na grafični prilogi ureditvene situacije in prikazanih profilov. Naklon brežine pod vodno gladino ne sme biti večji od 1:2, lahko je le manjši.
(5) Na že urejenih brežinah se v največji možni meri ohrani obstoječa vegetacija. Na območju kampa in motela se del drevnine ohrani. Ohranijo se obstoječa debelna in stara hrastova drevesa. Nova zasaditev okrog gramoznice vključno z rekreacijskim območjem in okolico gostinskega objekta, mora biti avtohtona. V okolici motela se lahko poseže tudi po okrasni drevnini, ki pa ne sme biti iz vrst iglavcev z izjemo bora in smreke.
12. člen
(odstranitev objektov)
Po končanem izkoriščanju gramoza se odstranijo vsi objekti, ki so služili gramoznični dejavnosti. Obstoječi zidan objekt (tehtnica) se lahko uporabi za turistične, rekreacijske namene. Ohrani se tudi objekt, ki je postavljen v sklopu namakalnega sistema (črpališče) in spremljajoči objekti.
13. člen
(krajinsko ureditveni načrt)
(1) Za ureditev kompleksa kampa in motela ter športno rekreacijskih površin se izdela načrt krajinske arhitekture, kjer se podrobno določi pohodne površine, poti, igrišč, postavitev igral, zasaditev ipd. Načrt krajinske arhitekture se izdela v sklopu projektne dokumentacije ostalih objektov.
(2) Za sanacijo širitve gramoznice se izdela Načrt krajinske arhitekture, ki ga izdela krajinski arhitekt, pri katerem mora sodelovati biolog in predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije in se ga izdela pred izdajo dovoljenja za izkop gramoza.
VII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
14. člen
(oskrba z vodo)
(1) Za potrebe gramoznične dejavnosti ni potreb po sanitarni ali tehnološki vodi.
(2) Vsi predvideni turistični objekti se priključijo na javno vodovodno omrežje.
(3) V območju predvidenih objektov se izvede hidrantna mreža, ki bo potekala vzdolž dovozne ceste. Nadzemni hidranti se namestijo skladno s predpisi o hidrantnem omrežju.
15. člen
(prometne površine)
(1) Dostop do gramoznice se bo vršil preko lokalne ceste Gančani–Bogojina na novo urejeno dostopno pot ob gramoznici, ki se bo v fazi pridobivanja uporabljala le za dostop gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Nove poti za namene koriščenja gramoza niso predvidene. Transport bo potekal po eksploatacijskem prostoru.
(2) Dostopni poti do kampa in motela sta ločeni. Nove poti so asfaltirane in široke 6 m. Obstoječa gramozirana pot ob južnem robu gramoznice bo služila kot interventna pot in kot dostopna pot do gostinskega objekta. Dostopna pot do gostinskega objekta se lahko asfaltira ali protiprašno uredi. Okrog objektov se uredijo utrjene parkirne površine.
(3) Površine za mirujoči promet se uredijo ob gostinskem objektu, motelu in kampu. Parkirišča se tlakujejo s tlakovci ali se asfaltirajo. Ob kampu in pred gostinskim objektom so parkirišča lahko izvedena v gramozu ali utrjena kako drugače (travne rešetke ipd.).
16. člen
(električna energija)
(1) Za napajanje novih objektov z električno energijo bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo (v nadaljevanju: TP) 20/0,4 kV: TPR-Cv, ki bo nameščena v območju kampa samostojno ali v sklopu servisnega objekta kampa, z močjo 1 x 1000 kVA z ohišjem tip TPR-CV podkletena transformatorska postaja z armiranobetonskimi montažnimi elementi.
(2) Vključitev predvidene TP v srednjenapetostno omrežje bo izvedeno z vznakanjem dveh predvidenih SN 20 kV kablovodov. Predviden SN 20 kV kablovod (TP Ivanci–TP Ivanci mobitel) bo v točki A prekinjen in speljan v predvideno TP. Od predvidene TP do obstoječe TP Ivanci – separacija bo položen novi SN KB 20kV. DV 20 kV (d-468) bo demontiran. Vzdolž tras se položi cev PE 2xfi50 za potrebe TK (optika).
(3) Za napajanje predvidenega kompleksa širitve gramoznice in ureditev kampa s pripadajočimi objekti z električno energijo bo potrebno zgraditi ustrezne nizkonapetostne izvode iz predvidene TP. NN 0,4 kV razvod, nazivne napetosti 230/400V se izvede kabelsko (v zemlji).
(4) Detajli in pogoji so razvidni iz priložene Strokovne podlage za pripravo OPPN – Ureditev EEO 0,4 – 20 kV za pripravo OPPN za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih, št. 225/10-MS, junij 2010.
17. člen
(odpadne in padavinske vode)
(1) Za sanitarne potrebe rudarske dejavnosti se ob kontejnerju na severovzhodni strani gramoznice namestijo prenosne WC kabine, ki se po končanem izkoriščanju odstranijo. Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, morajo biti izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali v tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.).
(2) Za potrebe kampa se posebej uredijo sanitarni prostori v skladu s standardi za 50 bivalnih enot (šotorov, avtokamp prikolic).
(3) V gostinskem objektu in motelu se sanitarije uredijo znotraj objektov.
(4) Vsi objekti s sanitarijami se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje v naselju Ivancih. Tehnološke odpadne vode se mora pred izpustom v kanalizacijo očistiti. Komunalne odpadne vode se morajo voditi ločeno po novem vodotesnem kanalizacijskem omrežju. Odpadna voda se čisti na čistilni napravi v Ivancih.
(5) Odvajanje vseh vrst odpadnih voda v gramoznico je prepovedano. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode (brez precejanja skozi zemeljske plasti) je prepovedano.
(6) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo s streh objektov in z utrjenih površin, očiščene v skladu s predpisi s področja varstva okolja je treba odvajati posredno v podzemne vode s precejanjem skozi tla, preko ponikovalnic ali razpršeno (po meteornih jarkih ali na zelenice).
(7) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka padavinskih voda v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki, zbiralniki deževnice …).
18. člen
(elektronske komunikacije)
Objekti se opremijo z elektronskimi komunikacijami v skladu s predpisi (telefon, internet, TV …).
19. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Odpadna embalaža in drugi odpadki se zbirajo v posebnih posodah in se sproti odvažajo na ustrezna mesta v skladu z načinom ravnanja z odpadki v Občini Moravske Toplice.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Pogonsko gorivo za delovne stroje se bo dovažalo sproti, uporabljala se bodo ekološka goriva in maziva. Natakanje delovnih strojev se bo izvajalo le na ustreznih nepropustnih betonskih ploščadih oziroma z uporabo lovilnih posod, ki so urejene tako, da je preprečeno morebitno iztekanje v okolico.
(2) Za transport gramoza v območju gramoznice in izven nje se morajo uporabljati novejša in brezhibna transportna vozila.
(3) Ukrepi, katere se upošteva za zaščito podtalne vode zaradi posegov na območju gramoznice Ivanci med gradnjo in med obratovanjem, so navedeni v Analizi tveganja za onesnaževanje podzemne vode, št. H/MT-76/10, ki jo je izdelal HGEM d.o.o., junija 2010 in je sestavni del OPPN-ja. Obratovalni monitoring se bo izvajal v skladu s programom obratovalnega monitoringa, ki se pripravi v skladu s predpisi s področja varstva okolja. Rezultati monitoringa se posredujejo JP Komuna Beltinci.
(4) Vsi novozgrajeni objekti (razen objektov, ki so javna infrastruktura, grajeno javno dobro oziroma, so namenjeni izvajanju pridobljene vodne pravice ali rudarski dejavnosti-koncesija) s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni najmanj 5 m od meje vodnega zemljišča gramoznice, to je od zgornjega roba brežine gramoznice.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi, odkopnih ali odpadnih materialov, odpadkov ipd.
(6) V vode je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati odkopne ali odpadne materiale, odpadke ter druge snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov.
(7) Prepovedana je vožnja s plovili na motorni pogon, razen za izvajanje nalog javnih služb varstva in urejanja voda, zaščite in reševanja iz vode ter nalog policije in obrambe.
21. člen
(poplavna varnost)
(1) Za območje širitve gramoznice in ureditve kampa v Ivancih, ki leži na poplavnem območju je bil izdelan elaborat “Analiza hidravličnih razmer na območju gramoznice Ivanci pri Murski Soboti, št. 347/10, ki jo je izdelal GEATEH” (v nadaljevanju: analiza) in je sestavni del OPPN.
(2) Za zagotovitev sprejemljive stopnje ogroženosti morajo biti izvedeni naslednji omilitveni ukrepi, ki so podrobneje opisani in prikazani v prej navedeni analizi:
– prestavitev obstoječega obrobnega jarka na severni in zahodni strani gramoznice;
– izgradnja novega prepusta pod cesto Gančani–Bogojina;
– izkop odvodnega jarka dolvodno od novega prepusta ob lokalni cesti Gančani–Bogojina in priključek na obstoječi odvodnik;
– izkop zemeljskih naplavin iz profila obstoječega odvodnega jarka na odseku dolvodno od lokalne ceste Gančani–Bogojina in na odseku med gramoznico in cesto ob pokopališču Ivanci;
– gradnja varovalnega nasipa ob severnem, vzhodnem in zahodnem robu gramoznice.
(3) Navedeni omilitveni ukrepi se morajo izvesti pred katerokoli gradnjo na ureditvenem območju gramoznice.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V ureditvenem območju OPPN se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom, izven območja pa III. stopnja varstva pred hrupom. Povečanje hrupa je občasno in omejeno na območje gramoznice, zato posebni ukrepi niso predvideni.
(2) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
(3) Pri izvajanju gradbenih del naj se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.
23. člen
(varstvo zraka)
Začasne dovozne poti na območju eksploatacije se po potrebi vlažijo. Upoštevati je potrebno določila zakonodaje o varstvu okolja in njegove podzakonske predpise o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku, in predpise o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav. Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
24. člen
(varstvo naravnih dobrin)
(1) Plodna zemlja se po odstranitvi deponira v območju gramoznice in se uporabi pri sprotni in končni sanaciji brežin gramoznice. V primeru daljšega deponiranja zemlje se zaseje z žitaricami (ječmen …) ali deteljo.
(2) Iz gramoznice Ivanci se izvaja namakanja kmetijskih površinah. S predvideno razširitvijo se pogoji namakanja ne spreminjajo, prav tako se ne posega v sam namakalni sistem.
25. člen
(ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine)
Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine, kakor tudi ni območij zavarovane narave.
26. člen
(varstvo gozda)
(1) Vse gozdne površine, ki bodo poškodovane med gradnjo kampa in ostalih turističnih objektov se krčijo v skladu s predpisi o varstvu gozdov in predpisi o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju lesnih gozdnih sortimentov.
(2) Za varovanje gozdnih površin se pri predvidenem izkoriščanju gramoza morajo upoštevati naslednji pogoji:
– sečnja se lahko izvaja šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da bo povzročena minimalna škoda na sosednjem gozdnem rastju, koreninah gozdnega drevja in na gozdnih tleh,
– panje in odvečni odkopni material se ne sme odlagati v gozd, zato morajo biti urejene deponije, ki so predvidene v projektni dokumentaciji,
– pri poseku in spravilu lesa se ravna v skladu z določili o izvajanju sečnje lesa in z določili o varstvu pred požarom,
– pri sanaciji brežin gramoznice in ostali zasaditvi je treba uporabiti avtohtone drevesne in grmovne vrste.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(obramba)
Ureditveno območje ni pomembno za potrebe obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.
28. člen
(naravne in druge nesreče)
(1) V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja je treba dela izvajati tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal in podtalja in da ne bo povečana požarna ogroženost v naravnem okolju. Za morebitne potrebe za gašenje v naravnem okolju se lahko na severni strani gramoznice uredi zajemališče požarne vode.
(2) Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati zakonske predpise o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in zakonske predpise o varstvu pred požari v naravnem okolju. Za zagotavljanje požarne varnosti morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije so investitorji dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje, če je za objekte potrebna izdelava študije požarne varnosti.
29. člen
(varstvo pred potresom)
Območje OPPN-ja se nahaja v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih, ki so določeni v predpisih o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, se predvidi ojačana plošča nad pritličjem. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih.
X. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
30. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Širitev gramoznice in ureditev turističnega območja s kampom se izvaja postopoma. Predvidene so tri etape:
I. etapo predstavlja obstoječi del gramoznice, vključno z območjem za kamp, motelom in ostalimi spremljajočimi dejavnostmi,
II. etapo predstavlja severozahodni del razširitve gramoznice,
III. etapo pa preostali severovzhodni del razširitve gramoznice.
(2) Sanacija območja etape II in III se izvaja sproti. Torej pred nadaljevanjem v III. etapo se sanira II. etapa. Etapa I zajema obstoječo (izčrpano gramoznico), kjer je sanacija že izvedena. Skladno z etapami napredovanja se sanirajo robni deli obstoječe gramoznice, ki se priključijo k etapi II in III. Območje kampa, motela in gostinskega objekta se lahko ureja pred izkopom gramoza ali po njem.
(3) Posamezna etapa se lahko izvaja ne glede na vrstni red etap. Vsaka etapa se lahko ureja posamično ali skupaj. Gradnja objektov na območju kampa, motela in gostinskega objekta lahko poteka postopoma, v skladu s potrebami oziroma interesom investitorja. Sočasno z objekti morajo biti urejene tudi manipulativne površine ter vse zunanje ureditve ob njih (zelenice z zasaditvijo dreves, dostopi, parkirišča).
31. člen
(pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev)
(1) Investitor si mora pred izvedbo zemeljskih del pridobiti geotehnične pogoje za temeljenje objektov.
(2) V projektni dokumentaciji mora biti predviden način zaščite javnega komunalnega in cestnega omrežja ter bližnjih zemljišč in objektov.
XI. SPREMLJANJE IN NADZOR
32. člen
V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja gramoza se mora izvajati spremljanje in nadzor stanja okolja v skladu z usmeritvami podanimi v smernicah pristojnih organov.
XII. ODSTOPANJA
33. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja v lokaciji posameznih objektov in postrojenj v gramoznici zaradi napredovanja v izkoriščanju gramoza, pod pogoji iz tega odloka in pod pogojem, da spremembe ne poslabšajo splošnih razmer v gramoznici.
(2) Dopustna so tudi odstopanja od naklona brežin, ki so lahko bolj položna. Vsi nakloni brežin morajo zagotavljati geomehansko stabilnost. Urejene morajo biti tako, da bo mogoča zasaditev drevja in grmičevja ter zatravitev.
(3) Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje OPPN vključijo tudi druge parcele. Odstopanja od širine cest, poti so možna v širini do ± 2,00 m, odstopanja so dopustna v poteku komunalne in energetske infrastrukture, kolikor to dopušča situacija na terenu, na zahtevo ali ob soglasju z vsemi pristojnimi institucijami in lastniki zemljišč, ki jih spremembe tangirajo in drugih pristojnih soglasodajalcev.
(4) Možno je odstopanje TP, SN 20 kV kablovod in NN 0,4 razvodov zaradi kasnejše uskladitve z ostalimi komunalnimi vodi.
(5) Območje za kamp se po potrebi lahko poveča na proste površine med kampom in območjem predvidenim za motel. Motel se zgradi znotraj gradbene meje in je lahko manjši ali sega tik do gradbene meje.
(6) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
(7) Ne glede na določbe tega odloka je na parceli 1263/2, k.o. Ivanci, kjer je izgrajeno črpališče vode za namakanje, možna gradnja, obnova/rekonstrukcija, odstranitev ter vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo namakanju. Možne so tudi obnove, rekonstrukcije, odstranitve, vzdrževanja in priključitve infrastrukturnih vodov za potrebe namakanja preko območja predmetnega OPPN-ja, če s tem soglaša upravljavec objekta ali naprave.
XIII. OBVEZNOSTI INVENSTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
34. člen
Poleg navedenih pogojev v tem odloku je pri izvajanju del in ureditvi turističnih objektov treba upoštevati pogoje, ki so jih investitorji dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja, sočasno z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja območja;
– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih vplivov na podtalnico, izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi iz okolice;
– vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču;
– v času izvajanja nemotene dovoze in dostope do obstoječih objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo objektov;
– za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje splošne rabe (pridobivanje toplote, sanitarna voda, namakanje, gojenje sladkovodnih organizmov, športni ribolov, kopališče itd.) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami;
– poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Vodno soglasje je zlasti potrebno pridobiti za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim ali stanje voda;
– v projektni dokumentaciji upoštevati pridobljene smernice na predmetni OPPN.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen
(shramba sprejetega OPPN)
OPPN za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih je stalno na vpogled na Občini Moravske Toplice.
37. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Odlok začne veljati v osmih dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00019/2010
Moravske Toplice, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti