Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

Št. 430-61/2010 Ob-6378/10 , Stran 2685
1. Naziv koncedenta: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v kraju Laško. Naročnik/koncedent bo z upravno odločbo izbral za izvajanje javne zdravstvene službe enega prijavitelja. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša. 3. Prijava Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. 4. Predpisani pogoji za prijavitelja: Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene v skladu z veljavno zakonodajo: a) da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo. Dokazilo: – veljavna licenca za samostojno opravljanje zdravniške službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih (Zakon o zdravniški službi, Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), – kolikor bo ponudnik opravljal javno zdravstveno službo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih preko pravne osebe, tudi dovoljenje pravne osebe za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, ki ni starejše od treh mesecev, izdalo pa ga je Ministrstvo za zdravje. b) Da ni v delovnem razmerju Dokazilo: – potrdilo, da ni v delovnem razmerju (izda ga Zavod RS za zaposlovanje) oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje (izda ga delodajalec, pri katerem je prosilec pred začetkom opravljanja dejavnosti na podlagi koncesije zaposlen), – kolikor bo prijavitelj opravljal javno zdravstveno službo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih preko pravne osebe, tudi sklep o registraciji pravne osebe pri pristojnem sodišču. c) Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica. Dokazilo: Potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od treh mesecev, da prijavitelju ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica. č) Da pridobi mnenje pristojne zbornice Dokazilo: Pozitivno mnenje Zdravniške zbornice Slovenije. d) Ustrezni prostori in oprema Dokazilo: Najemna pogodba ali pogodba o lastništvu oziroma pismo o nameri. e) Delovna doba pri opravljanju zobozdravstvenega varstva odraslih. Dokazilo: Fotokopija delavske knjižice. f) Dodatna funkcionalna znanja Dokazilo: – fotokopije potrdil o opravljenih tečajih v zvezi z izvajanjem dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v obdobju 2006–2010, ki jih je opravil prijavitelj za podelitev koncesije, – fotokopije potrdil o opravljenih seminarjih v zvezi z izvajanjem dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v obdobju 2006–2010, ki jih je opravil prijavitelj za podelitev koncesije. g) Ordinacijski čas Dokazilo: Izjava o ordinacijskem času. 5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe v Občini Laško je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 23. 11. 2010, do 12. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na oddelku za družbene dejavnosti. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@lasko.si. 6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Dimitrij Gril. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: dimitrij.gril@lasko.si. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve bodo ustrezno objavljene. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije. 7. Način, mesto in rok oddaje prijave Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis, zobozdravstveno varstvo odraslih v Občini Laško«. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 26. 11. 2010, do 10 ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – Javni razpis, zobozdravstveno varstvo odraslih v Občini Laško« – z oznako dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav. 9. Način, mesto in rok odpiranja prijav Odpiranje prijav bo 26. 11. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. Odpiranje ne bo javno. Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). 10. Način ocenjevanja prijav Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane javne službe izbral enega koncesionarja. Merila za izbor koncesionarja so: I. faza: a) ustrezni prostori in oprema; b) delovna doba; c) dodatna funkcionalna znanja; d) ordinacijski čas. II. faza: Osebni razgovor. 11. Postopek izbire koncesionarja V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava Občine Laško z upravno odločbo. Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja. O izboru koncesionarja koncedent odloči v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav. Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti