Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5460. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče, stran 16255.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US in 76/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 57/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 71/98, 91/05, 93/07 in 35/08) se tretji odstavek 4. člena odloka, spremeni, tako da:
– se prva alinea tretjega odstavka 4. člena glasi:
"KS Gorenje nad Zrečami za upravljanje vodovoda Gorenje nad Zrečami, ki napaja Gorenje nad Zrečami in vodovoda Padeški vrh, ki napaja Padeški vrh",
– druga alinea tretjega odstavka 4. člena glasi:
"Režijski obrat za upravljanje vodovoda Resnik in vodovoda Skomarje, ".
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 35506-0020/08-1
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.