Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 90/10 Ob-6424/10 , Stran 2682
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju: Urad): Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija. 2) Cilji javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah. Cilji so: 1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete; 2. krepitev znanstvene dejavnosti in gospodarske dejavnosti ter čezmejnega povezovanja; 3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade; 4. vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah; 5. medsebojno povezovanje; 6. ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov, ki izpolnjujejo cilj javnega razpisa. Prednost bodo imeli projekti, ki se v okviru 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije navezujejo na srečanje vseh Slovencev meseca julija 2011 v Ljubljani. 4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. 5. Pomen izrazov Programi so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja njegovo trajno dejavnost. Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti. Vsebine programa se ne more prijaviti v okviru projekta. Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve. 6. Pogoji za dodelitev finančne podpore Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete; – da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo; – da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni. 7. Merila za dodelitev finančne podpore Merila za dodelitev finančne podpore: – izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti; – obseg in kakovost delovanja; – velikost in razvejanost strukture; – načrti delovanja; – dejanski stroški in potrebe; – nujnost zadev; – simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja; – višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov. Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vloge bodo pred dokončno odločitvijo strokovne komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni. 8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2011 znaša 7.800.000 EUR. Sredstva, dodeljena za leto 2011, morajo biti porabljena v letu 2011. S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna. 9. Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne objave in na spletnem portalu http://www.slovenci.si Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-80-00 (vsak dan, med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur. 10. Način prijave Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta: Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij, Tarviser Str. 16, A-9020 Klagenfurt-Celovec, Avstrija. Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška. Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Svet slovenskih organizacij, Via/Ul. Donizetti 3, 34133 Trieste/Trst, Italija, Italija. Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska. Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci v zamejstvu 2011«, – polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj, – naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 11. Trajanje javnega razpisa: za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 26. 11. 2010 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih. 12. Odpiranje vlog: posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 6. 12. 2010. Odpiranje vlog ni javno. 13. Ocenjevanje vlog Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na predpisanih obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa. Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog. 14. Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 7. 2. 2011. 15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan, med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti