Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 5100-5/2010-2 Ob-6364/10 , Stran 2681
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in korejskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012 na skupno dogovorjenih področjih: – Sodobni materiali, – Nanotehnologija, – Biotehnologija, – Matematika, – Energetska tehnologija. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Koreja. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. Slovenski vodje projektov, ki so podali prijavo na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011–2012, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/10, dne 27. 8. 2010, se na ta razpis ne morejo prijaviti. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Korejo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih korejskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in korejskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in korejski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Koreji: National Research Foundation of Korea, Directorate for International Affairs, http://www.nrf.go.kr). Kontaktna oseba na korejski strani je gospod Choi Won Keun, e-mail: onekeun@nrf.go.kr). 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31. 3. 2010. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega odbora, na katerega je agencija vezana. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–2012 znaša okvirno 40.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Koreji; – stroške bivanja za korejske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.252 EUR mesečno; – dnevnice za korejske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v trenutno veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR; Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije korejskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 10. 11. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 11. 2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-KR-08-A/2010) in B (ARRS-MS-KR-08-B/2010). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-KR-08-A-2010-Pr in ARRS-MS-KR-08-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 10. 11. 2010 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov: razpis-koreja11-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 11. 2010 ob 9. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2010. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti