Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 10-020-000387 Ob-6371/10 , Stran 2703
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Kopra in sicer: kanal 34 (radijska frekvenca kanala 578 MHz). Parametri omrežja za razpisano območje morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne sme biti manjša od 9 Mbit/s. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. 2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in vsebinsko pravilno ponudbo. 2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe, lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah, bodo vse take ponudbe izločene. 2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti prebivalstva razpisanega območja na dan 1. 1. 2011. 2.6 Ponujena cena storitve oddajanja enega televizijskega programa standardne razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu. Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po doseženem številu točk. V primeru, da bosta dve ali več ponudb dosegli enako število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih kriterijih: 1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje, 2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni, bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«, 3. če sta dve ali več ponudb na podlagi drugega kriterija še vedno enakovredni, bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«. Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo o dodelitvi radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Kopra. 3.1 Cena ponujenih storitev (0-20 točk) Namen merila je ponudniku dodeliti točke glede na v ponudbi ponujeno višino cene storitve oddajanja enega televizijskega programa standardne razločljivosti (skupaj s pripadajočim zvokom in teletekstom) na celotnem razpisanem območju. Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, dobi 20 točk. 3.2. Sedež ponudnika (0-20 točk) Pri tem merilu se dodeljuje točke glede na oddaljenost ponudnikovega sedeža od razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju pa prejme 20 točk. 3.3. Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0 – 20 točk) Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnjeno izjavo se mu dodeli 20 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem merilu 0 točk. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 23. november 2010 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 26. novembra 2010 ob 10. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti