Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«, stran 16199.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/00, 107/05, 58/06 in 58/07) se spremeni 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Dejavnosti agencije so:
47.190     Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
        prodajalnah
47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom
47.910     Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
52.100     Skladiščenje
52.210     Spremljajoče storitvene dejavnosti v
        kopenskem prometu
56.300     Strežba pijač
58.110     Izdajanje knjig
58.140     Izdajanje revij in druge periodike
58.190     Drugo založništvo
59.130     Distribucija filmov in video filmov
63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
63.120     Obratovanje spletnih portalov
63.990     Drugo informiranje
69.200     Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje
70.210     Dejavnost stikov z javnostjo
70.220     Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
73.110     Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120     Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200     Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200     Fotografska dejavnost
74.300     Prevajanje in tolmačenje
77.210     Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.110     Dejavnost potovalnih agencij
79.120     Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
81.290     Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300     Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
        okolice
82.190     Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990     Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040     Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030     Varstvo kulturne dediščine
93.110     Obratovanje športnih objektov
93.299     Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090     Druge storitvene dejavnosti, drugje
        nerazvrščene«.
2. člen
Druga alinea prvega odstavka 15.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju turizma in malega gospodarstva,«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2007
Kamnik, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.