Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6788/10 , Stran 2827
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet oziroma področje razpisa: predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov neprofitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). 2. Pomen izrazov Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične osebe, ki imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi. Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih dveh pogojev: a) da so neprofitne pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto od objave javnega razpisa. priporočene priloge: – dokazilo o profesionalnosti (diploma vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenega v kulturi); – dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). b) ali da so ustvarjalci, ki imajo potrjen status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo št. 1b. priporočene priloge: – dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). Upravičene osebe morajo izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje: – da so, če so že bili pogodbena stranka ministrstva, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2; – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 3; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že izbran na razpisih Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5; – da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca leta 2011 in dosledno uresničevali pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojna komisija za področje, ki je predmet razpisa in jo imenuje ministrica. 4. Področja dejavnosti kulturnih projektov Prostorski stroški Ministrstvo bo (so)financiralo tudi kritje prostorskih stroškov. Prijavitelj naj vlogi priloži tudi pojasnilo o možnostih uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in 75. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Izdajateljska in založniška dejavnost Ministrstvo bo podprlo predvsem: – revije in časopise v materinem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in kritiške prispevke ter izvirne in prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi; – mladinske revije in časopise v materinem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji in izobraževanju otrok in mladine; – izvirna leposlovna esejistična in kritiška dela v materinem jeziku; – izdajo del za otroke v materinem jeziku ali dvojezična; – dvojezična prevodna in poljudnoznanstvenim leposlovnim delom (za odrasle ali za mladino); – izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti); – slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete. Spletne strani Ministrstvo bo podprlo predvsem vzpostavitve novih spletnih strani, namenjene informiranju, obveščanju ter objavi člankov (posebno tistih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti). Dejavnosti kulturnih skupin Ministrstvo bo podprlo predvsem redno delovanje, nastope in usposabljanje mentorjev. Kulturna animacija Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev, vendar naj prijavitelj k vlogi priložijo tudi letni program dela z romskimi društvi in skupinami. Dejavnosti za ohranjanje jezika Ministrstvo bo podprlo profesionalno zasnovane oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost. Mednarodno sodelovanje Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži vabilo mednarodnega organizatorja ter v vlogi obrazloži tudi smiselnost udeležbe. Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih vsebin. Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju Ministrstvo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo romske skupnosti seznani širše okolje. Prireditve Ministrstvo bo podprlo kakovostne prireditve. Predavanja, seminarji ipd. MK bo podprlo kulturne teme, ki jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji. Drugo Ministrstvo bo podprlo tudi dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v že obstoječe dejavnosti, pa so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture romske skupnosti. 5. Kriteriji za ocenjevanje oziroma vrednotenje vlog 5.1. Temeljni kriteriji 1. prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje romske populacije); 2. prispevek h kulturni raznolikosti in integrativno delovanje; 3. ustvarjalnost kot estetski presežek. 5.2. Prednostni kriteriji 1. kulturna dejavnost otrok (pojasnilo: Otrok pomeni po 1. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (sprejeta s strani Generalne skupščine ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989): vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej.) 2. kulturna dejavnost, namenjena otrokom; 3. izvirnost; 4. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt; 5. opredeljena ciljna populacija, kateri je projekt namenjen; 6. aktivno vključevanje strokovnjakov in umetnikov; 7. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje projekta v javno kulturno infrastrukturo; 8. širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti; 9. sofinanciranje iz lokalne skupnosti; 10. da je društvo pridobilo status v javnem interesu ali da je ustvarjalec s potrjenim statusom samozaposlenega v kulturi pridobil pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje; 6. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 10 do 0, druga dva temeljna kriterija pa s točkami od 5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v RS, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi tudi rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov. 7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 100.000,00 EUR, oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »6423 – Kulturna dejavnost romske skupnosti« v sprejetem proračunu RS ali rebalansu proračuna. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011. 9. Razpisni rok: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2011 se objavi v Uradnem listu RS dne 12. 11. 2010 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). Razpis se zaključi dne 15. 12. 2010. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec za posamezen projekt s šestimi izjavami, – ocenjevalni list. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v glavni pisarni od ponedeljka do četrtka od 7. ure do 16. ure in v petek od 7. do 15. ure. Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, na kateri najdejo še druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo bo v času poteka razpisa zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo. 11. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog 11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-Romi -2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi razpisnimi pogoji in kriteriji. 11.2. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen projekt ter mora vsebovati vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavi več vlog na razpis, lahko priloge, ki se nanašajo na vse vloge, priloži le k eni vlogi. Neprofitne pravne osebe zasebnega prava lahko priložijo kopije izpiska oziroma potrdila upravne enote, izpiska AJPES-a ali izpiska iz sodnega registra, iz katerega mora biti razviden datum vpisa, sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba ministrstva. Posamezniki z veljavnim statusom samozaposlenega v kulturi lahko priložijo dokazilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi, sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba ministrstva. Vlogam se lahko priloži mnenje Sveta romske skupnosti RS, sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba ministrstva. Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). Projektom, ki vključujejo tudi prostorske stroške, naj se priloži pojasnilo o možnostih uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in 75. členom ZUJIK. Za projekt, ki spada na področje kulturne animacije, naj se priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami. Za projekt, ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, pa naj se priloži vabilo mednarodnega organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe. Projekti bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni tudi na podlagi priporočenih prilog. 11.3. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 12. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, ki bodo prepozne ali ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo nudila tudi strokovno pomoč v fazi oblikovanja vlog skladno z zahtevami razpisa. Uradne ure so v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, po telefonu in elektronskih medijih pa v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 13. Obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis.

AAA Zlata odličnost