Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6736/10 , Stran 2850
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega poziva Predmet javnega poziva JP4–AD–2010 je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih promocije avtorjev in avtorskega dela: A) Organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij (RŠ) Opredelitev področja: Na področju lahko sodelujejo pravne osebe, ki bodo zagotovile organizacijo in izvajanje enomesečnih rezidenčnih štipendij na lokacijah v tujini. Štipendije so namenjene vrhunskim in perspektivnim avtorjem leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru. B) Vzorčni prevodi (VP) Opredelitev področja: Na področju lahko sodelujejo lastniki avtorskih pravic (avtorji oziroma založbe) izvirnih leposlovnih ter esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ki bodo zagotovili prvi vzorčni prevod leposlovnega ali esejističnega dela v izbran tuj jezik. C) Promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT) Opredelitev področja: Na področju lahko sodelujejo slovenski založniki, ki bodo pripravili nove tujejezične kataloge posamičnih avtorjev leposlovnih, esejističnih in humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Podpora je namenjena promociji avtorjev in večanju prepoznavnosti slovenskega avtorskega dela v tujini. D) Usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje literarnega avtorskega dela (U) Opredelitev področja: Na področju lahko kandidirajo stanovska društva s področja knjige s kulturnimi projekti, namenjenimi usposabljanju avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela doma in v tujini. E) Štipendije na področju literarne kritike (LK) Opredelitev področja: Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo slovenski avtorji, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca in delujejo na področju literarne kritike. 3. Cilji javnega poziva Cilji poziva so promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini, širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, neposredna podpora ustvarjalcem na deficitarnih področjih knjige ter podpora usposabljanju avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela. 4. Okvirna vrednost javnega poziva in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv JP4–AD–2010 znaša predvidoma 130.000,00 EUR, in sicer za področja: – organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij (RŠ) predvidoma 30.000,00 EUR; – vzorčni prevodi (VP) predvidoma 10.000,00 EUR; – promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT) predvidoma 20.000,00 EUR; – usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela (U) predvidoma 25.000,00 EUR; – štipendije na področju literarne kritike (LK) predvidoma 30.000,00 EUR za predvidenih 5 štipendij. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina financiranja in upravičeni stroški 5.1. Upravičeni stroški na področju organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij Med upravičene stroške sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij, in sicer: – stroški posamične enomesečne štipendije v višini 2.000,00 EUR, – potni stroški štipendistov, in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda, – stroški vizumov, – stroški za vzorčne prevode del štipendistov, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 1 AP (28.800 znakov s presledki) po tarifi 22 EUR na stran (1800 znakov), za poezijo pa največ pet pesmi ali sto verzov po pavšalni tarifi 350 EUR za pet pesmi ali sto verzov, – stroški organizacije in izvajanja rezidenčnih štipendij, največ v višini 10% vseh upravičenih stroškov. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5. 2 Upravičeni stroški na področju vzorčnih prevodov Med upravičene stroške sodijo izključno stroški za prevode, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 1 AP (28.800 znakov s presledki) po tarifi 22 EUR na stran (1800 znakov), za poezijo pa največ pet pesmi ali sto verzov po pavšalni tarifi 350 EUR za pet pesmi ali sto verzov. Pogodba bo sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.3. Upravičeni stroški na področju promocije slovenskih avtorjev v tujini Med upravičene stroške sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta, in sicer: – sklop A: avtorski honorarji za prevod v tuj jezik, in sicer največ v obsegu do 2 AP (57.600 znakov s presledki) za enega avtorja po tarifi 22 EUR na stran, – sklop B: stroški tiskarske priprave in tiska. JAK bo izbranim izvajalcem kulturnih projektov sofinancirala do 70% vseh upravičenih stroškov oziroma največ 2.000,00 EUR na prijavljeni katalog. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.4. Upravičeni stroški na področju usposabljanja avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela Med upravičene stroške sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta, in sicer – sklop A: avtorski honorarji, – sklop B: stroški organizacije. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 70% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.5. Upravičeni stroški na področju štipendij na področju literarne kritike Znesek štipendije je 6.000,00 EUR bruto. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010 6.1. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010 za področje organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij Prijavitelji na javnem pozivu JP4–AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; – da so v obdobju 2007–2010 izvedli vsaj en projekt s področja organiziranja ali podeljevanja rezidenčnih štipendij; – da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje slovenskega leposlovja in esejistike v tujini in da prijavljeni projekt sledi ciljem, navedenim v opredelitvi področja v točki 2 javnega poziva JP4–AD–2010; – da bodo lokacije za rezidenčne štipendije v najmanj štirih različnih državah oziroma krajih v tujini; Dokazilo: pismo o nameri ali pogodba med prijaviteljem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izvajala program rezidenčnih štipendij v tujini. – da predlagajo projekt s pregledno in realno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki)! Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo; – da prijavljajo projekte, ki v letu 2010 oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo v celoti realizirani do konca oktobra 2011; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP4-AD-2010 prijavljajo samo enkrat; da za isti projekt na javni poziv JP4–AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj; – da pri prijavi na področje organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega projektnega poziva JP4–AD–2010. 6.2. Pogoj za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010 za področje vzorčnih prevodov Na javni poziv JP4–AD–2010 se lahko na področje vzorčnih prevodov prijavijo fizične osebe, avtorji leposlovnih ali esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ali pravne osebe, ki so vsaj tri leta registrirane za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu. V vseh primerih bo pogodba sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu. Vsak prijavitelj se lahko prijavi za financiranje treh vzorčnih prevodov. Na področje vzorčni prevodi se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so za prijavljeni kulturni projekt za isti namen že pridobili sredstva iz državnega proračuna. Prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – da prijavljajo prvi prevod dela v izbran tuj jezik; – da imajo za delo avtorske pravice oziroma predložijo pisno izjavo avtorja, da se z izdelavo in nadaljnjo uporabo prevoda v skladu s tem pozivom strinjajo; – da bodo urejen vzorčni prevod oddali Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do 30. marca 2011 v tiskani in elektronski obliki (pdf format); – da bo vzorčni prevod na voljo Javni agenciji za knjigo RS za objavo na njeni spletni strani; – da predlagajo projekt s pregledno in realno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta in ne presegajo zneska v višini 350,00 EUR. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki)! Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo; – da prijavljajo projekte, ki v letu 2010 oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP4–AD–2010 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni poziv JP4–AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj; – da pri prijavi na področje vzorčnih prevodov upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva JP4–AD–2010. 6.3. Pogoj za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010 za področje promocije slovenskih avtorjev v tujini Vsak prijavitelj se lahko prijavi za financiranje največ treh katalogov različnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, esejistike ali humanistike. Prijavitelji na javnem pozivu JP4–AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; – da zagotavljajo, da bo katalog avtorja izšel v najmanj 100 in največ 200 izvodih, da bo pripravljen v skladu z uredniškimi in založniškimi standardi ter bodo dokazni primerki dostavljeni v tiskani in elektronski obliki Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do 30. marca 2011; – da zagotavljajo javno dostopnost in uporabo kataloga za nacionalne predstavitve Slovenije v tujini najmanj tri leta vsaj v elektronski obliki; – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov na projekt in ne presegajo zneska v višini 2.000,00 EUR, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki)! Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo; – da prijavljajo projekte, ki v letu 2010 oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP4-AD-2010 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni poziv JP4–AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj; – da pri prijavi na področje Promocija slovenskih avtorjev v tujini upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva JP4–AD–2010. 6.4. Pogoj za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010 za področje usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela Prijavitelji na javnem pozivu JP4–AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so stanovska društva, ki opravljajo dejavnosti, vezane na status ustvarjalcev na posameznih področjih kulture, njihovo reprezentativnost pa potrjuje število članov društva. Na pozivu lahko kandidirajo stanovska društva, ki so uradno registrirana in delujejo na področjih, ki so predmet javnega poziva; Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Izjave (v primeru, da bo JAK naknadno zahteval uradno potrdilo, ga bo moral predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku); – da prijavljajo projekt, v katerem aktivno sodelujejo najmanj trije predavatelji oziroma izvajalci z referencami s področja poziva; – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov na projekt, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki)! Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija z izjavo; – da prijavljajo projekte, ki v letu 2010 oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK; – da za isti namen in isti projekt namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo v celoti realizirani do 30. marca 2011; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP4–AD–2010 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni poziv JP4–AD–2010 poda vlogo le en prijavitelj, – da pri prijavi za področje razvoj založniških standardov upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva JP4–AD–2010. 6.5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP4–AD–2010 za področje štipendij na področju literarne kritike Prijavitelji na javnem pozivu JP4–AD–2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS, da delujejo na področju literarne kritike ter imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji; Dokazilo: Odločba Ministrstva za kulturo – da so v obdobju od vključno leta 2008 objavljali književne kritike v literarnih revijah, na kulturnih straneh dnevnega tiska in v drugih medijih s kulturnimi vsebinami v slovenskem jeziku; – da v letu 2010 niso dobili delovne štipendije na projektnem razpisu JAK (JR4–KNJIGA–2010). 7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba 7.1 Organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2 Vzorčni prevodi Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Promocija slovenskih avtorjev v tujini Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4. Usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.5. Štipendije na področju literarne kritike Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva JP4–AD–2010 ocenjeni višje. Kriteriji javnega poziva JP4–AD–2010 za posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu JP4–AD–2010. 8. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva JP4–AD–2010 obsega: – besedilo javnega poziva JP4–AD–2010; – prijavne obrazce za posamezna področja poziva: a) Organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij (RŠ) – prijavni obrazec OBR1– RŠ Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2 – RŠ Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – RŠ Vzorec pogodbe. b)Vzorčni prevodi (VP) – prijavni obrazec OBR1 – VP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – VP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja – prijavni obrazec OBR3 – VP Vzorec pogodbe. c) Promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT) – prijavni obrazec OBR1 – PT Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – PT Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – PT Vzorec pogodbe. d) Usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela (U) – prijavni obrazec OBR1 – U Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – U Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – U Vzorec poge) odbe. Štipendije na področju literarne kritike (LK) – prijavni obrazec OBR1 – LK Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2 – LK Vzorec pogodbe. Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP4–AD–2010 lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva: a) Organizacija in izvedba rezidenčnih štipendij (RŠ) – prijavni obrazec OBR1– RŠ Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2 – RŠ Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – RŠ Vzorec pogodbe. b) Vzorčni prevodi (VP) – prijavni obrazec OBR1 – VP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – VP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja – prijavni obrazec OBR3 – VP Vzorec pogodbe. c) Promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT) – prijavni obrazec OBR1 – PT Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – PT Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – PT Vzorec pogodbe. d) Usposabljanje avtorjev in založnikov za uveljavljanje avtorskega dela (U) – prijavni obrazec OBR1 – U Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – U Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja, – prijavni obrazec OBR3 – U Vzorec pogodbe. e) Štipendije na področju literarne kritike – prijavni obrazec OBR1 – LK Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami, – prijavni obrazec OBR2 – LK Vzorec pogodbe. 9. Rok javnega poziva JP4–AD–2010 in način oddaje vlog Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (s pripisom: za JP4–AD–2010 in obvezno navedbo področja – vzorčni prevodi, štipendije …). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP4–AD–2010 v Uradnem listu RS z dne 12. 11. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 18. 12. 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP4–AD–2010! Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni poziv JP4–ADP–2010, bo odpirala uradna oseba JAK, pristojna za posamična področja poziva, po vrstnem redu njihovega prispetja na posamično področje. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku sedmih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročil pristojnih strokovnih komisij JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, osebno ali telefonsko, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri pristojnih uslužbenkah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost