Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 10/2010 Ob-6376/10 , Stran 2699
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema: predmet najema so proizvodni in pisarniški prostori na naslovu Koroška cesta 37a v Velenju, ki se nahajajo v poslovnem objektu, vpisanem v vložku št. 3621, podvložek št. 3621/2, k.o. Velenje, in sicer: v skupni izmeri 1323,31 m2. III. Izodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 2 EUR/m2, (brez DDV, ki bremeni najemnika). IV. Pogoji najema 1. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, komunikacije, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Proizvodni in pisarniški prostori se oddajajo za dobo petih let, od 15. 11. 2010 dalje. Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega prostora. 2. Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku pet dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Kolikor izbrani najemnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot petnajst dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani najemnik ne podpiše najemne pogodbe niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. 3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku petnajst dni od dneva izstavitve računa najemodajalca. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. 4. Najemnik lahko odda predmet najema v podnajem. K izbiri podnajemnika, višini najemnine in vsebini podnajemne pogodbe da soglasje najemodajalec. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, katerih namen je nuditi podjetniško podporno okolje, z namenom povečanja možnosti za ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospešitve izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo ponudbi predložili ustrezno dokazilo o registraciji (izdano s strani AJPES) ter izpis iz evidence Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, s katerimi se dokazuje vpis v evidenco A subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411, pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku osem dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 1); – Izpis iz AJPES; – Dokazilo, da je ponudnik vpisan v evidenco A subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije; – Dokazilo o številu vključenih inkubiranih podjetij; – Akt o ustanovitvi oziroma akt o delovanju kot dokazilo, da svojo dejavnost opravlja po principu mrežnega podjetniškega inkubatorja; – Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2); – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 3); – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še devetdeset dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4); – Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, določene v točki III. tega javnega zbiranja ponudb (Priloga št. 5); – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411, v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-22101010; – Overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 5. 11. 2010, do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za najem proizvodnih in pisarniških prostorov na naslovu Koroška 37a, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merili za izbiro najugodnejše ponudbe sta: 1. ponujena mesečna najemnina, 2. število vključenih inkubiranih podjetij. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 5. 11. 2010, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku pet dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih za ocenjevanje ponudb. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Tanji Ževart. Ogled prostorov je možen vsak delovni dan med 9. in 13. uro, ob predhodni najavi na tel. 03/896-15-40 (Tanja Ževart). Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe, vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje, so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Katji Plazovnik, v Pravni službi, pisarna št. 16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti