Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 252305-10-0006 Ob-6678/10 , Stran 2821
I. Predmet javnega razpisa Agencija RS za okolje je v skladu s 96. in 97. členom Zakona o varstvu okolja zadolžena za izvajanje hidrološkega monitoringa, spremljanje in nadzorovanje kakovosti voda ter spremljanje in nadzorovanje kakovosti tal. Izvajanje hidrološkega monitoringa ter monitoringa kakovosti voda in tal lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi javnega razpisa. Predmet razpisa je izdaja javnih pooblastil za: 1. izvajanje monitoringa hidroloških pojavov na območju slovenskega morja 2. izvajanje monitoringa kakovosti voda: a) izvajanje monitoringa površinskih voda in spremljanje stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami, b) izvajanje monitoringa splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ekološkega stanja obalnih voda (morja), c) izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda, d) Izvajanje monitoringa kopalnih voda, e) izvajanje monitoringa bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja celinskih voda: – ribe, – bentoški nevretenčarji, – fitoplankton, – makrofiti – fitobentos f) izvajanje monitoringa bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja obalnih voda: – fitoplankton, – bentoški nevretenčarji – makrofitske alge 3. spremljanje onesnaženosti tal: a) vzorčenje tal s terenskim opisom in analiza osnovnih pedoloških parametrov b) izvedba kemijskih analiz tal. II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa hidroloških pojavov na območju slovenskega morja, spremljanje in nadzorovanje kakovosti voda ter za spremljanje onesnaženosti tal so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami in dokazili. Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila za posamezno področje izpolnjevati naslednje pogoje: Splošni pogoji: a) mora biti javni zavod; b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji; c) mora biti ustanovljen za monitoring oziroma spremljanje in nadzorovanje stanja okolja, ki je predmet podeljevanja javnega pooblastila. Strokovni pogoji: Strokovni pogoji za pridobitev vsakega posameznega javnega pooblastila so določeni v razpisni dokumentaciji. Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2017. Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji. IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. V. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/ Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: 1. za pooblastila za izvajanje monitoringa hidroloških pojavov na območju slovenskega morja: dr. Miri Kobold, tel. 01/478-40-89, 2. za pooblastila za izvajanje monitoringa kakovosti voda: mag. Mojci Dobnikar Tehovnik, tel. 01/478-41-83, 3. za pooblastila za spremljanje onesnaženosti tal: dr. Janji Turšič, tel. 01/478-41-15. VI. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije RS za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 1. decembra 2010 do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni razpis, – številka in datum javnega razpisa, – predmet javnega razpisa, – ime in naslov vlagatelja. VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene. VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor Agencije RS za okolje z odločbo.

AAA Zlata odličnost