Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 478-2600-003/2010 Ob-6361/10 , Stran 2698
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, tel. 02/761-94-00, faks 02/761-94-01, e-pošta: info@videm.si. II. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: 1. Zemljišče parc. št. 153/5, travnik, v izmeri 932 m2, k.o. Jurovci, za izhodiščno ceno 23.300,00 EUR. 2. Zemljišče parc. št. 153/6, travnik, v izmeri 942 m2, k.o. Jurovci, za izhodiščno ceno 23.550,00 EUR. 3. Zemljišče parc. št. 153/8, travnik, v izmeri 955 m2, k.o. Jurovci, za izhodiščno ceno 23.875,00 EUR. Vsa zemljišča se nahajajo v območju poselitve, in sicer v območju stanovanj, ki je namenjeno stanovanjski, kmetijski in poslovni dejavnosti. V izhodiščno vrednost ni vključen 20% DDV in komunalni prispevek. III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč – sklenitev prodajne pogodbe IV. Pogoji prodaje. 1. Vsako zemljišče navedeno pod točko II se prodaja kot zaokrožena celota. 2. Nakup po načelu videno kupljeno. 3. Ponudnik mora do poteka roka za oddajo ponudbe plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Videm št.: 0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v določenem roku podajo pravilne ponudbe. 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime, priimek, naslov, EMŠO), – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe (parc. št., površino, k.o.), – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o vplačani varščini, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni, – davčno številko oziroma ID za DDV, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje, – pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni od zaključka razpisnega roka. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za oddajo ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo ponudili isto višino kupnine za isto parcelo ob izpolnjevanju vseh pogojev, bo prodajalec izvedel pogajanja. 8. Ponudbe morajo biti veljavne 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe na podlagi tega razpisa. 9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni prispevek, ki bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo s sklepom odločala komisija, ki jo bo imenoval župan. Odločitev komisije je dokončna. 12. Občina Videm lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. V. Drugi pogoji: V primeru, da bo komunalno infrastrukturo gradil kupec, bo z njim sklenjena pogodba o opremljanju. Po pogodbi bo kupec zavezan zgrajeno opremo neodplačno prenesti v last prodajalca. VI. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v osmih dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega zbiranja ponudb so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV na prodajno ceno) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos izvrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. VII. Rok, naslov in informacije: Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo v zaprti kuverti ali oddajo osebno do vsakega prvega torka v tekočem mesecu (začetek november 2010) na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, z oznako na kuverti: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – parcele Tržec«. Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Videm, najkasneje do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudb (vsak prvi torek v mesecu). V primeru prejema ponudb bo javno odpiranje ponudb prvi petek po poteku roka za oddajo ponudb ob 10. uri v sejni sobi Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Na sprednji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Obrazci na katerih je potrebno oddati ponudbe so dostopni na internetni strani Občine Videm: obcina.videm.si. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Videm oziroma po tel. 02/761-94-04, kontaktna oseba mag. Darinka Ratajc – direktorica občinske uprave. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. VIII. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti