Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6691/10 , Stran 2848
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave. Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu sekretar. Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne na Koroškem, na naslovu Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, kjer so uradni prostori občinske uprave Občine Ravne na Koroškem oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer občina opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije, – organiziranje in vodenje občinske uprave, – vodenje županstva ter koordinacija dela med organizacijskimi enotami, – skrb za razvoj občinske uprave, – skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave, – druge naloge po odredbi župana. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in naslednji) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, pravne, upravne, ekonomske ali tehnične smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv; – znanje uradnega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje poznavanje dela z računalnikom. Prijava mora obvezno vsebovati: 1. Krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine; 2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. Opis oziroma vizijo vodenja občinske uprave s ciljem boljše učinkovitosti in racionalizacije obveznih nalog občine; 5. Izjavo o znanju uradnega jezika; 6. Izjavo kandidata da: – ni bil pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 7. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, ali na spletni strani Občine Ravne na Koroškem, www.ravne.si. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 8 dni po objavi tega javnega natečaja na spletni strani Občine Ravne na Koroškem. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ravne.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovoren župan mag. Tomaž Rožen. Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.

AAA Zlata odličnost