Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5457. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2009, stran 16251.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1) je Občinski svet Občine Zreče na 15. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šestmestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   9.072.019,28
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         5.273.833,66
70   DAVČNI PRIHODKI             4.328.841,00
    700 Davki na dohodek in dobiček     3.394.331,00
    703 Davki na premoženje          496.260,00
    704 Domači davki na blago in        417.750,00
    storitve
    706 Drugi davki               20.500,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI             944.992,66
    710 Udeležba na dobičku in dohodki     260.900,00
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine           4.950,00
    712 Denarne kazni              1.400,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in      422.242,66
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        255.500,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI            790.000,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih      590.000,00
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog          0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    200.000,00
    neopredmet. dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                 0,00
    730 Prejete donacije iz domačih         0,00
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine          0,00
    74 TRANSFERNI PRIHODKI          3.008.185,62
    740 Transferni prihodki iz drugih     148.267,62
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz drž. proračuna   2.859.918,00
    iz sred. proračuna EU
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     8.892.619,28
40   TEKOČI ODHODKI              2.214.954,00
    400 Plače in drugi izdatki         469.955,00
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        80.775,00
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve     1.568.224,00
    403 Plačila domačih obresti         2.000,00
    409 Rezerve                 94.000,00
41   TEKOČI TRANSFERI             1.913.604,00
    410 Subvencije               105.500,00
    411 Transferi posameznikom in      1.213.006,00
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         209.250,00
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     385.848,00
    414 Tekoči transferi v tujino          0,00
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          4.592.946,28
    420 Nakup in gradnja osnovnih      4.592.946,28
    sredstev
    43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         171.115,00
    431 Invest. transferi pravnim in      117.916,00
    fizičnim osebam, ki niso
    proračunski porabniki
    432 Invest. transferi proračunskim     53.199,00
    uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     179.400,00
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0,00
    750 Prejeta vračila danih posojil        0,00
    751 Prodaja kapitalskih deležev         0,00
    752 Kupnine iz naslova              0,00
    privatizacije
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                0,00
    441 Povečanje kapitalskih deležev        0,00
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz          0,00
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja       0,00
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        0,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                   0,00
    500 Domače zadolževanje             0,00
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA              179.400,00
    550 Odplačila domačega dolga        179.400,00
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV       0,00
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     –179.400,00
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-     –179.400,00
    VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo       – ali 0 ali +
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zreče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki turistične takse po 20. členu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
3. prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04),
4. prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 36/08 in 85/08),
5. prihodki komunalnega prispevka, komunalnega opremljanja-strukture in sofinanciranja ČN Nune po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. št. 33/07 in 70/08),
6. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in drugi prihodki.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta,ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 86.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.200,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 0,00 EUR (in sicer za naslednje investicije).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 88.000,00 EUR.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, katerih ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 42.000,00 EUR.
12. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0,00 EUR.
13. člen
Vsaka posamezna krajevna skupnost na območju Občine Zreče lahko samostojno sklene pravni posel, za katerega so zagotovljena sredstva v proračunu in katerega skupna vrednost ne presega 10.000,00 EUR, v nasprotnem primeru je za sklenitev pravnega posla potrebno soglasje župana. Če župan soglasja na sklenitev pravnega posla ne poda, je le-ta ničen.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/08
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost