Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 352-0007/2010-2 Ob-6703/10 , Stran 2858
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, tel. 03/839-18-50, faks 03/839-18-64, e-pošta: obcina@gornji-grad.si, matična številka: 5883776, ID št. za DDV: SI89964268. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet prodaje je garsonjera s kletjo, v četrti etaži poslovno-stanovanjskega objekta, ki se nahaja na naslovu Attemsov trg 8, 3342 Gornji Grad, v neposredni bližini središča naselja. Poslovno-stanovanjska stavba, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1988. Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Zemljiško knjižni podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izklicna cena za nepremičnino znaša 19.980 €. 2.2. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje s kletjo, v četrti etaži poslovno-stanovanjskega objekta, ki se nahaja na naslovu Attemsov trg 8, 3342 Gornji Grad, v neposredni bližini središča naselja. Poslovno-stanovanjska stavba, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1988. Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Zemljiško knjižni podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izklicna cena za nepremičnino znaša 30.960 €. Vse izklicne cene so v netto vrednosti, brez DDV. 2.3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnini, navedeni v točki 2, znaša 200,00 €. 3. Udeležba na javni dražbi 3.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi tako, da najkasneje do 1. 12. 2010, do 10. ure, po pošti v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja oziroma osebno na sedež Občinske uprave Občine Gornji Grad, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila: – potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične os.), – davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.) in telefonsko številko, – originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe), – izjavo o sprejemanju pogojev te javne dražbe. 3.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti: – originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled), – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot zakonit zastopnik pravne osebe), – morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 4. Višina varščine Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na EZR Občine Gornji Grad, odprt pri UJP Žalec, št.: 01230-0100018802, z navedbo »varščina za javno dražbo«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi, brez obresti. 5. Pravila javne dražbe: – Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec. – Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju: komisija). – Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe. – Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost. – Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine. – Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih. – Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Gornji Grad. Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Gornji Grad njegovo varščino. Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni upravičenec. Predkupnemu upravičencu bo ponujen odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo uveljavljali. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, obdrži Občina Gornji Grad. 7. Način in rok plačila kupnine: Kupec mora kupnino plačati v roku 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na EZR občine, odprt pri UJP Žalec, št. 01230-0100018802. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. 8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba je razpisana za dan, 1. 12. 2010 in bo potekala v sejni sobi Občine Gornji Grad, s pričetkom ob 13. uri, za dražbo nepremičnine pod točko 2.1., in ob 13.30, za dražbo nepremičnine pod točko 2.2. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na tel. 03/839-18-50 (kontaktna oseba Erika Podbrežnik), faks 03/839-18-64, e-pošta: obcina@gornji-grad.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost