Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5442. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Postojna, stran 16231.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US in 76/08), Določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za sofinanciranje programov športa, ki so v Občini Postojna (v nadaljevanju: občina) v javnem interesu.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in klubi,
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter ne prejemajo sredstev iz drugih virov občinskega proračuna.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih programov v občini.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih športnih programov,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Iz občinskega proračuna se financirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
5. člen
Župan posreduje predlog letnega programa športa v sprejem občinskemu svetu najkasneje do 31. 12. tekočega leta za prihodnje leto.
V letni program športa se uvrsti vse tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za občino in upošteva tradicijo, dosežke in posebnosti športa v občini.
6. člen
Občinska uprava vsako leto najkasneje v 45 dneh po sprejemu proračuna na podlagi letnega programa športa objavi javni razpis, s katerim se razdelijo sredstva, namenjena sofinanciranju programov športa v občini. Razpis se objavi v javnih medijih.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izbere izvajalce letnega programa športa v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče leto.
7. člen
Pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov sprejme župan. Vrednost programov in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih, izražena v točkah.
Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
Pogoji, merila in normativi se lahko pred objavo razpisa za sofinanciranje programov športa na lokalni ravni spreminjajo in dopolnjujejo.
8. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas za realizacijo programov, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti.
9. člen
Izvajalci programov morajo Občini Postojna najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje do 31. 1. naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da se po pregledu polletnih poročil ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, vendar pa stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prvem odstavku, ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Župan lahko na podlagi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 41/02).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost