Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5458. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče, stran 16253.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US in 76/08) in 20. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja javnih cest, kot obvezne gospodarske javne službe, na območju Občine Zreče.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh, javnih parkirnih prostorih in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvaja izvajalec zimske službe.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– začasna popravila vozišča (krpanje s hladno zmesjo),
– pripravnost delovnih skupin.
V pripravljalnem obdobju:
– priprava deponij,
– postavitev palisad,
– postavitev snežnih kolov,
– postavitev dopolnilne prometne signalizacije,
Posipanje in odstranjevanje snega:
– posipanje poledice na vozišču,
– odstranjevanje snega,
– preventivno posipanje vozišč.
Dela po koncu zimskega obdobja:
– čiščenje cest,
– odstranjevanje dopolnilne prometne signalizacije, opreme ter cestnih naprav in ureditev.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Zreče opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe).
Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) izbere Občina Zreče.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Zreče se uredijo s pogodbo v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08).
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti v sprejem strokovni službi.
Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca zimske službe,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznosti prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob ugodnih razmerah na cesti,
– način izvajanja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca.
Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdelati izvedbeni program zimske službe in ga predloži v potrditev županu občine;
2. redno vzdrževanje naprav in opreme potrebne za zimsko službo;
3. skrb za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvajanje ekološko primernejših postopkov in materiala za posipavanje;
5. izvajati zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu in program prilagajati s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipavanje ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. pričeti praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 15 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih.
Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
8. organizirati 24-urno stalno dežurno službo;
9. izdelati poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje;
10. pred pričetkom del predložiti tudi zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati prioritete v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in izvedbenim programom zimske službe:
3. prioriteta: ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste
4. prioriteta: ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste
5. prioriteta: javne poti, parkirišča, kolesarske povezave.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere širok 1m;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1m. V izvedbenem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec.
Sneg mora biti odstranjen do 5. ure oziroma 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz prejšnjega člena tega odloka.
9. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na postajališču);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnikih.
10. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
11. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi ali drugim posipnim materialom.
12. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno površine za pešce ustrezno zavarovati.
13. člen
Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
IV. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
14. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Zreče. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
V. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora in občinska uprava.
Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od izvedbenega programa zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
17. člen
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 13. člena;
2. ne odstrani vozil, kot to določa drugi odstavek 13. člena.
18. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 13. člena.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 68/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37102-0016/08-1
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.