Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 170-001/2010-001 Ob-6733/10 , Stran 2840
1. Naročnik (koncedent): Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine. 3. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 25 let, z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati 1. 4. 2011. 4. Lokacija izvajanja dejavnosti: obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo jasno razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok in mladine opravljal v prostorih, ki so v lasti koncedenta na naslovu: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstvena postaja Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas. 5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati 5.1 Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; – da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice. 5.2 Dodatni pogoji: – delovne izkušnje s pacienti iz območja Občine Gorenja vas - Poljane; – prevzem vseh pacientov dosedanjega zobozdravnika, ki bodo to želeli. 6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri kandidata za opravljanje dejavnosti upošteval naslednje kriterije in merila: – delovne izkušnje s pacienti z območja Občine Gorenja vas – Poljane, – dodatna funkcionalna znanja, – ordinacijski čas. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 30. 11. 2010. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Občino Gorenja vas - Poljane, na naslovu: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja. Nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih vlog, komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Helena Kržišnik. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (http://www.obcina-gvp.si/). Dodatne informacije so na voljo pri svetovalki za družbene dejavnosti Heleni Kržišnik (helena.krzisnik@obcina-gvp.si, 04/518-31-04). 9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti