Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4414. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice, kolikor kategorizira lokalno cesto Obrh–Žaloviče, v delu, ki poteka po parc. št. 1079/6, 1120/24 in 1120/5, k. o. Žaloviče, v neskladju z Ustavo, stran 12552.

Številka: U-I-106/09-5
Datum: 23. 9. 2010
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Angele Bašelj in Franca Bašlja, oba Šmarješke Toplice, ki ju zastopa Gozdana Petrič, odvetnica v Novem mestu, na seji 23. septembra 2010
o d l o č i l o:
1. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 35/08), kolikor ureja lokalno cesto Obrh-Žaloviče, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1079/6, 1120/24 in 1120/5, k. o. Žaloviče, je v neskladju z Ustavo.
2. Občina Šmarješke Toplice mora ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da z lastnikoma sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne postopek razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne poti.
3. Občina Šmarješke Toplice mora pobudnikoma povrniti njune stroške postopka v višini 792,00 EUR v 30 dneh po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnika izpodbijata Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor ureja lokalno cesto Obrh-Žaloviče, ki naj bi potekala po njunih zemljiščih. Navajata, da Občina Šmarješke Toplice (v nadaljevanju Občina) z njima ni sklenila pravnega posla za prenos lastninske pravice, niti ju ni razlastila. Odlok o kategorizaciji naj bi bil zato v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 69. členom Ustave ter 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 - v nadaljevanju ZJC-B). Navajata, da sta Občino pozvala k sklenitvi pravnega posla in ji sporočila, da bosta v nasprotnem primeru vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Občino sta tudi opozorila, da je Ustavno sodišče sprejelo že vrsto enakih odločitev o protiustavnosti občinskih predpisov o kategorizaciji javnih cest. Zato naj bi obstajali utemeljeni razlogi, da Ustavno sodišče naloži njune stroške postopka s pobudo v plačilo Občini.
2. Občina na pobudo ni odgovorila.
B.
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika solastnika zemljišč parc. št. 1120/24 in 1120/25, pobudnica pa je lastnica zemljišča parc. št. 1079/6, vse v k. o. Žaloviče. Pobudnika zato izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka v delu, ki ureja lokalno cesto Obrh-Žaloviče, potekajočo po njunih zemljiščih. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo odločanje o stvari sami.
4. Ustavno sodišče je že v številnih primerih, ko so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, odločilo, da takšni predpisi, ki dejansko brez podlage nacionalizirajo zasebna zemljišča, niso v skladu z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma ga ni razlastila (npr. odločba št. U-I-211/04 z dne 10. 11. 2005, Uradni list RS, št. 103/05, in OdlUS XIV, 80, ter odločba št. U-I-113/08 z dne 2. 4. 2009, Uradni list RS, št. 30/09).
5. Izpodbijani Odlok o kategorizaciji kategorizira lokalno cesto, ki poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov. Občina s pobudnikoma ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč in tudi ni izvedla postopka razlastitve. Zato je Odlok v izpodbijanem delu iz razlogov, navedenih v zgoraj citiranih odločbah, v neskladju z 19. členom ZJC-B ter s 33. in 69. členom Ustave (1. točka izreka).
6. Ker gre za primer iz 48. člena ZUstS, je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo in naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev z lastnikoma sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da javna pot ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo in nasl. - ZJC) izpelje postopek za njeno ukinitev (2. točka izreka).
7. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče njune stroške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški pobudnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu. V konkretnem primeru so takšni razlogi podani. Pobudnika sta Občino pozvala k sklenitvi pravnega posla in jo opozorila, da bosta v nasprotnem primeru predlagala začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Ustavno sodišče je že v številnih primerih, ko so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma ga ni razlastila. Glede na to je nasprotna udeleženka lahko utemeljeno pričakovala vsebinsko enako odločitev Ustavnega sodišča kot v drugih podobnih primerih. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je Občina v 30 dneh dolžna povrniti pobudnikoma njune stroške, ki sta jih imela z vložitvijo pobude (3. točka izreka).
8. Pobudnika sta pobudo vložila po odvetnici, ki je Ustavnemu sodišču predložila stroškovnik in priglasila stroške po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 - v nadaljevanju ZOdvT). Ustavno sodišče je skladno z ZOdvT za opravljene storitve pooblaščenke priznalo naslednje stroške: 500,00 EUR za nagrado po tar. št. 3470, 150,00 EUR za zastopanje dveh strank po tar. št. 1200, pavšal za izdatke po tar. št. 6002 v znesku 10,00 EUR in 132,00 EUR za plačilo davka na dodano vrednost. Stroški zastopanja znašajo tako 792,00 EUR.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 48. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti