Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4778. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, stran 13631.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/03 in 44/07) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod kot javno službo opravlja naslednje dejavnosti:
– podpora študijskemu in raziskovalnemu procesu z izvajanjem knjižnične dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce ter z izvajanjem konzorcijske nabave elektronskih informacijskih virov za visokošolske, raziskovalne in druge organizacije v Republiki Sloveniji in upravljanjem konzorcijev,
– sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standardi, patenti, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih informacijskih virov,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje informacij s tehniškega in naravoslovnega področja,
– pridobivanje, usposabljanje in informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– sodelovanje v programih informacijskega opismenjevanja visokošolskih zavodov,
– organiziranje seminarjev in strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
– medknjižnična izposoja ter posredovanje dokumentov,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Poleg javne službe opravlja javni zavod še druge dejavnosti:
– raziskovalno in razvojno delo na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti,
– opravlja druge informacijske storitve,
– zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti,
– organizira posvetovanja,
– fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,
– nudi zainteresiranim storitve v okviru svoje dejavnosti.«.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod po standardni klasifikaciji dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
C 18.1 Tiskarstvo in z njim povezane
    storitve,
C 18.2 Razmnoževanje posnetih
    nosilcev zapisa,
G 47.9 Trgovina na drobno zunaj
    prodajaln, stojnic in tržnic,
J 58.1 Izdajanje knjig, periodike in
    drugo založništvo,
J 58.2 Izdajanje programja,
J 63.1 Obdelava podatkov in s tem
    povezane dejavnosti;
    obratovanje spletnih portalov,
K 62.0 Računalniško programiranje,
    svetovanje in druge s tem
    povezane dejavnosti,
M 72.20 Raziskovalna in razvojna
    dejavnost na področju
    družboslovja in humanistike,
N 82.1 Pisarniške dejavnosti,
N 82.19 Fotokopiranje, priprava
    dokumentov in druge posamične
    pisarniške dejavnosti,
N 82.3 Organiziranje razstav, sejmov,
    srečanj,
P 85.5 Drugo izobraževanje,
    izpopolnjevanje in
    usposabljanje,
R 91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov,
    muzejev in druge kulturne
    dejavnosti in
R    Dejavnost knjižnic.«.
91.011
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Javni zavod mora uskladiti statut s tem sklepom v 90 dneh po njegovi uveljavitvi.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-6/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-3211-0052
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti