Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4464. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2010, stran 12630.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 23. seji dne 6. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 33/10) se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako, da se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------+---------+
|A)  |Bilanci prihodkov in    |v eurih |
|   |odhodkov          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |1.580.829|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |1.118.357|
+-----+----------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       | 948.287 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in   | 881.212 |
|   |dobiček           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje   | 39.275 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in| 20.800 |
|   |storitev          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki       |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |170.070 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 31.790 |
|   |dohodki           |     |
|   |od premoženja        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  |  250 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni      |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |blaga in storitev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |138.030 |
+-----+----------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |373.679 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje   | 30.939 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |342.740 |
|   |zemljišč          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     | 88.793 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 32.909 |
|   |drugih           |     |
|   |javnofinančnih institucij  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz   | 55.884 |
|   |državnega          |     |
|   |proračuna in sredstev    |     |
|   |proračuna EU        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|1.567.829|
+-----+----------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |546.971 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |137.280 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 23.105 |
|   |za socialno varnost     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in   |367.586 |
|   |storitve          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti | 8.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |409 Rezerve         | 11.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |457.749 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       | 35.522 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom |215.450 |
|   |in gospodinjstvom      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim  | 60.040 |
|   |organizacijam        |     |
|   |in ustanovam        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |146.737 |
|   |transferi          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    |508.609 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |508.609 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 54.500 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi | 51.000 |
|   |pravnim in fizičnim osebam |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi | 3.500 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI - PRESEŽEK (I.- | 13.000 |
|   |II.)            |     |
+-----+----------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    |   0 |
|   |POSOJIL           |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   0 |
|   |KAPIT. DELEŽEV       |     |
+-----+----------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |   0 |
|   |…              |     |
|   |(IV-V.)           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)    | 13.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA       | 13.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga| 13.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE)  |   0 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |     |
|   |(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.) |     |
+-----+----------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. -  |-13.000 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII- |   0 |
|   |VII. -IX.)         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  | 1.340 |
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |     |
+-----+----------------------------+---------+
«
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 178-23/2010
Odranci, dne 6. oktobra 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti