Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4482. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče, stran 12659.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US: U-I-51/06, 112/06 - Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 23. seji dne 21. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Turnišče določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (v nadaljevanju: javna služba).
Odlok ureja tudi druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.
2. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe,
2. območje izvajanja, uporabnike storitev javne službe ter razmerja do uporabnikov in koncedentov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju: Koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarju,
5. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
6. vrste in obseg monopola,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. način podelitve koncesije,
9. organ pristojen za izbor koncesionarja in organ pristojen za sklenitev koncesijske pogodbe,
10. vire financiranja javne službe,
11. način plačila koncesionarja,
12. nadzor nad izvajanjem javne službe,
13. prenehanje koncesijskega razmerja,
14. druge pogoje za izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe.
4. člen
Predmet javne službe obsega storitve, ki so določene v 10. členu Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 83/10).
5. člen
Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike iz 7. člena tega odloka obvezna.
III. OBMOČJE IZVAJANJA, UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTOV
6. člen
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Občine Turnišče.
7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse fizične osebe, ki imajo ali nimajo na območju Občine Turnišče stalno ali začasno prebivališče ali objekte pri katerih nastajajo komunalni odpadki in vse pravne osebe, ki imajo na območju občine sedež ali objekte pri katerih nastajajo komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
8. člen
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti uporabnikov, koncesionarja in koncedenta.
9. člen
Uporabniki storitev imajo pravico:
- do neprekinjenega, nemotenega, enakopravnega in skladno z določenimi pogoji ter standardi določenega zagotavljanja javne službe oziroma storitve javne službe uporabljati pod pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi, koncesijsko pogodbo ter navodili koncesionarja,
- do zagotovljenih cen storitev javne službe,
- do vpogleda v evidence - kataster oziroma zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanje.
Uporabniki storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritožijo koncesionarju in koncedentu, če menijo, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo.
10. člen
Uporabniki storitev imajo dolžnost:
- upoštevati predpise in navodila, ki se nanašajo na izvajanje javne službe,
- koncesionarju omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
- redno plačevati storitve javne službe v skladu s predpisi in veljavnimi tarifnimi postavkami,
- koncesionarju prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki se nanaša na izvajanje javne službe,
- nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje registra podatkov,
- pristojnemu organu prijaviti kršitelja določil tega odloka.
11. člen
Dolžnosti koncesionarja so:
- izvajati javno službo v skladu s predpisi, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in koncesijsko pogodbo,
- zagotavljati uporabnikom javno službo neprekinjeno, nemoteno, enakopravno in skladno z določenimi pogoji in standardi,
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative ter standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
- vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe, tako, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
- poročati koncedentu o izvajanju javne službe,
- skrbeti za tekoče obveščanje uporabnikov in javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
- zagotovitev embalaže, v katerih povzročitelji puščajo ostanke komunalnih odpadkov,
- zamenjati dotrajano oziroma poškodovano embalažo uporabnikom (gospodinjstvom),
- vzdrževati in nabaviti vozilo za prevoz odpadkov,
- pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe,
- oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih postavk javne službe,
- obračunavati storitve javne službe njihovim uporabnikom v skladu s cenikom storitev,
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
- voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, skladno s predpisi,
- izdelovati letne in dolgoročne programe ravnanja z odpadki ter jih posredovati organu občinske uprave v obravnavo in sprejem,
- obveščati pristojne organe o kršitvah uporabe storitev javne službe,
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma uporabo storitev javne službe,
- zagotavljati podatke pristojnim službam ter jih objavljati,
- osveščati občane in druge uporabnike o pravilnem načinu ravnanja z odpadki,
- izvajati druge naloge, ki so določene z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče,
- vzdrževati in nabaviti opremo in vozilo za pranje posod,
- redno oddajati ostanke komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem ali v odlaganje,
- pri izvajanju storitve uporabljati logistiko in svojo avtomatiko ter na zahtevo koncedenta posredovati verodostojne podatke,
- opravljati storitve v skladu z veljavnim cenikom,
- stalno zagotavljati zadostno število strokovnih kadrov in zadosten obseg tehničnih sredstev,
- zavarovati se proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino,
- pred sklenitvijo koncesijske pogodbe iz naslova splošne civilne odgovornosti z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo - zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim izvajanjem javne službe in za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam),
- omogočiti strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela s strani koncedenta, oziroma oseb, ki jih koncedent pooblasti ter s strani pristojne inšpekcije,
- redno predložiti koncedentu letna poročila o poslovanju, in sicer najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto,
- upoštevati tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje storitev javne službe,
- da s svojo dejavnostjo ne povzroča dodatnega degradiranja okolja,
- da spoštuje določila Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 83/10), in tega odloka,
- svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi koncedenta,
- uporabnikom gospodarske javne službe mesečno izstavljati skupen račun za zbiranje in odvoz ter odlaganje odpadkov, sredstva iz naslova odlaganja odpadkov pa tekoče prenakazovati izvajalcu GJS odlaganja odpadkov,
- obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne knjige,
- plačevati najemnino za vso komunalno infrastrukturo, ki jo uporablja pri izvajanju gospodarske javne službe,
- poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje koncesionirane dejavnosti,
- poročati koncedentu o izvajanju programa zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in finančnem in materialnem poslovanju,
- o predvideni spremembi zbiranja in odvoza odpadkov predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja (časopis, radio itd.),
- v sodelovanju z občinsko upravo Občine Turnišče izdelati koncept osveščanja občanov na področju ravnanja z odpadki, izvajati osveščanje občanov na področju ravnanja z odpadki,
- mesečno in v skladu s koncesijsko pogodbo odvajati koncedentu 0,1% koncesijsko dajatev od prihodkov izvajanja s koncesijo podeljene gospodarske javne službe.
12. člen
Za izvajanje javne službe je odgovoren koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
13. člen
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje javne službe, ki je predmet tega odloka.
Koncesionar mora za vsako javno službo voditi računovodstvo na podlagi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti - ZPFOLERD (Uradni list RS, št. 53/07).
Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja dejavnosti, za katere je sklenil koncesijsko pogodbo, tudi izven obsega določenega v tej pogodbi ali tudi druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti (ločeno za vsako koncesijo posebej in za druge dejavnosti) skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08) ali drugim zakonom, ki ureja ta vprašanja, in predpisi, izdanimi za izvrševanje takega zakona. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opravlja posamezno gospodarsko javno službo na območju drugih lokalnih skupnosti.
14. člen
Dolžnosti koncedenta so:
- zagotavljanje izvajanja javne službe na območju Občine Turnišče v skladu s predpisi,
- zagotavljanje takšne višine plačil in cene storitev, da je ob gospodarnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov in naprav, ki se uporabljajo za izvajanje koncesije in da se lahko ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost,
- zagotavljanje sankcioniranja uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe,
- zagotavljanje sankcioniranja morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na območju Občine Turnišče,
- pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
15. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. V prijavi za pridobitev koncesije mora kandidat dokazati, da izpolnjuje potrebne pogoje za udeležbo (dokazati sposobnost), in sicer:
1. Pogoji glede osnovne sposobnosti:
- da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe oziroma jih bo pridobil v roku dveh mesecev po podpisu koncesijske pogodbe,
- da on ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),
- da proti njemu ni začet stečaj, likvidacija ali prisilna poravnava v skladu s predpisi,
- da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje,
- da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali Republike Slovenije.
2. Tehnični pogoji:
- da ima ustrezno tehnično opremo za izvajanje dejavnosti.
3. Kadrovski pogoji:
- da ima v delovnem razmerju za izvajanje gospodarske javne službe zadostno število delavcev z ustrezno izobrazbo in delovnimi izkušnjami ter aktivnim znanjem slovenskega jezika.
4. Ekonomski pogoji:
- da je imel v zadnjih treh koledarskih letih pred začetkom postopka podelitve koncesije skupni prihodek v višini najmanj 500.000 EUR letno,
- da ni imel v zadnjih šestih mesecih pred začetkom postopka podelitve koncesije blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov,
- da ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
- da koncedent v razmerju do kandidata v obdobju zadnjih treh let pred začetkom postopka podelitve koncesije ni vnovčil nobene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
5. Ostali pogoji:
- da je sposoben izvajati javno službo v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Turnišče, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in koncesijsko pogodbo,
- da je usposobljen za vodenje katastra javne službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
- da razpolaga s pogodbami za zagotavljanje obdelave odpadkov s prevzemniki, kolikor le-te ne zagotavlja sam,
- da razpolaga s premoženjem v vrednosti najmanj 1 letnih prihodkov iz naslova koncesije,
- da ob prijavi na razpis za podelitev koncesije predloži bančno garancijo za dobro izvajanje storitev v višini letnega prometa iz naslova te gospodarske javne službe, katera se lahko vnovči takoj na »prvi poziv« v primeru nekvalitetnega izvajanja storitve, čeprav je koncesionar na to že predhodno bil opozorjen,
- da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo, določene z zakonom in javnim razpisom.
Dokazila za izpolnjevanje pogojev sposobnosti izvajanja gospodarske javne službe se natančno določijo v razpisni dokumentaciji.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
16. člen
Koncedent s tem odlokom podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe, vodenje evidenc ter predpisovanje projektnih pogojev, skladno s predpisi.
17. člen
Koncesionar, ki pridobi koncesijo na podlagi tega odloka, mora kataster vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 3 mesecev po podpisu koncesijske pogodbe.
Kataster je last Občine Turnišče in mora biti voden skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in usklajen s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema. Kataster mora biti popolnoma skladen s katastrom ostale občinske infrastrukture.
Koncesionar mora kataster voditi ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh od nastanka določenih sprememb.
Konsecionar je dolžen posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo pravni interes, in sicer v obsegu izkazanega pravnega interesa.
Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.
18. člen
Skladno z izvajanjem javne službe ima koncesionar javno pooblastilo za vodenje evidenc, ki se nanašajo predvsem na:
- povzročitelje odpadkov,
- količine zbranih posameznih vrst odpadkov,
- količine oddanih posameznih vrst odpadkov v predelavo in odstranjevanje,
- opremo, objekte in naprave za zbiranje in prevoz odpadkov,
- druge evidence, določene s predpisi.
19. člen
Koncesionar ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom. Koncesionar je dolžen na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne podlage in mnenja.
Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ima koncesionar tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov.
Koncesionar je pogoje za izdajo soglasij dolžen predhodno uskladiti z občino.
20. člen
Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve koncesionarja, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
21. člen
Javno službo izvaja koncesionar, v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Turnišče, ki se nanašajo na predmet javne službe ter v skladu s koncesijsko pogodbo.
22. člen
Koncesijska pogodba ne more biti v nasprotju s koncesijskim aktom in predpisi o gospodarskih javnih službah ter ravnanju z odpadki.
23. člen
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu ali jih zagotovi kakorkoli drugače.
24. člen
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. To mora biti kot možnost določeno v koncesijski pogodbi.
25. člen
Koncesionar izvaja javno službo in nastopa v razmerjih do koncedenta in uporabnikov v svojem imenu in za svoj račun.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
26. člen
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja.
27. člen
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
- izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo,
- izključno oziroma posebno pravico uporabe in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki služi za izvajanje javne službe,
- dolžnost zagotavljati javno službo uporabnikom neprekinjeno, nemoteno, enakopravno in skladno z določenimi pogoji in standardi ter v javnem interesu.
28. člen
Koncesionar je edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
29. člen
Koncesijsko razmerje za izvajanje javne službe nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
S sklenitvijo koncesijske pogodbe koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja.
30. člen
Koncesijsko razmerje traja 10 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz razlogov in pod pogoji, določenimi v zakonu.
31. člen
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati javno službo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Koncesijsko obdobje ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedentov, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
32. člen
Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred prekinitvijo prejšnjega pogodbenega razmerja, začne pa učinkovati ob prekinitvi prejšnjega pogodbenega razmerja.
33. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
- obliko in namen koncesije,
- medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije,
- spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta pridobiti soglasje koncedenta,
- možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja,
- pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v takih primerih,
- pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe,
- pogoje za oddajo poslov podizvajalcem,
- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,
- način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedentov,
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe,
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
- način spreminjanja koncesijske pogodbe,
- prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice ter njeno morebitno podaljšanje,
- posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov javne oblasti koncedenta.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
34. člen
Koncedent izbere koncesionarja na osnovi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Turnišče.
35. člen
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje javnega razpisa.
36. člen
V postopku izbire morajo koncedenti zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje prijav na javni razpis.
37. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan Občine Turnišče.
Javni razpis in razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava Občine Turnišče.
Sestavni deli razpisne dokumentacije morajo biti enaki vsebini javnega razpisa.
38. člen
Javni razpis objavi župan Občine Turnišče, po določbah tega odloka, v skladu z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnih naročil.
Javni razpis določa:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo, obseg in območje koncesije,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
7. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij v času objave razpisa,
8. kraj in rok za predložitev prijav ter pogoje za njihovo predložitev,
9. druge obvezne sestavine prijav,
10. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje predmeta koncesije,
11. pogoje za predložitev skupne prijave,
12. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti za izvajanje koncesije,
13. način zavarovanja resnosti prijave,
14. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
15. merila za izbor koncesionarja,
16. rok za izbiro koncesionarja,
17. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
18. druge podatke, pomembne za izvedbo javnega razpisa.
Javni razpis lahko vključuje tudi druge podatke, mora pa jih vključevati, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis.
39. člen
V času objave javnega razpisa mora Občina Turnišče omogočiti kandidatom vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na podlagi zahteve tudi predati.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo kandidatom omogočili izdelati popolne prijave.
40. člen
Občina Turnišče je dolžna kandidatom posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva ponudnika za pojasnitev ponudbe posredovana osem dni pred iztekom roka za oddajo prijav.
41. člen
Občina Turnišče sme dopolniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati rok za oddajo prijav najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo prijav.
Prijava mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke.
42. člen
Prijava se vloži neposredno na naslovu, ki je določen v javnem razpisu ali se pošlje po pošti.
Rok za pripravo prijave mora omogočiti kandidatom pripravo popolne prijave in ne sme biti krajši od tridesetih dni.
43. člen
Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj eno pravočasno in popolno prijavo.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela na naslov, kot je določen z javnim razpisom, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene z javnim razpisom. Nepravočasno prispele prijave se neodprte vrnejo vlagatelju.
Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke in priloge.
44. člen
Če koncedent ne pridobi nobene popolne prijave, se javni razpis lahko ponovi.
Javni razpis se lahko ponovi tudi, če koncesionar ni bil izbran ali če s kandidatom, ki je bil izbran za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncedent lahko s prijavljenimi kandidati izvede tudi pogajanja, če ne pridobi nobene popolne prijave.
45. člen
V postopku vrednotenja prijav se sme od kandidatov zahtevati zgolj dodatna pojasnila.
Če komisija ugotovi, da dokumentacija kandidata formalno ni popolna, ga pozove, da jo dopolni in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osem dni.
Če kandidat v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je vloga popolna, v nasprotnem primeru pa je nepopolna.
46. člen
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem kandidatu opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Turnišče. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s kandidati, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
47. člen
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
V nadaljevanju strokovna komisija opravi pregled in vrednotenje prijav ter sestavi poročilo, v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne pogoje ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom, oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski upravi Občine Turnišče.
Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri občinska uprava Občine Turnišče na ustni obravnavi seznani kandidate s potekom postopka in njihovim uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb.
48. člen
Merila za izbor koncesionarja so:
- ponudbena cena in
- reference oziroma izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe.
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
X. ORGAN PRISTOJEN ZA IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
49. člen
O izbiri koncesionarja odloči strokovna komisija, ki mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta Občine Turnišče.
50. člen
Zoper upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan Občine Turnišče.
51. člen
Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje Občina Turnišče izbranemu izvajalcu v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora le-ta podpisati v roku 14 dni od prejema.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu občine sklene župan.
Za dejavnost javne službe se z izbranim izvajalcem sklene ena koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
52. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
XI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
53. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom storitev, iz proračuna občin ter drugih virov.
54. člen
Cene storitev za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki urejajo področje oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cene morajo biti primerljive v okolju.
Cenik storitev je sestavni del koncesijske pogodbe.
XII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
55. člen
Koncesionar plačuje koncedentu posebno mesečno nadomestilo v višini 0,1% od doseženega letnega prihodka pri izvajanju gospodarske javne službe.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
56. člen
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil pristojni medobčinski inšpektorat.
Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
Organ, naveden v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, izda odločbo ter odredi druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
57. člen
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo. Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke ter pojasnila.
58. člen
Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni organ občinske uprave. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v register podatkov javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
59. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
60. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- s prenehanjem koncesionarja,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije.
61. člen
Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
- z odstopom od koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo.
62. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
63. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
- če je proti koncesionarju začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek,
- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
- če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
- če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
- če koncesionar koncedentu ne omogoča nadzora v skladu z določbami XIII. poglavja tega odloka.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko koncedenti s priporočeno pošto koncesionarja obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske pogodbe in mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja naložijo izvajanje javne službe ali izvajanje javne službe v vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogočajo izvajanje koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
64. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
- če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
- če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
65. člen
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
66. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …).
V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
67. člen
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Občina Turnišče koncesionarju odvzeme koncesijo z izdajo odločbe. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
68. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavijo takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti Občinski svet Občine Turnišče, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
69. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do dneva, ko le-to prevzame drug izvajalec.
XV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
70. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
71. člen
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
72. člen
Koncesija je prenosljiva le s soglasjem koncedenta.
Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
73. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se uporablja izključno pravni red Republike Slovenije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične župan Občine Turnišče s sprejemom sklepa o javnem razpisu, najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
75. člen
Javni razpis in razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava Občine Turnišče, v 30 dneh po sprejemu sklepa o javnem razpisu.
76. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 202/23-2010
Turnišče, dne 22. septembra 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti