Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4824. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi, stran 13692.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Prostorska akta, ki veljata na območju urejanja, sta Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, letu 1997 in letu 2002, št. 300-9/86 (Uradni vestnik Zasavja št. 2/96, 15/98, 17/03) ter Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje Rudnik – Toplice v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 22/06). Območje Osnovne šole Toneta Okrogarja je v ureditvenem načrtu opredeljeno kot območje D.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je dejstvo, da je na območju OŠ Tone Okrogar predvidena rekonstrukcija in dozidava šolskega poslopja, rušitev obstoječe telovadnice in novogradnja šolske športne dvorane, novogradnja bazenskega dvoranskega kopališča in ureditev površin za športno vzgojo ter parkovnih in zelenih površin, kar pa v obstoječem ureditvenem načrtu ni opredeljeno.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Šolski objekt OŠ Toneta Okrogarja sestavlja historični šolski objekt in šolski prizidki: vezni trakt in prizidek z opornim zidom. Med objekti je šolsko dvorišče z glavnim vhodom. Pred šolo je osrednje športno igrišče in telovadnica vzdolž potoka Medije. Objekt telovadnice je bil zgrajen pred več kot 30 leti. Ta objekt je poleg deficitarnosti površin za izvedbo pouka športne vzgoje potreben temeljite obnove oziroma nadomestne gradnje.
V južnem delu območja so neurejena parkirišča in vrtovi, trafo postaja, meščanska vila in poslovni objekt ter park ob zgodovinskem spomeniku. Območje diagonalno prečka napajalna cesta.
Veljavna prostorska dokumentacija predvideva na kompleksu, ki bo premet obdelave:
– širitev prostorskih kapacitet osnovne šole med prvotnim objektom in jugo-zahodnim prizidkom
– širitev prostorskih kapacitet obstoječe telovadnice v jugo-zahodni smeri
– izgradnjo zunanjih površin za izvedbo pouka športne vzgoje in športno rekreativnih dejavnosti ostalim uporabnikom (športno igrišče, tekaška steza, ostala športna igrišča oziroma naprave)
– parkirišča, dovoze, dostope.
Občina Zagorje ob Savi je naročila izdelavo idejnega projekta za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Tone Okrogar, novogradnjo športne dvorane in dvoranskega bazenskega kopališča, ki je omogočil možnost projektnega umeščanja objektov in programov v prostor. Prostorske rešitve so drugačne od tistih iz veljavnega UN, zato je potrebno izdelati OPPN za območje D veljavnega ureditvenega načrta.
Meja območja obravnave sledi na severozahodu meji ureditvenega načrta, nato na severovzhodni strani do potoka Medije in nato ob napajalni cesti do križišča od koder naprej poteka na jugu ob Cesti Otona Župančiča ter nato od Šolske ceste naprej sledi meji ureditvenega načrta.
Predvidene ureditve zajemajo parcele katastrske občine Zagorje – mesto z naslednjimi številkami: 138, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159, 160/4, 160/2, 161/1, 162.
Površina ureditvenega območja je cca 2 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Kot strokovna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za obravnavano območje je bil izdelan idejni projekt nove prostorske ureditve.
Strokovne podlage, ki morajo podati celovite urbanistične in arhitekturne rešitve ter rešitve v zvezi z infrastrukturnimi ureditvami ter ostalimi potrebnimi ureditvami je potrebno izdelati za območje, ki je prostorsko širše od samega območja urejanja z OPPN. Strokovne podlage morajo podati rešitve, ki bodo podlaga za izdelavo OPPN. V širših strokovnih podlagah se na makro (razmerje do naselja, navezava na infrastrukturna omrežja) in mikro (neposredna okolica lokacije) ravni proučijo in predvidijo navezave na sosednja območja.
Izbor najustreznejše variante opravi pripravljavec Občina Zagorje ob Savi, pri čemer je treba zagotoviti prezentacijo vseh variantnih rešitev za namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN in obrazložitev o izboru najprimernejše rešitve. Najprimernejšo rešitev potrdi župan Občine Zagorje ob Savi na predlog občinske uprave.
Pri izdelavi variantnih rešitev se upoštevajo še variantne rešitve, ki naj obsegajo besedilo in kartografski del ter najmanj naslednje vsebine:
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
– pogoje glede priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– ostale podrobnejše vsebine v skladu s pogoji investitorja.
Variantne rešitve se izdelajo v analogni in digitalni obliki. Variantne rešitve naj bodo podane tudi v strnjeni obliki, ki bo podlaga za prezentacijo ter odločitev o izbrani varianti.
Na podlagi izbrane variante se izdelajo podrobnejše strokovne podlage za izbrano rešitev v katerih je potrebno podrobneje določiti:
– Opis stanja in opredelitev območja urejanja,
– Prikaz območja urejanja v širšem prostoru,
– Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora,
– Zazidalni preizkus in krajinske ureditve,
– Zasnova izgradnje omrežij, objektov in naprav GJI,
– Usmeritve za urbanistično-arhitekturne in krajinske ureditve,
– Usmeritve za varstvo okolja.
V postopku izdelave OPPN je potrebno kot posebne strokovne podlage izdelati idejne zasnove za posamezne vrste infrastrukture znotraj območja z navezavo na infrastrukturno omrežje zunaj območja urejanja. Poleg ostale infrastrukture (komunalna, energetska infrastruktura, TK omrežje) mora biti posebej izdelana idejna rešitev za priključitev območja na obstoječe prometno omrežje v obliki in vsebini kot je predpisana z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskimi predpisi.
V postopku izdelave predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta se izvedejo tudi geološko geomehanske raziskave in izdela geološko poročilo.
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki je bil izbran na javnem razpisu in izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine, in sicer tekst v doc in pdf formatu, grafika v dwg in pdf formatu ali drugih formatih po dogovoru s pripravljavcem.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
– Izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 90 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN – na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO kolikor bo potreba – 30 dni
– Poziv MOP, službe za varstvo okolja, za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN kolikor bo potreba – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN in okoljskega poročila (kolikor bo izdelava potrebna) z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 30 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN in opredelitev MOP o sprejemljivosti OPPN, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 30 dni
– Pridobitev sklepa ministrstva, pristojnega za okolje o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OOPN
– Priprava usklajenega predloga OPPN – 15 dni
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– MOP, Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območje srednje Save, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec
– Ministrstvo za kulturo, OE Ljubljana, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana.
MOP, Službe za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta je bil izbran na javnem razpisu in je AREA LINE d.o.o., Kraška 2, Cerknica.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krije Občina Zagorje ob Savi in so zagotovljena iz proračunskih sredstev občine.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2010
Zagorje ob Savi, dne 29. oktobra 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost