Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4492. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav, stran 12681.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 31/10) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se za uvoz živil neživalskega izvora določajo pristojni organi, vstopne točke, pooblaščena uvozna mesta, druge mejne kontrolne točke, nadaljnji prevoz pošiljke, poročanje Komisiji in pristojbine za izvajanje:
- Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 194 z dne 25. 7. 2009, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 878/2010 z dne 6. oktobra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 264 z dne 7. 10. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 669/2009/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1135/2009 z dne 25. novembra 2009 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom ali poslanih s Kitajske ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/798/ES (UL L št. 311 z dne 26. 11. 2009, str 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1135/2009/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1151/2009 z dne 27. novembra 2009 o uvedbi posebnih pogojev, ki veljajo za uvoz sončničnega olja s poreklom ali poslanega iz Ukrajine zaradi tveganja onesnaženja z mineralnim oljem, in o razveljavitvi Odločbe 2008/433/ES (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1151/2009/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1152/2009 z dne 27. novembra 2009 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekaterih živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja z aflatoksini in o razveljavitvi Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1152/2009/ES),
- Uredbe Komisije (EU) št. 258/2010 z dne 25. marca 2010 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini ter o razveljavitvi Odločbe 2008/352/ES (UL L št. 80 z dne 26. 3. 2010, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Uredba 258/2010/EU),
- Odločbe Komisije z dne 20. decembra 2007 o odobritvi predizvoznih pregledov zemeljskih oreškov in iz zemeljskih oreškov pridobljenih proizvodov glede prisotnosti aflatoksinov, ki jih izvajajo Združene države Amerike (UL L št. 11 z dne 15. 1. 2008, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/47/ES), in
- Odločbe Komisije z dne 3. aprila 2008 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega organizma »Bt 63« v riževih proizvodih (UL L št. 96 z dne 9. 4. 2008, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/289/ES).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredb in odločb iz prejšnjega člena je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), razen v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, kjer je pristojni organ ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ).
(2) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem te uredbe je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH), razen v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, kjer je pristojni organ Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
(3) Pri izvajanju uradnega nadzora pristojna organa iz prejšnjega odstavka sodelujeta s carinskim organom.«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »za mesta prvega vstopa v skladu z Uredbo 1151/2009/ES, za točko prvega vstopa v skladu z Odločbo 2008/47/ES in za mesta prvega dajanja na trg v skladu z Odločbo 2008/289/ES«.
V tretjem odstavku se za besedo »točk« doda beseda »IRSKGH«, beseda »inšpektorata« pa se nadomesti z besedo »IRSKGH«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se beseda »inšpektorata« nadomesti z besedilom »IRSKGH in ZIRS.«.
5. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(kontrolne točke)
Vstopne točke IRSKGH iz Priloge I te uredbe in pooblaščena uvozna mesta iz Priloge II te uredbe se štejejo tudi za kontrolne točke v skladu z Uredbo 258/2010/EU in Uredbo 1135/2009/ES.«.
6. člen
V 6. členu se črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) MKGP predloži Komisiji poročilo v skladu s 15. členom Uredbe 669/2009/ES, devetim odstavkom 7. člena Uredbe 1152/2009/ES, 5. členom Uredbe 1135/2009/ES, drugim odstavkom 10. člena Uredbe 258/2010/EU in 3. členom Odločbe 2008/289/ES. V poročilo se vključi tudi podatke s področja krme v skladu s predpisom, ki ureja uradni nadzor krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav.
(2) ZIRS sporoči MKGP na njegovo zahtevo podatke za poročila iz prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene.
(3) MKGP sporoči Komisiji seznam vstopnih točk iz 5. člena Uredbe 669/2009/ES, seznam pooblaščenih uvoznih mest iz 6. člena Uredbe 1152/2009/ES, seznam kontrolnih točk iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 1135/2009/ES in petega odstavka 5. člena Uredbe 258/2010/EU.«.
8. člen
Naslov Priloge I se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam vstopnih točk IRSKGH«.
9. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2010
Ljubljana, dne 21. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0178
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
                            Priloga:

»PRILOGA II

Seznam pooblaščenih uvoznih mest IRSKGH

Pooblaščeni uvozni mesti sta:
1. Območna enota IRSKGH s sedežem v Ljubljani (cesta in
 železnica),
2. Izpostava enote IRSKGH Koper s sedežem v Sežani (cesta in
 železnica).

Seznam pooblaščenih uvoznih mest ZIRS

Pooblaščena uvozna mesta so:

1. BRNIK (ZIRS OE Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana),
2. LUKA KOPER (ZIRS OE Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper),
3. OBREŽJE (ZIRS OE Novo mesto, Inšpekcijska pisarna Obrežje,
 8261 Jesenice na Dolenjskem),
4. CELJE (ZIRS OE Celje, Notranja točka Celje, Kidričeva 36,
 3000 Celje),

5. SEŽANA (ZIRS OE Koper, Notranja točka Sežana, Partizanska
 109, 6210 Sežana),
6. LJUBLJANA (ZIRS OE Ljubljana, Notranja točka Ljubljana,
 Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana),
7. MARIBOR (ZIRS OE Maribor, Notranja točka Maribor, Ulica
 Heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor).«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti