Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4804. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezervacije Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010, stran 13668.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezervacije Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010
Št. 410-248/2010
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. novembra 2010 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezervacije Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010
1. člen
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010, se uporabijo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper v višini 483.800,00 €.
2. člen
Sredstva iz 1. člen a se namenijo za realizacijo naslednjega programa intervencij:
– Intervencija nujna za vzpostavitev prevoznosti cest in zaščito pred poplavo 66.200,00 €
– Sanacija bankin, odvodnjavanja, vozišča in podpornih zidov naslednjih lokalnih cest in javnih poti:
– LC 177170 Vanganel, Potok 20.000,00 €
– LC 177150 Trsek 29.000,00 €
– LC 177170Triban 7.600,00 €
– LC 177260 Gradin 29.000,00 €
– LC 177150 cesta za Truške 30.100,00 €
– JP 677350 Grinjan 14.100,00 €
– LC 177240 dolina Dragonje 25.000,00 €
– JP 677560 za Topolovec 24.700,00 €
– LC 177270 Pregara 9.400,00 €
– LC 177250 za Hrvoje 17.700,00 €
– LC 177150 za Truške 33.200,00 €
– na LC 177140 za Boršt 8.700,00 €
– LC 177230 za Sveti Maver 8.600,00 €
– JP 677180 za Montinjan 6.700,00 €
– JP 677810 za Rokavce 2.400,00 €
– JP 677120 za Puče 5.900,00 €
– JP 677870 za Škriljevec 2.400,00 €
– JP 677130 za Krkavče 2.800,00 €
– Ceste po Markovem hribu: 40.000,00 €
– cesta za Paštoran: 30.000,00 €
– kolesarsa pot Markovec–Gažon: 20.000,00 €
– cesta Markovec–Gažon (asfaltni odsek): 20.000,00 €
– stroški nastanitve in oskrbe evakuiranih prebivalcev: 20.000,00 €
– stroški ocenjevanja škode na stvareh: 17.000,00 €.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-248/2010
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul prelievo dal fondo di riserva del bilancio del Comune città di Capodistria delle somme occorrenti al finanziamento delle spese relative agli interventi per danni causati da calamità naturali ovvero dalle abbondanti piogge nel mese di settembre 2010
N. 410-248/2010
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (G. U. della RS, n. 94/07- UPB, 76/08 79/09 e 51/10), in virtù dell’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (G. U. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU e 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 -ZSPDPO), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n.90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 4 novembre 2010, ha accolto il
D E C R E T O
sul prelievo dal fondo di riserva del bilancio del Comune città di Capodistria delle somme occorrenti al finanziamento delle spese relative agli interventi per danni causati da calamità naturali ovvero dalle abbondanti piogge nel mese di settembre 2010
Articolo 1
Ai fini di assicurare il finanziamento delle spese relative agli interventi per danni causati dalle abbondanti piogge nel mese di settembre 2010 viene deliberato il prelievo dal fondo di riserva del bilancio del Comune città di Capodistria pari a Euro 483.800,00.
Articolo 2
I fondi di cui all’articolo 1 vengono stanziati per coprire le spese dei seguenti interventi:
– intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino delle condizioni di percorribilitŕ delle strade ed alla protezione da inondazioni – Euro 66.200,00
– riparazione delle banchine, del drenaggio, della carreggiata e dei muri di sostegno delle seguenti strade e dei sentieri pubblici:
– LC 177170 Vanganel, Potok 20.000,00 €
– LC 177150 Trsek 29.000,00 €
– LC 177170 Triban 7.600,00 €
– LC 177260 Gradin 29.000,00 €
– LC 177150 strada per Truške 30.100,00 €
– JP 677350 Grinjan 14.100,00 €
– LC 177240 valle del Dragogna 25.000,00 €
– JP 677560 per Topolovec 24.700,00 €
– LC 177270 Pregara 9.400,00 €
– LC 177250 per Hrvoji 17.700,00 €
– LC 177150 per Truške 33.200,00 €
– na LC 177140 per Boršt 8.700,00 €
– LC 177230 per Sveti Maver 8.600,00 €
– JP 677180 per Montinjan 6.700,00 €
– JP 677810 per Rokavce 2.400,00 €
– JP 677120 per Puče 5.900,00 €
– JP 677870 per Škriljevec 2.400,00 €
– JP 677130 per Krkavče 2.800,00 €
– Strade su Monte Marco: 40.000,00 €
– Strada per Paštoran: 30.000,00 €
– Pista ciclabile Monte Marco–Gažon: 20.000,00 €
– Strada Monte Marco–Gažon (tratto asfaltato): 20.000,00 €
– Spese di vitto e alloggio delle persone evacuate: 20.000,00 €
– Spese di valutazione dei danni patrimoniali: 17.000,00 €.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-248/2010
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost