Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Ob-6365/10 , Stran 2684
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na Krki. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji kandidiranja: 1. Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Kostanjevica na Krki. 2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), – čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) ne obvezuje priključiti na javno kanalizacijo. 3. Deleži sofinanciranja: – do 60% upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.500,00 EUR. III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010, po programu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav, konto 412000, v višini 10.000,00 EUR. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2010 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov. Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem: – nakup in montaža male čistilne naprave. V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalne višine upravičenih materialnih stroškov, se upošteva skupni znesek računov. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki (www.kostanjevica.si). VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Kandidati lahko vloge oddajo do vključno 11. 11. 2010. Odpiranje vlog se bo izvajalo 12. 11. 2010. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala 12. 11. 2010. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od izdaje odločbe o prejemu sredstev pod pogojem, da bo upravičenec sklenil pogodbo z občino. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti