Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 478-30/2009 Ob-6369/10 , Stran 2688
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje – nepremičnine parc. št. 127/44, v izmeri 9.947 m2, parc. št. 127/214, v izmeri 1.609 m2, parc. št. 127/234, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 127/235, v izmeri 95 m2, parc. št. 127/236, v izmeri 166 m2, parc. št. 127/239, v izmeri 497 m2, parc. št. 127/240, v izmeri 84 m2, parc. št. 127/241, v izmeri 1.084 m2 in parc. št. 127/242, v izmeri 145 m2, vse k.o. Moste, – idealni solastni delež do 1724/3302 na nepremičnini parc. št. 127/237, k.o. Moste, zk. vl. št. 1918, v izmeri 3302 m2, ki je v lasti RS, – idealni solastni delež do 363/731 na nepremičnini parc. št. 127/238, k.o. Moste, zk. vl. št. 1919, v izmeri 731 m2, ki je v solastnini RS. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Ljubljana, št. 3506-3843/10 DM (371798) z dne 13. 9. 2010, so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča. Predkupna pravica MOL ne obstoji. Na idealnih solastnih deležih parc. št. 127/237 in 127/238, obe k.o. Moste obstaja predkupna pravica solastnika Trškan Alojza, v skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 87/02), kar pomeni, da ima po postopku v skladu s SPZ predkupni upravičenec možnost izenačiti najvišjo ponudbo. V naravi so nepremičnine locirane ob Letališki cesti v Ljubljani, v Mostah, med poslovnim objektom Spar in objektom DZS. Nepremičnine-zemljišča so med seboj sosednja in združena, ter predstavljajo tri dele, ki ležijo znotraj območja, ki je po prostorskem načrtu namenjeno tehnološkim parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi stavbami in s skladišči, ter s spremljajočim stavbam za storitvene dejavnosti. Zemljišča so v naravi ločena v tri dele, z vmesnima nepremičninama parc. št. 127/237 in parc. št. 127/238, k.o. Moste. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod pogojem, da Trškan Alojzij, Studenec 11, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema ponudbe ne bo uveljavljal predkupne pravice. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 6.111.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer 15. 11. 2010, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Višina varščine je 10% izklicne cene in se plača na račun, št. SI56 0110-06300109972, sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-Letališka, najkasneje do 12. 11. 2010. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si ali Simono Završnik-Vrčon, tel. 01/369-52-64, e-pošta: simona.zavrsnik-vrcon@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani: http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s pooblastilom predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 12. 11. 2010 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba-Letališka, št. 478-30/2009«, na naslov Ministrstvo za pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p.-tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu pooblaščene osebe, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, davek, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti