Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 503/2010 Ob-6765/10 , Stran 2825
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na podlagi 34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008 do 2012, ki jih bo v letu 2011 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: projekti). 2. Temeljno področje razpisa: temeljno področje razpisa je financiranje kulturnih projektov posebnega programa Ministrstva za kulturo za pripadnike nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji. 3. Pomen izrazov Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, zveze društev in druge nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe). Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnili vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma razpisu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Javne agencije za knjige ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca leta 2011 in dosledno uresničevali pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo. 5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa Pri izboru projektov bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije: 5.1 Temeljni kriteriji: – prispevek k promociji kulturne raznolikosti, – ohranjanje in razvoj kulturne identitete etnične skupine v Republiki Sloveniji, – sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi tudi prek meje, – prispevek k integraciji manjšinske skupnosti v kulturno in družbeno okolje. 5.2 Prednostni kriteriji: – kulturna dejavnost otrok*, * Otrok po 1. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (sprejela jo je Generalna skupščina ZN z Resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989) pomeni: vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej. – kulturna dejavnost, namenjena otrokom, – pripravljenost projekta za izvedbo, – opredeljena ciljna populacija, – izvirnost, – vključevanje strokovnjakov in umetnikov, – sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje v javno kulturno infrastrukturo, – širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov manjšinskih skupnosti, – prispevek h krepitvi meddržavnih dobrososedskih odnosov, – pomembno obeležje. 6. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni in ocenjeni višje. Povzetek načina ocenjevanja Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko. Postopek ocenjevanja Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija. Pripravila bo tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja ob morebitni sprostitvi ali povečanju proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov. 7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis v sprejetem proračunu za leto 2011, je 24.000 EUR oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »8852 – Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem proračunu ali rebalansu. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011. 9. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-PSLOA-2011 se objavi v Uradnem listu RS 12. 11. 2010 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). Razpis poteka do 13. 12. 2010. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z izjavami in – ocenjevalni list. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi urami: od ponedeljka do četrtka od 7. do 16. ure, v petek od 7. do 15. ure. Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo še druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo mora na zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo razpisa tudi poslati. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 13. 12. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-PSLOA-2011. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež). Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in temeljnimi kriteriji razpisa. 12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48, elektronska pošta: ivan.oven@gov.si. Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure. 13. Vpogled v dokumentacijo razpisa: zainteresirane osebe imajo vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne vloge in vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja in dopolnjevanja vlog.

AAA Zlata odličnost