Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4490. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
4491. Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin
4492. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav
4493. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane

Sklepi

4413. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Harkovu
4494. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko
4495. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za javni sektor
4496. Sklep o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
4497. Sklep o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
4498. Sklep o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
4499. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti
4500. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
4501. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva
4502. Sklep o odpovedi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
4503. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije
4504. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost
4505. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost
4506. Sklep o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
4507. Sklep o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi v Republiki Sloveniji
4508. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora

MINISTRSTVA

4509. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2010

USTAVNO SODIŠČE

4414. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice, kolikor kategorizira lokalno cesto Obrh–Žaloviče, v delu, ki poteka po parc. št. 1079/6, 1120/24 in 1120/5, k. o. Žaloviče, v neskladju z Ustavo
4415. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
4416. Odločba o razveljavitvi  sodbe Vrhovnega sodišča
4417. Odločba o razveljavitvi  sodbe Višjega sodišča v Mariboru

SODNI SVET

4418. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov sodišč

OBČINE

Ajdovščina

4485. Poročilo občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 10. 10. 2010
4486. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 10. 10. 2010

Benedikt

4419. Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt
4420. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Benedikt

Bovec

4421. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bovec, ki so bile 10. oktobra 2010
4422. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 10. oktobra 2010

Celje

4423. Poročilo o izidu volitev za župana Mestnega sveta Mestne občine Celje
4424. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje

Dobrepolje

4425. Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Grad

4426. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad
4427. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad

Grosuplje

4487. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora

Komen

4428. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen, dne 10. oktobra 2010

Kostanjevica na Krki

4488. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana Občine Kostanjevica na Krki
4489. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Kranj

4429. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2010
4430. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2010
4431. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah člane svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2010

Kranjska Gora

4432. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 10. 10. 2010 v Občini Kranjska Gora

Laško

4433. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. oktobra 2010
4434. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 10. oktobra 2010 po volilnih enotah 1, 2 in 3

Ljubljana

4435. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
4436. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana
4437. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Trnovo
4438. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Vič
4439. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
4440. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Sostro
4441. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Rudnik
4442. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Golovec
4443. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad
4444. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Center
4445. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Črnuče
4446. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Dravlje
4447. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Jarše
4448. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Moste
4449. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Polje
4450. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Posavje
4451. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Rožnik
4452. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šentvid
4453. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šiška

Ljutomer

4454. Sklep o uvrstitvi v plačni razred

Metlika

4455. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
4456. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
4457. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS oziroma MS Metlika v Občini Metlika
4458. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti

Mozirje

4459. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje

Murska Sobota

4460. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
4461. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
4462. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 10. oktobra 2010
4463. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti

Odranci

4464. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2010

Pivka

4465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka
4466. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Pivka

Postojna

4467. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna
4468. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna
4469. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Rogašovci

4470. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci
4471. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci
4472. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci

Slovenj Gradec

4473. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

4474. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede

Straža

4475. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža
4476. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža

Sveta Ana

4477. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2010
4478. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2010

Šempeter-Vrtojba

4479. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010

Šmarje pri Jelšah

4480. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah

Turnišče

4481. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče
4482. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče

Žirovnica

4483. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
4484. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica

POPRAVKI

4510. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1, PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
4511. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina
4512. Popravek Sklepa o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
4513. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti