Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 74/2010 Ob-6363/10 , Stran 2688
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovna stavba z dvoriščem na Šarhovi ulici 53a, stoječa na parcelni št. 1871/1, št. ZK vložka 1162, k.o. Studenci, in sicer: – poslovna stavba, v izmeri 171,34 m2 uporabne netto tlorisne površine (površina zemljišča pod stavbo znaša 110,49 m2), št. stavbe 2335 in dvorišče, v izmeri 719,00 m2. Nepremičnina je zasedena. V pritličju stavbe se nahaja sedež Mestne četrti Studenci. Mestna četrt Studenci bo prostore, ki jih zaseda v pritličju stavbe, brezplačno uporabljala za izvajanje svoje dejavnosti še do izgradnje nadomestnega objekta oziroma do dokončne preselitve v novozgrajeni objekt, predvidoma 31. 7. 2011. Za pritlični del stavbe, ki ga uporablja MČ Studenci, bo le-ta v času do predaje kupcu plačevala vse stroške, ki izhajajo iz uporabe prostora, ki se delijo po kriteriju kvadrature prostorov, in sicer obratovalni stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje (individualni obratovalni stroški) in stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroški rednega vzdrževanja, zavarovanja objekta in plačila NUSZ. Poslovni prostori v kleti in del dvorišča so zasedeni z najemnikom/ki. Izklicna cena: 247.000,00 €. 2.2. poslovna stavba z dvorišči na Erjavčevi ulici 43, stoječa na zemljišču s parcelnimi št. 1153/1, 1153/15 in 1153/18, vse skupaj št. ZK vložka 2393, k.o. Studenci, in sicer: – poslovna stavba, v izmeri 167,60 m2 netto tlorisne površine (površina zemljišča pod stavbo znaša 100,01 m2), številka stavbe 3141 in dvorišče, v izmeri 347,00 m2, oboje parcelna št. 1153/1, – dvorišče, v izmeri 1.563,00 m2, parcelna št. 1153/15 in – dvorišče, v izmeri 19,00 m2, parcelna št. 1153/18. Nepremičnina je zasedena z najemniki. Izklicna cena: 365.750,00 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za nepremičnino je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni ponovni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe, in sicer: – nepremičnina pod zap. št. 2.1. na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi, – nepremičnina pod zap. št. 2.2. na transakcijski račun Mestne občine Maribor, – Mestne četrti Studenci, št. 01270-6450823637, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 9. 11. 2010 ob 9.30. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 5. 11. 2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na transakcijska računa kot je navedeno spodaj: – nepremičnina pod zap št. 2.1.: TRR Mestne občine Maribor, št. računa: 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod številko 2.1.«. – nepremičnina pod zap št. 2.2.: TRR Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci – št. računa: 01270-6450823637, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod številko 2.2.«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina, je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi: – Na ponovni javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom ponovne javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet ponovne javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. – V izklicni ceni ni zajeta cena premične opreme, ki se nahaja v poslovnih objektih in je last lastnika oziroma najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na ponovni javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Ponovna javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Ponovno javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije: dodatne informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411, podatke o nepremičnini pa na tel. 02/429-56-60 in GSM 031/898-939 (Milojka Firm), kjer se lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine. XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti