Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008, stran 16250.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1) je Občinski svet Občine Zreče na 16. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07, 34/08, 55/08 in 73/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    7.458.267,08
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.286.578,29
70  DAVČNI PRIHODKI              4.264.649,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      3.179.470,00
   703 Davki na premoženje           506.700,00
   704 Domači davki na blago in storitve    557.979,00
   706 Drugi davki               20.500,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.021.929,29
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    219.326,09
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           4.500,00
   712 Denarne kazni                900,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in      376.808,20
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         420.395,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI            1.125.820,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih     1.086.000,00
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     39.820,00
   neopredmet. dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE               6.500,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov     6.500,00
   731 Prejete donacije iz tujine          0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.039.368,79
   740 Transferni prihodki iz drugih      485.958,47
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz   553.410,32
   sred. proračuna EU
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     7.477.616,57
40  TEKOČI ODHODKI              2.524.904,47
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    421.509,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    71.285,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve     1.920.963,51
   403 Plačila domačih obresti          2.140,00
   409 Rezerve                 109.006,96
41  TEKOČI TRANSFERI             1.915.994,89
   410 Subvencije                88.000,00
   411 Transferi posameznikom in       1.169.774,50
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim          251.093,85
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      407.126,54
   414 Tekoči transferi v tujino           0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           2.741.237,71
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  2.741.237,71
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           295.479,50
   431 Invest. transferi pravnim in      163.517,60
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   porabniki
   432 Invest. transferi proračunskim     131.961,90
   uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     –19.349,49
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v       0,00
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        0,00
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                   0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA               189.415,00
   550 Odplačila domačega dolga        189.415,00
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   –208.764,49
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     –189.415,00
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    19.349,49
   IX.)
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   208.764,49
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo       – ali 0 ali +
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0002/07
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost