Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 79 Ob-6343/10 , Stran 2696
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine: – parc. št. 607/1, k.o. Gorenje, travnik, 1909 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine Šmartno ob Paki, do celote. – parc. št. 608/1, k.o. Gorenje, travnik, 626 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote. – parc. št. 613/15, k.o. Gorenje, travnik, 64 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote. – parc. št. 613/16, k.o. Gorenje, travnik, 776 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote. Nepremičnina s parcelnimi številkami 607/1, 608/1, 613/15 in 613/16, vse k.o. Gorenje se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 121.000 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v Gorenju, ob cesti pri tovarni Gorenje Keramika. V izhodiščno vrednost ni vključen 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno - kupljeno«. Po predhodnem dogovoru je možen ogled nepremičnine. 2. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine po izhodiščni ceni brez DDV, kar znaša 12.100,00 EUR na račun Občine Šmartno ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku treh dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS); II. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; III. dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin Gorenje – Ne odpiraj!«, najkasneje do 22. 11. 2010, do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 3. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani župana občine pooblaščena komisija. 4. Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72. Odpiranje ponudb je javno. 5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. 6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Šmartno ob Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 7. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 8. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnostno pravico v korist Občine Šmartno ob Paki, za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. 10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in Uradni list RS, št. 100/09) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09 in 49/10). 11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki pri Dragu Kovaču, tel. 898-49-52.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti