Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 0242/2010 Ob-6695/10 , Stran 2856
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Prodajalec: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 1719572000, ID za DDV: SI41717031. Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID za DDV: SI41717031. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: trisobno stanovanje št. 8, v izmeri 63,40 m2 v I. nadstropju stavbe, na naslovu Ciril Metodov trg 15, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na zemljišču, skupnih delih in napravah stavbe, na naslovu Ciril Metodov trg 15. 2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. 2.3. Izhodiščna cena: 83.500,00 EUR. 2.4. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. Vpis lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi bo možen po vzpostavitvi etažne lastnine, za kar je dolžan poskrbeti kupec in po naknadni izstavitvi ustreznega zemljiškoknjižnega dovolila s strani prodajalca. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-6520972441, sklic na številko 1201-0000, najkasneje v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu, ki bo izdano naknadno ter stroške vzpostavitve etažne lastnine in vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do ponedeljka, 29. 11. 2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 8 na naslovu Ciril Metodov trg 15« na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št. 01261-6520972441, sklic na številko 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Ciril Metodov trg 15«. 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktna oseba Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49 ali Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nakupom nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe v četrtek, dne 2. 12. 2010, s pričetkom ob 10. uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju. 8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb. 8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).

AAA Zlata odličnost