Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 75/2010 Ob-6368/10 , Stran 2689
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovni prostor na Partizanski cesti 18, v izmeri 165,55 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1464, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 135.943,90 €. 2.2. poslovni prostor (dvoriščni) na Partizanski cesti 18, v izmeri 57,45 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1504, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 43.120,50 €. 2.3. poslovni prostor na Partizanski cesti 19, v skupni izmeri 71,81 m2 neto tlorisne površine (ulični poslovni prostor, v izmeri 55,20 m2, dvoriščni prostor, v izmeri 14,72 m2, souporaba dvoriščnega WC-ja (1/2) v izmeri 1,89 m2), številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 58.927,95 €. 2.4. poslovni prostor na Partizanski cesti 19, v izmeri 112,71 m2 neto tlorisne površine (ulični poslovni prostor, v izmeri 101,63 m2, dvoriščni prostor, v izmeri 7,31 m2, dvoriščni WC 3,77 m2) številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 93.196,55 €. 2.5. poslovni prostor na Partizanski cesti 19, v izmeri 135,50 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 112.041,05 €. 2.6. poslovni prostor št. 2, v 1. nadstropju na Ulici talcev 1, identifikacijska številka 9.E prostor, v izmeri 97,07 m2, številka stavbe: 1485, številka dela stavbe 9, parcelna številka 1229, št. ZK podvložka 1419/3, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 91.610,45 €. 2.7. poslovna prostora na Ulici kneza Koclja 2, številka stavbe: 2562, številka parcele 1955, k.o. Maribor – Grad in sicer: – poslovni prostor št. 15 v kleti, v izmeri 43,91 m2, številka dela stavbe 15, številka parcele 1955, št. ZK podvložka 1857/15, k.o. Maribor-Grad. – poslovni prostor št. 16, v 1. nadstropju, v izmeri 69,24 m2, številka dela stavbe 16, številka parcele 1955, št. ZK podvložka 1857/16, k.o. Maribor-Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovna prostora nista zasedena. Izklicna cena: 69.196,80 €. 2.8. poslovni prostor št. 7, v 1. nadstropju na Partizanski cesti 1, v izmeri 60,36 m2, številka stavbe: 1377, številka dela stavbe 15, parcelna številka 1246/1, št. ZK podvložka 1601/7, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 60.962,85 €. 2.9. poslovni prostor (dvoriščni) na Gosposki ulici 28, v izmeri 25,37 m2, številka stavbe: 2570, parcelna številka 1366, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Za predmetni poslovni prostor je 26. 5. 2010 predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru delitev dela stavbe pod DN 7137/2010 (ZK podvložek 1641/10, k.o. Maribor-Grad) in dne 6. 7. 2010 poočitev identifikacijske številke dela stavbe pod DN 9550/2010 (ZK vložek 1641, k.o. Maribor – Grad). Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 14.127,85 €. 2.10. poslovni prostor na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2, številka stavbe: 1981, številka dela stavbe 8, parcelni številki 1609 in 1610, št. ZK vložka 763, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je 7. 4. 2010 predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru vknjižba etažne lastnine pod DN 4625/2010 do 4629/2010. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 59.726,95 €. 2.11. poslovni objekt na Tkalskem prehodu 4, v izmeri 2.447,82 m2 neto tlorisne površine, številke stavb: 1843, 1834 in 1867, parcelne številke 1732, 1733 in 1735, št. ZK vložka 495, k.o. Maribor Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine še ni izveden. Poslovni objekt ni zaseden. Izklicna cena: 1.904.938,40 €. 2.12. poslovni prostor na Tomšičevi ulici 7, v izmeri 26,35 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 282, številka dela stavbe: 10, parcelna številka 169, št. ZK vložka 425, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine še ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden. Izklicna cena: 15.189,50 €. 2.13. poslovni prostor na Ulici Staneta Severja 9 b, v izmeri 66,26 m2 neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2), številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine še ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 66.647,65 €. 2.14. garaža na Tomšičevi ulici 7, garaža, v izmeri 16,23 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 248, številka dela stavbe: 1, parcelna številka 171, št. ZK vložka 873, k.o. Maribor – Grad. Garaža je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 169, k.o. Maribor-Grad. Služnost dostopa ni urejena. Izklicna cena: 7.718,00 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni ponovni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 9. 11. 2010 ob 10. uri. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 5. 11. 2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi: – Na ponovni javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom ponovne javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Pri nepremični pod zaporedno št. 2.14. v izklicni vrednosti ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v garaži in je last najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na ponovni javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Ponovno javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih ponovne javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411, za natančnejše podatke o nepremičninah pod zaporednimi št. 2.1. – 2.12. in 2.14. pri Vinku Hojsu na tel. 02/22-01-409, podatke o nepremičnini pod zaporedno št. 2.13. pa pri Alenki Ušen na tel. 02/22-01-400. Ogled nepremičnin bo omogočen ob naslednjih terminih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo ponovne javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti