Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 501/2010 Ob-6727/10 , Stran 2822
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in cilji razpisa ter razpisna področja: Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij. Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva: – zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja; – spodbujanje vključevanja izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov v izobraževalne procese; – izboljšanje delovnih razmer zaposlenih in samozaposlenih na področju kulture; – spodbujanje povezovanja izvajalcev na področju kulture; – spodbujanje kritičnega in strokovnega vrednotenja kulture; – oblikovanje novih produkcijskih možnosti na področju kulture; – podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih programov in projektov v mednarodnem prostoru; – programsko in poslovno sodelovanje med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji; – povečanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in zaposlenih kadrov v javnih zavodih; – podpora mobilnosti umetnikov in njihovih del, predvsem znotraj EU; – spodbujanje podpornih programov za področje umetnosti. Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost in mediji. Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov: Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2011. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja. Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 12.000 €. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso javni zavodi, javni skladi ali druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije; – so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije na področju umetnosti, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ali so stanovske organizacije za področje medijev, ki se poklicno ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – prijavljajo največ dva projekta poklicnega usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod točko 2 tega razpisa; – prijavljajo program, na katerem mora biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2010, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja). 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu za kulturo imenuje ministrica. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz preteklih let (nečrpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa, dela programa ali projektov, neporočanje ali nepopolno in nekvalitetno poročanje) s prijaviteljem ne sklene pogodbe, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 4. Razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 5. Uporaba kriterijev: Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena tudi najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za projekt poklicnega usposabljanja je 100 točk. Financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo vsaj 81 točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli 81 točk ali več, bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije za intermedijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za prijavljen program je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), od števila in kvalitete vsebovanih projektov, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter razpoložljivih sredstev naročnika. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni z državnim proračunom za leto 2011 in morebitnim rebalansom proračuna. 6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni projektni razpis JPR-USP-2011), znaša okvirno 142.300,00 €. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: 6.1 Uprizoritvena umetnost: 48.500,00 €, 6.2 Glasbena umetnost: 23.400,00 €, 6.3 Likovna umetnost: 33.300,00 €, 6.4 Intermedijska umetnost: 29.500 €, 6.5 Mediji: 7.600 €. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, določenih v Zakonu o izvrševanju proračunov v RS za leto 2010 in 2011. 8. Razpisni rok: razpis se prične 12. 11. 2010 in zaključi 13. 12. 2010. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1; – prijavni obrazec 2 (originalna izjava o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3,1). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–2, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1, – elektronsko verzijo prijave (CD/DVD/USB kompatibilni medij), velja samo za intermedijsko področje. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, http://www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava predlogov: 10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, vključno z elektronsko verzijo vloge (velja samo za intermedijsko področje). Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 13. 12. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis JPR-USP-2011 in z obvezno navedbo Program poklicnega usposabljanja JPR-USP-2011 in področja, na katero vloga sodi (glasbena umetnost, uprizoritvena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnosti, mediji). Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba vlagatelja: uraden naziv in naslov (sedež)/naslov za vročanje. 10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 12. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki jena razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, z obvezno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge, – vloge, ki so nepopolne, ter – vloge prijaviteljev, ki do Ministrstva za kulturo nimajo poravnanih obveznosti iz naslova preteklih razpisov. 11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 12. 11. 2010 do 13. 12. 2010 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljubljani, na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, 22. 11. 2010, ob 10. uri. 12. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 21. 12. 2010.

AAA Zlata odličnost