Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Ob-6356/10 , Stran 2683
1. Naziv in sedež prodajalca: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj. 2. Predmet prodaje: Poslovni objekt – upravna stavba Rudnika je locirana v Poslovni coni Rudnik Kanižarica s pripadajočim zemljiščem: parc. št. 2342/261 – zemljišče pod stavbo, v izmeri 1.036 m2 in parc. št. 2342/262 – dvorišče, v izmeri 1.375 m2, vpisanima pod vl. št. 897, k.o. Dobliče. Stavba št. 976, k.o. Dobliče je zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je delno obnovljena – zamenjana kritina in del oken ter finalne obdelave, obnovljena je kurilnica. Objekt in zemljišče sta v celoti komunalno opremljena. Stavba je dvonadstropna, vključno s kletjo, kjer je kurilnica. Ima več vhodov in zato več funkcionalnih enot. Na podlagi etažne razdelitve stavbe je razdeljena na petnajst samostojnih delov ter solastniške deleže delov stavbe, namenjenih skupni rabi vseh etažnih lastnikov. Vsakemu samostojnemu delu stavbe pripada sorazmerni del parkirne površine. Skupna vrednost objekta znaša 198.615,25 €. Možen je nakup celotne stavbe oziroma po posameznih delih. Obstoječi najemniki imajo predkupno pravico. Dokumentacija o posameznih etažnih enotah in izhodiščnih cenah za te enote je na razpolago v tajništvu Rudnika Kanižarica in je sestavni del tega razpisa. 3. Stroške sestave prodajne pogodbe plača prodajalec, kupec pa poleg davčnih dajatev plača še stroške notarske overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremičnine ter morebitne druge stroške in dajatve. 4. Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno – kupljeno. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki morajo najkasneje do vključno dne 8. 11. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od naveden izhodiščne cene nepremičnine, na račun št. 02430-0013610117, ki je odprt pri NLB d.d. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani izbiri. 6. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti: naziv kupca, točen naslov, telefonsko številko, navedbo dela upravne stavbe za katero dajejo ponudbo in ponujeno kupnino ter priložiti kopijo osebnega dokumenta, davčne številke, oziroma izpisek iz registra ter potrdilo o plačani varščini. 7. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 8. 11. 2010, do 12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslovu naročnika: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom »javni razpis – Ponudba za nakup upravne stavbe (z navedbo dela) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov in telefonsko številko. 8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval v povezavi ponujeno ceno in dejavnost, ki jo bo kupec opravljal v objektu. Če prodajalec oceni, da zgolj na podlagi opredeljenih kriterijev ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih ali z njimi opravi pogajanje. 9. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 15 dni od overitve pogodbe pri notarju. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino in lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji. Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudbe. 11. Prodajalec, na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 12. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, tel. 07/30-56-100 ali po elektronski pošti, rudnik@siol.net.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti