Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5407. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009, stran 16189.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in 16. in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2009
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
|    |OBČINE BREŽICE ZA LETO 2009     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |    PLAN 2009|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    27.005.741|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODK (70+71)I       |    17.785.950|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |    15.632.043|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    13.187.663|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |    1.257.080|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |    1.187.300|
|    |storitve              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |(710+711+712+713+714)        |    2.153.907|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku od     |     405.440|
|    |premoženja             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |     210.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      35.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     160.490|
|    |storitev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |    1.342.977|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    1.771.975|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      32.975|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |    1.739.000|
|    |nemat. prem.            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |         |
|    |virov                |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    7.447.816|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prih. iz dr.     |    3.374.933|
|    |javnofinan. institucij       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. |    4.072.883|
|    |iz EU                |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    30.538.752|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |(400+401+402+403+409)        |    6.693.854|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |    1.235.000|
|    |ZAPOSLENIH             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.  |     187.000|
|    |VARNOST               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |    5.154.854|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |      87.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |409 REZERVE             |      30.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |(410+411+412+413)          |    7.971.617|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |410 SUBVENCIJE           |      70.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZ. IN      |    3.771.400|
|    |GOSPODINJSTVOM           |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN   |     967.304|
|    |USTANOVAM              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |    3.162.913|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    15.762.281|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |    15.762.281|
|    |SREDSTEV              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     111.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ.   |      20.000|
|    |OSEBAM, KI NISO PU         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |432 INVES. TRANSFERI PU       |      91.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |    –3.533.011|
|    |(PRESEŽEK) (I-II)          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         |
|    |IN PRODAJA             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova       |         |
|    |privatizacije            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |(440+441)              |      31.151|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.  |      31.151|
|    |DELEŽEV               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila          |      31.151|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |         |
|    |naslova privatizacije        |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |     –31.151|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |         |
|    |V)                 |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     |    3.400.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |    3.400.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |500Domače zadolževanje       |    3.400.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)   |     275.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     275.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |     275.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |         |
|    |RAČUNIH               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)      |     –439.162|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)  |    3.125.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |    3.533.011|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |     439.162|
|    |DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA     |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse, ter koncesijske dajatve od iger na srečo.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2009 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 160.000 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ter za sofinanciranje programov na podlagi javnega poziva.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, oziroma se sredstva razporedijo na podlagi javnega poziva.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva, promocijo občine in sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku ki ga sprejme župan.
7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije na KS.
Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobiti pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovoren vodja oddelka, ki blago, sredstva in investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.
12. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07).
14. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov.
15. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja komunalnih taks, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
16. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, pokroviteljstva, občinska praznovanja, splošno in tekočo proračunsko rezervo, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, sredstva za politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora, zlate poroke, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih mest, materialne stroške, vzdrževanje občinske stavbe in nakup opreme za občinsko upravo, zaščito in reševanje, požarno varnost ter odškodnine po sodnih postopkih.
Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo, ter upravljanje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja infrastrukture, stanovanj in poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, stanovanjsko dejavnost, gospodarske javne službe, skupni prekrškovni organ in delovanje krajevnih skupnosti.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih investicij na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Vsak oddelek za svoje področje pripravi načrt razvojnih programov.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
18. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 3.400.000 €.
20. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2009 se bo do sprejetja tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2009.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2009 pa se objavita na spletni strani Občine Brežice.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2008
Brežice, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost