Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5447. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009, stran 16234.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     1.959.255
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.346.955
70   DAVČNI PRIHODKI               1.311.355
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.171.935
    703 Davki na premoženje            65.270
    704 Domači davki na blago in storitve     74.150
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               35.600
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     21.300
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.500
    712 Globe in druge denarne kazni         300
    713 Prihodki od prodaje blaga in        1.500
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          11.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI              47.400
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        37.400
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      10.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
    74 TRANSFERNI PRIHODKI            564.900
    740 Transferni prihodki iz drugih       278.900
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz državnega        286.000
    proračuna iz sredstev proračuna EU
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      2.363.455
40   TEKOČI ODHODKI                430.953
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     133.705
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     22.604
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       243.312
    403 Plačila domačih obresti           9.450
    409 Rezerve                  21.882
41   TEKOČI TRANSFERI               617.292
    410 Subvencije                 21.000
    411 Transferi posameznikom in         345.350
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    72.414
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       178.528
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.194.510
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.194.510
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            120.700
    431 Investicijski transferi pravnim in     92.700
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          28.000
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –404.200
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina           Proračun leta
    kontov/Konto/Podkonto              2009
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
¸   443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina           Proračun leta
    kontov/Konto/Podkonto              2009
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                 250.000
    500 Domače zadolževanje            250.000
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                 5.800
    550 Odplačila domačega dolga          5.800
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –160.000
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       244.200
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    404.200
    IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          160.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2009 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene, za katere je že načrtovana pravica porabe na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto 2009, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2009 oblikuje v višini 15.082 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.900 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 250.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– nakup zemljišč,
– zgradbe,
– projektne dokumentacije,
– gradnjo kanalizacije.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2009 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2009 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-18
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.