Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4806. Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6), stran 13674.

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P
o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN
S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da se pripravi delni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
S prostorskim planom Občine Kranjska Gora je določeno, da je območje Mojstrana – fabrka (DM SK 6) namenjeno za stanovanja in kmetije (SK) in, da se območje ureja z ureditvenim načrtom (v skladu s termini današnje zakonodaje OPPN).
Interes Občine Kranjska Gora je, da se s sprejetjem OPPN za del območja DM SK 6 omogoči ureditev zemljišč in gradnja novega stanovanjskega bloka in ureditev sosednjega stanovanjskega objekta.
2. člen
Območje OPPN
OPPN se izdela za del območja urejanja Mojstrana – fabrka, ki je v prostorskem planu določeno kot območje DM SK 6.
Območje zajema naslednja zemljišča s parc. št. 1364, 1361/1 (del), 1365, 1369 (del), 1370/1, 1367, 1370/2, 1366, 1368/5, 1368/4, 1368/2, 1375/32, 1375/28 (del), vse k.o. Dovje. Ocenjena velikost obdelave je tako 8200 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za OPPN se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč in Občine Kranjska Gora.
4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|       |meseci   | 1 | 2 | 3 | 4| 5  |6 | 7 |8 |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|opravila v  |akterji  |   |   |   | |   | |  | |
|postopku   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|sklep o   |občina   |X  |   |   | |   | |  | |
|pripravi   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|strok.    |načrtovalec| XXXX|XX  |   | |   | |  | |
|podlage +  |      |   |   |   | |   | |  | |
|idejne    |      |   |   |   | |   | |  | |
|rešitve   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|izdelava   |načrtovalec|   | XXXX|   | |   | |  | |
|osnutka OPPN |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|pridob.   |nos. urej. |   |   | XXXX|XX|   | |  | |
|smernic – 30 |      |   |   |   | |   | |  | |
|dni in uskl. |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|dopolnitev  |načrtovalec|   |   |   | |   | |  | |
|osnutka OPPN |      |   |   |   |XX|   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|javna    |občina   |   |   |   | | XXXX | |  | |
|razgrnitev  |      |   |   |   | |   | |  | |
|OPPN – 30  |      |   |   |   | |   | |  | |
|dni     |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|javna    |občina   |   |   |   | | X  | |  | |
|obravnava  |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|1. obravnava |OS     |   |   |   | | X  | |  | |
|dop. osn.  |      |   |   |   | |   | |  | |
|OPPN     |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|zapisnik o  |občina   |   |   |   | |   |XX|  | |
|prip. in   |      |   |   |   | |   | |  | |
|predlogih  |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|strokovna  |načrtovalec|   |   |   | |   | |  | |
|stališča   |      |   |   |   | |   |XX|  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|stališča do |župan   |   |   |   | |   | |  | |
|prip. in   |      |   |   |   | |   |X |  | |
|predlogov  |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|dopolnitev  |načrtovalec|   |   |   | |   | |XX | |
|predloga   |      |   |   |   | |   | |  | |
|OPPN     |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|mnenja k   |nosilci  |   |   |   | |   | |  |XX|
|predl. OPPN |urej.   |   |   |   | |   | |XX | |
|– 30 dni   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|2. obravnava |OS     |   |   |   | |   | |  | X|
|OPPN –    |      |   |   |   | |   | |  | |
|sprejem   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|objava v   |občina   |   |   |   | |   | |  | |
|uradnem   |      |   |   |   | |   | |  | X|
|glasilu   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
|končni    |načrtovalec|   |   |   | |   | |  | |
|elaborat (po |      |   |   |   | |   | |  | X|
|objavi)   |      |   |   |   | |   | |  | |
+-------------+-----------+-----+-----+-----+--+------+--+---+--+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Ljubljana (narava)
4. Ministrstvo za kulturo
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje
6. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
7. Komunala Kranjska Gora d.o.o., (za vodovod, odpadne vode in odpadke)
8. Elektro Gorenjske d.d., (za električno energijo)
9. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
10. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo)
11. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, kar se določi z dodatnim dopolnilnim sklepom.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/8-1/2010-BP
Kranjska Gora, dne 4. novembra 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost