Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 100278 Ob-6684/10 , Stran 2844
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin. Predmet javne dražbe: prodaja poslovnega prostora, vpisanega v k.o. Radomlje, vl. št. 1355/22- nepremičnina ident. št. 102.E v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta SPO MALIN, Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje, v izmeri 26,70 m2. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za poslovni prostor 102.E znaša 47.200,00 EUR brez DDV, ki se obračuna v skladu veljavno zakonodajo. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 500,00 EUR. Način in rok plačila: kupec mora kupnino poravnati v 8 dneh po izstavitvi računa. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec bo poleg ponujene kupnine moral poskrbeti za vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Overjeno listino bo prodajalec kupcu izročil po plačilu kupnine. Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do 29. 11. 2010 do 13. ure položiti varščino v višini 4.720,00 EUR na račun, št.: 01386-0100001846, s pripisom »za dražbo«. Vplačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi brez obresti. Položena varščina se izbranemu ponudniku poračuna pri plačilu kupnine. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnega prostora je možen dne 24. 11. 2010 od 9. do 12. ure po predhodnem dogovoru z Igorjem Kraljem, tel. 01/564-45-44. Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo- poslovni prostor« najkasneje do 29. 11. 2010 do 13. ure na vložišče občine, prijave prispele po pošti pa morajo prispeti najkasneje z datumom 26. 11. 2010. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine). Ponudniki morajo ponudbi predložiti: potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne dražbe, potrdilo o plačanih davčnih obveznostih. Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo kupnino. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala v torek, 30. 11. 2010 ob 9. uri v sejni dvorani Občinskega sveta Občine Trzin na Mengeški cesti 22 v Trzinu. Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve prodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo na vložišču in spletni strani Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si] od 10. 11. 2010. Dokumentacija je brezplačna.

AAA Zlata odličnost