Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 478-269/2010 Ob-6694/10 , Stran 2855
I. Predmet prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je šest zemljišč na območju proizvodnih dejavnosti za poslovne in poslovno proizvodne objekte: a) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2036/17 – dvorišče, v izmeri 163 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1058, k.o. Senuše; b) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2036/18 – dvorišče, v izmeri 3850 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1058, k.o. Senuše; c) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2036/19 – dvorišče, v izmeri 2337 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1058, k.o. Senuše; d) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2045/15 – dvorišče, v izmeri 1850 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1058, k.o. Senuše; e) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2045/16 – dvorišče, v izmeri 1599 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1058, k.o. Senuše; f) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2069/123 – dvorišče, v izmeri 7904 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1058, k.o. Senuše. Za vse zgoraj navedene gradbene parcele v skupni površini 1 77 03 m2 je izklicna cena 354.060,00 EUR oziroma 20 EUR/m2. Vse navedene nepremičnine se prodajajo kot celota in ne kot posamezne nepremičnine (vsak sodelujoč ponudnik mora podati ponudbo za vseh šest predmetnih nepremičnin skupaj). V izklicno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. DDV in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Prodajalka Občina Krško je na vseh zgoraj navedenih nepremičninah zemljiškoknjižna lastnica v deležu do celote (1/1). Lokacija zemljišč je južno od mesta Krško, na desnem bregu reke Save, v območju gramoznice. Zemljišča so od avtocestnega priključka oddaljena manj ko 1 km, od državnega železniškega omrežja ca. 5 km, do najbližjega javnega letališča/heliporta za mednarodni zračni promet ca. 110 km. Na predmetnih zemljiščih so v veljavi Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Krško. Na podlagi omenjenega prostorskega akta in strokovnih podlag je bila izdelana projektna dokumentacija za komunalno opremljanje poslovne cone, na podlagi katere se bo gradila komunalna, cestna in ostala infrastruktura. Skladno z omenjeno dokumentacijo bo na zemljiščih možen priklop na električno omrežje v skupni moči 1000 kVA. Zemljišča bodo opremljena tudi z meteorno, fekalno kanalizacijo, optičnem omrežjem, vodovodom, sodobno cestno povezavo ter z ostalo potrebno komunalno infrastrukturo. Predmeti prodaje imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča. Zemljišča so opredeljena kot stavbna, namenjena proizvodnim dejavnostim. Zemljišča, ki so predmet prodaje so že delno komunalno opremljena. Skladno s že navedenim bo obseg izgradnje potrebne komunalne infrastrukture ter rok in financiranje izgradnje določen v programu opremljanja. II. Plačilni pogoji in višina varščine 1. Rok plačila kupnine določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško: – najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino, – kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, – vpis v zemljiško listino se opravi na podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo, – neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino, – v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno. 2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri in poziva k podpisu prodajne pogodbe in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa v tem primeru zapade v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina prav tako zapade v korist Občine Krško. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije, št.: 011000100008197 z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnine v PC Drnovo-zahod«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od nakupa nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. 4. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi. III. Ponudba mora vsebovati: – navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko, – ponujeno ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni za vseh šest nepremičnin skupaj, – program za razširitev dejavnosti, ki vsebuje opis dejavnosti in število zaposlenih, – priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30 dni), – potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 2011, – izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri nepopolnih ponudbah bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru nepravočasne ponudbe je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 29. 11. 2010 do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin v PC Drnovo-zahod (Velika vas)«. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje. Komisijsko odpiranje ponudb in izbira ponudnika bo potekalo dne 30. 11. 2010 ob 12. uri, v prostorih Občine Krško. IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in kriteriji izbire Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji: 1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, 2. Nakup predmetnih nepremičnin, navedenih v I. točki je možen le v celoti in ne posamično (vsak sodelujoč ponudnik mora podati ponudbo za vseh šest predmetnih nepremičnin skupaj). 3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišč umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 4. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto parcelo. 5. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Občina Krško si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. 8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča. 9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec stavbnega zemljišča. 10. Občina Krško si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 11. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 12. Izbrani ponudnik bo na zahtevo Občine Krško ali plačal komunalni prispevek v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja ali pristopil k podpisu pogodbe o opremljanju. 13. Merila oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika so cena in dejavnost. 14. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki: – ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene, – ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje več delovnih mest, – ki bodo na pridobljenem zemljišču opravljali proizvodno dejavnost, – ki bo utemeljili hitrejšo realizacijo s svojim programom, – ki bodo razširjali dejavnost na lokaciji. V. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško na tel. 07/49-81-271 pri Petri Povše. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost