Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

5394. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
5395. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
5396. Navodilo o spremembah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora

USTAVNO SODIŠČE

5397. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2009 do 15. 7. 2009
5398. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
5399. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5400. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

5401. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
5402. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010

Bled

5403. Odlok o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču Straža
5404. Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled
5405. Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu

Borovnica

5406. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2009

Brežice

5407. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009
5408. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

Gorje

5409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008 – rebalans II
5410. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2009

Ivančna Gorica

5411. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava

Kamnik

5412. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2009
5413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
5414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal

Kobarid

5415. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2007
5416. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2009
5417. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Komen

5418. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen
5419. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2009

Kranj

5420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Križevci

5421. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5422. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Lendava

5423. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009

Litija

5424. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
5425. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
5426. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Loški Potok

5427. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008 – II
5428. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2009
5429. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2009

Medvode

5430. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2009

Mirna Peč

5431. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2009

Moravske Toplice

5432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008

Oplotnica

5433. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009
5434. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica
5435. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
5436. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

5437. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna
5438. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna
5439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
5440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
5441. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
5442. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Postojna
5443. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5444. Sklep o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni
5445. Sklep o razveljavitvi Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna

Rečica ob Savinji

5446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
5447. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009

Sežana

5448. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Sežana za leto 2008
5449. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009
5450. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010
5451. Odlok o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami

Šalovci

5452. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2009

Turnišče

5453. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2009
5454. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2010

Vipava

5455. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009

Zreče

5456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
5457. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2009
5458. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče
5459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče
5460. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
5461. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5462. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2009
5463. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5464. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2009
5465. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče

Železniki

5466. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2009
5467. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2009
5468. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Železniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

114. Drugi zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007

Ministrstvo za zunanje zadeve

115. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka
116. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Poljske o sodelovanju in vzajemni pomoči v carinskih zadevah
117. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
118. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu
119. Obvestilo o začetku velavjnosti Protokola o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper pri raziskavah in razvoju
120. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti