Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5455. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009, stran 16248.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 19. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto       Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      6.579.956
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.086.575
70   DAVČNI PRIHODKI               3.358.745
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.869.816
    703 Davki na premoženje            316.080
    704 Domači davki na blago in storitve     172.849
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI               727.830
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     519.305
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.300
    712 Denarne kazni                2.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in        6.100
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          198.625
72   KAPITALSKI PRIHODKI             1.520.014
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       430.100
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     1.089.914
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                40.200
    730 Prejete donacije iz domačih virov     40.200
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              933.167
    740 Transferni prihodki iz drugih       586.600
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna    346.567
    iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        6.410.072
40   TEKOČI ODHODKI               1.175.416
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     225.202
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     44.588
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       885.826
    403 Plačila domačih obresti           2.000
    409 Rezerve                  17.800
41   TEKOČI TRANSFERI              1.653.585
    410 Subvencije                 61.000
    411 Transferi posameznikom in         903.389
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    169.100
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       520.096
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            3.457.078
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   3.457.078
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            123.993
    431 Investicijski transferi prav. in     121.993
    fizič. osebam, ki niso pror. por.
    432 Investicijski transferi proračunskim    2.000
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         169.884
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    2.330
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          2.330
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      2.330
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      689
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      689
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       689
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    1.641
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              300.000
50   ZADOLŽEVANJE                 300.000
    500 Domače zadolževanje            300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      471.525
    RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        300.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    –169.884
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo             0
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevne skupnosti Vipava: donatorska sredstva za Vipavski glas in prireditev Vipavska trgatev se uporabijo za namene izdaje glasila in organizacije prireditve
2. prihodki krajevne skupnosti Podnanos: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča
3. prihodki krajevne skupnosti Lozice: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča
4. prihodki krajevne skupnosti Goče: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
5. prihodki krajevne skupnosti Erzelj: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
6. prihodki krajevne skupnosti Podraga: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
7. prihodki krajevne skupnosti Vrhpolje: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
8. prihodki krajevne skupnosti Slap: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
9. prihodki priključnin na kanalizacijsko omrežje, ki se uporabijo za vlaganja v komunalno infrastrukturo
10. prihodki ekoloških taks odpadnih voda se uporabijo za vlaganja v kanalizacijo po ulicah Vipave
11. prihodki ekoloških taks odlaganja odpadkov se uporabijo za vlaganja v Center za ravnanje z odpadki.
Pravice porabe Sredstev za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in podprogrami v okviru sprejetega proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu proračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ga lahko občinski svet na predlog župana dopolni in spremeni.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov na dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 300.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: 200.000 eurov za ureditev komunalne infrastrukture ob domu za starejše občane in 100.000 eurov za gradnjo podpornega zidu ob Močilniku v Porečah.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipava, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 38.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2009 ne smejo zadolževati, ker Občina Vipava nima razpoložljive kvote za izdajo poroštva.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/2008
Vipava, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost